Religieuze diensten en vieringen opgeschort

Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijke gewest en van de katholieke Kerk van Brussel worden de religieuze diensten en vieringen opgeschort, zowel in de week als tijdens de weekends, en dit vanaf maandag 26 Oktober, tot nader order. Het geloofsleven van christenen valt daardoor echter niet stil. Wij blijven solidair vooral met de zieken en het verzorgend personeel, en met alle mensen die door de toenemende pandemie getroffen worden. In die geest van verantwoordelijkheid zullen wij deze periode zonder publieke vieringen beleven.

De conferenties van het Forum Renaissance worden opgeschort tot nader order. Gelieve de website te blijven consulteren voor mogelijke veranderingen. Hartelijke dank en goede moed.


RELIGIEUZE VIERINGEN WORDEN OPGESCHORT … en dan ?

Heer God, in elk gevaar zijt gij onze toevlucht
Het is naar u dat wij ons, in tijden van nood, keren;
Wij bidden u met gelovig vertrouwen:
Zie met erbarmen naar hen die verdriet hebben
Geef aan hen die gestorven zijn eeuwige rust,
Troost aan hen die rouwen
Genezing aan de zieken
Vrede aan de stervenden,
Kracht aan het verzorgend personeel
Wijsheid aan hen die ons regeren
En aan allen, de moed om te groeien in liefde;
Zo, kunnen wij samen glorie brengen aan uw heilige Naam
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
Die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest,
God, voor de eeuwen der eeuwen. Amen

+ Mgr. J. Kockerols, hulpbisschop van Brussel.