5de zondag door het jaar

Auteur: Andries Ghesquiere
Datum: 05-02-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Zijn wij mensen het zout der aarde? Zijn wij mensen het licht van de wereld? Een mens is ook in onze huidige samenleving ’n eeuwige geliefde van God. Dat is en blijft hij. Hoe kan hij leren leven naar Gods welbehagen? Hoe kan onze apostolische inzet hem ten goede komen? Hoe kunnen we zout en licht zijn in deze samenleving? Een leven leiden naar Gods welbehagen, daar gaat het om in de Kerk en alle gelovigen zijn geroepen om daarvan  ‘n voorbeeld te zijn.

Dat betekent dat wij door onze innerlijke levenshoudingen blijk geven van: “Onthechting aan geld en materiële goederen” Dat betekent dat wij met anderen begaan zijn, dat wij ons kunnen wegcijferen voor anderen. Jesaja, in de eerste lezing, zegt: “Keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad” Licht hebben we nodig om helder te kunnen kijken en om te zien wie bij ons op bezoek komt.Maar als plots ons licht uitvalt, zijn we bijna in paniek, want zichtbaarheid en de veiligheid zijn verdwenen. Het is op zulke momenten dat we de diepere betekenis van Jezus’ woorden beter kunnen aanvoelen.

Hoe kunnen wij het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. De apostelen hebben het geleerd van Jezus. Wat houdt het in? De smaak van vriendschap en liefde in tijden van nood. De smaak van respect, van begrip, van niet oordelen en veroordelen, van aanvaarden dat mensen anders kunnen zijn dan wij: anders van taal, van godsdienst, van kleur, van aard en aanleg. De smaak van hulpvaardigheid voor armen, zieken, ouden, eenzamen, daklozen, bedelaars, vluchtelingen. De smaak van aandacht voor onze medemensen in een samenleving die elke dag sterker polariseert door groeiende ongelijkheid, tegenstellingen en spanningen tussen zogenaamd linkse en rechtse groepen van mensen. 

Wij moeten streven naar  universele broederschap ook in een multiculturele maatschappij. Wat is belangrijk: vooral diep geloof, inwendig geestelijk leven en intens gebed aanhouden. Dit sterkt ons en schenkt ons innerlijke vreugde, ja zelfs bij tegenkanting en beproevingen. Dat gelovigen, zoals de Heer Jezus zelf, niet uit zijn in de eerste plaats op geldgewin, bezit en rijkdom.

Dat wij bewerkers van vrede zijn, niet hoogmoedig zijn maar eenvoudig en nederig, dat wij streven naar ’n betere wereld en ons daarvoor inzetten en wel met geweldloze middelen, met zachtmoedigheid maar toch ook met moed en volharding. Zo getuigen wij van ’n christelijke levensstijl. Gelovigen moeten de moed opbrengen zichzelf te zijn, anders te zijn, voorbeeldig te zijn, want zo spreekt de Heer: “Als de mensen al het goede zien van uw doen en laten en gaan beseffen dat gij leeft naar Gods wil en  welbehagen, dan zullen zij uw Hemelse Vader daarvoor verheerlijken”. Ja, zo is men getuige van Jezus Christus, licht en zout geput uit zijn Evangelie, uit zijn levensvoorbeeld. Met Hem vereent te leven en vanuit Hem te leven, dat stelt ons in staat zout en licht te zijn. Zo kan Gods liefde - zoals de zon in ’n brandraam - ook doorheen ons oplichten bij de mensen en kleur en warmte brengen in de samenleving.

Lieve mensen, in de eerste lezing is bij monde van de profeet Jesaja de Heer zelf aan het woord, en Hij maakt duidelijk wat het inhoudt het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn. Hij zegt: ‘Deel met mensen in nood, zorg voor daklozen en voor armen, en keer je niet af van je medemensen, zodat je licht zal stralen als de dageraad.’ Het zijn heel mooie woorden, maar ze worden pas echt mooi als we ze niet alleen lezen en horen, maar ook doen. Laten we dus ons best doen om zout en licht te zijn. Niet voor onszelf, maar voor onze medemensen, zoals Jezus, zoals God zelf ons vraagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2