Etappes in de vorming

Noviciaat

Het noviciaat is de eerste stap in de dominicaanse vorming. Het begint met een heel eenvoudig ritueel tijdens het avondgebed waarbij het habijt wordt aangereikt. Alle broeders komen in stilte samen, de postulanten liggen met de armen gespreid op de grond voor de provinciaal. Die vraagt hun wat ze verlangen, waarop zij antwoorden: ‘Gods barmhartigheid en de uwe’. De provinciaal vraagt hen op te staan en twee medebroeders helpen de postulant bij het aannemen van het habijt. Daarna gaan allen naar het koor om het avondgebed te zingen.  Na de homilie begint het noviciaat dat nog geen engagement is, want zowel novice als de orde behouden vrijheid tegenover elkaar. Daarom zegt de provinciaal: ‘Broeders, hiermee verklaar ik het noviciaat voor geopend. U hebt 1 jaar om kennis te maken met de gewoonten van de orde en wij met de uwen. Indien die u bevallen en ook omgekeerd u ons dan kunnen jullie overgaan tot professie. In het andere geval zijn zowel jullie als de orde vrij.

Verloop van het noviciaat

Op dit ogenblik doen de novicen van de Belgische provincie hun noviciaat in het klooster van Brussel. Uitzonderlijk, omwille van leeftijd of profiel, kan dit ook in een ander klooster gebeuren. Onder leiding van een novicemeester maakt de novice op zijn eigen ritme kennis met het dominicaanse leven daarbij de nadruk leggend op de lectio divina, de biddende lectuur van de Bijbel. In zijn geheel is het noviciaat bedoeld om kennis te maken met de verschillende aspecten van het dominicaanse leven: het gebed, de studie, de zending en het gemeenschapsleven. Het is een tijd om zo de eigenheid van zijn roeping te ontdekken, om zijn keuze en zijn eigen persoon beter te onderscheiden.

 De enkelvoudige gelofte

Aan het einde van het noviciaat vraagt de novice, indien hij wordt toegelaten door de gemeenschap, om professie te mogen afleggen. Indien hij wordt aanvaard, legt hij voor 3 jaar professie af. Zo begint het eerste engagement tussen de broeder en de orde en zo begint hij de tweede fase van zijn vorming waarbij de klemtoon ligt op de studie van filosofie en theologie. Meestal beslaat deze periode 4 à 6 jaar. Volgens omstandigheden kan een deel van de opleiding in het buitenland gebeuren waarbij de student in een dominicaans klooster verblijft. Hij staat onder de leiding van een studentenmeester en leert verder alle aspecten van het dominicaanse leven exploreren: het geestelijke leven, het gemeenschapsleven, zijn eerste apostolisch engagement, de verkondiging en de studie van het geloof.

Plechtige professie

Na 3 of 4 jaar van enkelvoudige professie kan de broeder zich definitief in de orde engageren. Hij wordt dan volledig opgenomen ‘tot aan zijn dood’ zoals in de belofte staat en stelt zich voortaan in dienst van de verkondiging.

Hierna volgen eventueel de wijding tot diaken en tot priester.

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !