30e zondag door het jaar

Zondag: 29-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Genodigd door onze God die Liefde is,
zijn wij hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De liturgie van deze zondag roept ons op tot bezinning
over wat het centrale punt van onze godsdienstbeleving moet zijn:
de liefde.
Het gebod dat Christus ons gaf, was niet nieuw:
reeds de wet van Mozes
reageerde tegen elke vorm van liefdeloosheid.
Christus geeft het oeroude gebod
een diepere dimensie
door de liefde tot God en de liefde tot de mens
gelijkwaardig te verklaren.
Op die manier komen godsdienstigheid en menslievendheid
in elkaars verlengde te liggen.

Lees meer

29e zondag door het jaar

Zondag: 22-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wees welkom in het huis van God
die van élke mens houdt als +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Ieder het zijne,
geef aan de keizer wat de keizer,
maar aan God wat God toekomt’.
Wat God toekomt,
maakt Jezus in het evangelie, meer dan eens,
via heel wat voorbeelden en parabels duidelijk:
God wordt het best gediend in onze naaste,
want in onze naaste laat God Zich zien.
Hoe dikwijls we dit ook al te horen hebben gekregen,
bijna even veel keren gaat het in de praktijk
ons ene oor in en het andere uit.

Lees meer

28e zondag door het jaar

Zondag: 15-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Ook wij worden vandaag door God uitgenodigd
voor een bruiloftsmaal, het bruiloftsmaal van zijn Zoon.
Laten wij ons daarvoor klaar maken,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

27e zondag door het jaar

Zondag: 08-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge Gods Woord ons bemoedigen en in beweging houden.
Moge Jezus ons inspireren door zijn Geest,
nu wij hier samenkomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus spreekt vaak over het Koninkrijk Gods,
maar zowel de apostelen als wij,
willen wel eens weten hoe we ons dat Rijk juist moeten voorstellen.
Het is blijkbaar niet zoals een koninkrijk
zoals we het in onze wereld kennen, maar wat en hoe dan wel?
Via vele parabels, via vergelijkingen met omstandigheden zoals die wél kennen, wil Jezus ons dat duidelijk maken.
En het beeld van een wijngaard komt meerdere malen terug.
God als wijngaardenier
die zijn schepping toevertrouwt aan zijn mensen
om ervoor te zorgen,
om ze te laten bloeien.
Wat ons zo gul is gegeven,
claimt de mens echter al heel gauw helemaal voor zichzelf, zonder pardon.
Een evangelietekst om toch even bij stil te staan
of ook wij de schepping afschuimen
om er zoveel mogelijk profijt uit te trekken voor onszelf,
geen rekening houdend met het feit dat die schepping niet óns bezit is,
maar een ons toevertrouwde schat?
Jezus’ Godsrijk wordt niet bevolkt met mensen
die hebberig en meedogenloos zijn.
Zoveel is wel duidelijk uit de evangelielezing van vandaag.

Openingswoord 2

Vandaag staat in de evangelielezing de wijngaard centraal.
We horen hoe spijtig het wel is dat mensen die wijngaard vaak verwaarlozen
of hem onrechtmatig in bezit willen nemen.
De wijnbouwers worden vergeleken met het volk van God.
Wij allemaal krijgen het hoederecht over de wijngaard die onze wereld is
en ook daar loopt er heel wat mis.
Jezus vraagt ons om niet hebberig en egoïstisch met deze wereld om te gaan.
Hoe het dan wel moet,
toonde Hij ons in zíjn manier van leven.

Vergevingsmoment 1

Vandaag vraagt de Heer ons wat wij met zijn wijngaard hebben gedaan.

-Omdat we, vaak door nalatigheid of gemakzucht,
de grond van de wijngaard vergeten te bewerken,
vragen wij om vergeving.
Want steeds vriendelijk zijn voor de naaste
vraagt inspanning,
elke dag opnieuw.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
-Omdat we vaak de moed verliezen
als storm de oogst doet mislukken,
vragen wij om vergeving.
Want het is toch zo moeilijk opnieuw te beginnen
na tegenslag of kritiek.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we zo gemakkelijk vergeten, Heer,
dat uw wijngaard ons geschonken werd
om hem vrucht te laten opbrengen,
vragen wij om vergeving.
Want wij zijn al te vlug betoverd door macht en bezit.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Laten we de Heer en elkaar om vergeving vragen
voor alles wat ons tegenhoudt om van elkaar te houden.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken,
elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan wij uitspreken.
Vergeef ons, Heer, dit gemis aan openheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen,
elkaar veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Vergeef ons, Heer, deze momenten van onverschilligheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede,
elkaar veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.
Vergeef ons, Heer, deze momenten van laksheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God, Gij die naar ons omziet
en ons medeverantwoordelijk hebt gemaakt
voor het wel en wee van onze naasten,
laat uw vuur van liefde
dat Gij in ons hebt gelegd,
nooit doven.
Wakker het aan,
doe ons steeds intenser verlangen naar wat goed is.
En herinner ons eraan
dat wij daaraan samen moeten bouwen,
zoals het ons werd voorgedaan
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Zowel in de eerste lezing als in onze evangelielezing
wordt Gods volk vergeleken met een wijngaard.
God draagt zorg voor zijn wijngaard
en verwacht goede vruchten,
maar wordt in zijn verwachtingen meer dan eens teleurgesteld.
Laten wij daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Jes. 5, 1-7)

Uit de profeet Jesaya
1           Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend,
het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard.
Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling.
2           Hij spitte hem om,
verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd.
Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit.
Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen,
maar hij bracht slechts wilde bessen voort.
3           Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda,
doe uitspraak tussen Mij en mijn wijngaard.
4           Wat kon Ik nog voor mijn wijngaard doen
dat Ik niet heb gedaan?
Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort,
terwijl Ik verwachtte dat hij druiven zou dragen?
5           Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen.
Zijn omheining haal Ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten;
zijn muren verniel Ik, zodat hij wordt vertrapt.
6           Een wildernis maak Ik ervan, hij wordt niet gesnoeid en niet gewied,
distels en doorns groeien er hoog,
en de wolken verbied Ik om hem met regen te besproeien.
7           De wijngaard van de Heer van de machten is het huis van Israël,
zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda.
Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht,
Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 6-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
4           Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!
5           Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
6           Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen.
7           En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
8              Tenslotte, broeders en zusters,
blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is,
rechtvaardig en rein,
beminnelijk en aantrekkelijk,
aan al wat deugd heet en lof verdient.
9           En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is,
en wat u van mij hebt gehoord en gezien.
Dan zal de God van vrede met u zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 21, 33-43)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk:
33            Luister naar een andere gelijkenis.
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde.
Hij zette hem met een omheining af,
groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren.
Hij verpachtte hem aan wijnbouwers
en vertrok naar het buitenland.
34         Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was,
stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers
om de vruchten in ontvangst te nemen.
35         De wijnbouwers grepen zijn slaven vast;
de een gaven ze een pak slaag,
een ander doodden ze, een derde stenigden ze.
36         Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer,
en ze deden met hen hetzelfde.
37         Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:
mijn zoon zullen ze ontzien.
38         Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar:
`Dat is de erfgenaam.
Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen.”
39         Ze grepen hem vast,
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
40         Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt,
wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?’
41         Ze gaven Hem ten antwoord:
`Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen,
en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven,
die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.’
42 Jezus zei tegen hen:
`Hebt u nooit in de Schriften gelezen:
De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,
die is de hoeksteen geworden.
De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen?
43 Daarom zeg Ik u:
Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden
en gegeven worden aan een volk
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden we ons geloof in God
die rekent op mensen om zijn liefde werkelijkheid te doen worden.

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor mensen
met een grote verantwoordelijkheid in onze maatschappij:
politici, bedrijfsleiders, priesters, ouders…
Moge zij met zorg omringen wie of wat hun is toevertrouwd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de arbeiders in de wijngaard van de Heer.
In deze missiemaand denken we in de eerste plaats aan de missionarissen
en ontwikkelingshelp(st)ers, maar ook aan onszelf.
Moge wij in ons dagelijkse leven
allemaal getuigen van Gods Goede Boodschap.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die niet kunnen weerstaan aan de verleiding
om met geweld eigendom te vergaren.
Moge zij tot het besef komen dat zo handelen verkeerd is en onrechtvaardig.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die de Kerk van Christus vormen.
Dat zij Jezus blijven zien als de hoeksteen
en samen met Hem het bouwwerk vormen,
waar licht en ruimte is voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich daadwerkelijk engageren in Gods Kerk.
Dat zij bij elkaar het geloof en de hoop versterken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat wij mogen groeien in goedheid en liefde
en dat mensen zich geroepen mogen blijven voelen
om mee te bouwen aan een levendige Kerk van vandaag én morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich buitengesloten voelen uit de Kerk.
Dat zij mogen ondervinden
dat heel wat mensen bereid zijn
zich, naar Jezus’ voorbeeld, met hart en ziel in te zetten
voor mensen die het minder goed hebben
of voor mensen die zich niet zo goed in hun vel voelen.
Laten wij bidden…
naar Tjalling Van Balen

Gebed over de gaven

Met deze gaven van brood en wijn, Heer,
bieden wij U onze te beperkte bereidheid tot liefde en vrede aan.
Neem ze aan
en vervolledig ze met wat Gij aan liefde en vrede te bieden hebt.
Dan zullen wij, door U gesteund en gesterkt,
liefde- en vredezaaiers worden,
en de mensenwereld omvormen tot uw Rijk dat komt. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Blijf ons vervullen, God,
met geestkracht en daadkracht,
opdat wij vruchten van vrede laten bloeien in uw wijngaard,
een oase van vrede voor de hele wereld.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar van harte die vrede van de Heer toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Wijnstok, gij de ranken.
Los van Mij kunt Gij niets” zei Jezus.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel om met Hem één te worden.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De wijnstok en de ranken.
Het is een mooi beeld
van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk.
Het vermeerdert je draagkracht
en maakt je weerbaarheid groter.
Afgesneden zijn,
aan de kant gezet worden,
doet pijn.
Het verdort het leven.
Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.
De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware Wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij,
als levende ranken, vrucht dragen.

Vrucht dragen is echter geen synoniem
van succes, prestatie of efficiëntie.
Die woorden vinden we niet in het evangelie.
De vruchten waaraan Jezus denkt
kunnen enkel vruchten zijn
van liefde, dienstbaarheid en eenheid.
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader,
in liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Bezinning 2

De vruchten van het Rijk

De aarde is niet ons bezit.
We hebben ons leven niet in de hand.
Als mens op deze aarde
zijn we een voorbijganger.
In de korte tijd die ons is toegemeten
hebben we de taak goede vruchten te dragen.
De waarde van ons leven wordt niet bepaald
door het bezit dat we vergaren.
Het enig belangrijke is
wie we als mens zijn.
Ons leven is goed
voor zover we bijdragen aan het geluk
en het welzijn van anderen.
Ons leven is waardevol,
als we al het mogelijke doen
om van onze aarde een paradijs te maken.
We zijn als pachters in de wijngaard.
De opbrengst komt ons niet toe,
maar aan hen die met ons leven
en die na ons de aarde bewonen.
We worden uitgenodigd
om ons steentje bij te dragen
aan het bouwwerk van het Rijk van God.
De hoeksteen hiervan is
de man van Nazareth.
Verzameld rondom Hem
en in navolging van Hem,
kan ons leven blijvend
goede vrucht dragen,
tot opbouw van mens en wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik heb je nodig – zegt God –
om mijn droom van een rechtvaardige
en mensvriendelijke samenleving
stap voor stap uit te bouwen.
Je moet daar geen hoeksteen van worden,
laat dat maar aan Jezus over.
Maar wat Ik wel van je verwacht,
is dat je doet wat je kunt
om je christen-zijn te vertalen
in concrete dienstbaarheid en in gedeelde vreugde.
Durf daarom te kijken
in het diepste van het hart van je medemensen.
En misschien ontdek je
dat je mijn naam waar kunt maken
door er te zijn voor anderen, zomaar,
net zoals Ik er wil zijn voor jou.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
trek uw handen nooit af van uw wijngaard.
Moge er gerechtigheid openbloeien
opdat mensen als broers en zussen kunnen leven met elkaar,
vandaag en alle dagen. Amen.

Zending en zegen

Wij werden opgeroepen om geduldig en met liefde
mee te bouwen aan een wereld van vrede.
Moge onze wijngaard goede vruchten voortbrengen.
Op Gods zegen kunnen wij alvast rekenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

26e zondag door het jaar

Zondag: 01-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Laten wij deze samenkomst plaatsen onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De boodschap in de lezingen van vandaag is troostvol,
maar dwingt ons tegelijkertijd tot een ernstig gewetensonderzoek.
We horen dat God onvoorstelbaar goed en geduldig is,
dat Hij openstaat voor de goede intenties van mensen,
hen niet afschrijft, maar altijd weer nieuwe kansen geeft.
Wij, mensen, oordelen en veroordelen de ander zo gauw
en dit vaak enkel op basis van gedrag of uiterlijkheden.
We laten het innerlijke van mensen weinig of niet meetellen.
Vragen wij God en elkaar vergeving
voor die weinig liefdevolle houding.
naar Levensecht

Lees meer

25e zondag door het jaar

Zondag: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de viering van vandaag laten we ons inspireren
door een weerbarstige, moeilijk te verteren parabel,
die van de werkers van het elfde uur.
Zij die vlak voor zonsondergang maar één uurtje hebben gewerkt
krijgen hetzelfde loon als zij
die de ganse dag in de hitte hebben gezwoegd.
God hanteert blijkbaar andere normen dan wij.
Zijn oordeel staat soms haaks op het onze.

Lees meer

24e zondag door het jaar

Zondag: 17-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Vergevensgezind en met open armen
wil de Heer ons ontvangen.
Hij verwelkomt ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag worden we tot verzoening opgeroepen.
Niet één keer, maar tot zeventig maal zeven keer.
Hoe krijgen we dat gedaan!?
De teksten van vandaag vertellen
hoe bij God in alles liefde het hoogste woord voert.
En steeds opnieuw
wordt zijn rechtvaardigheid overvleugeld
door zijn genade.
Zo is het ook, telkens opnieuw, tussen mensen
een godsgeschenk
wanneer wrok getemperd wordt door vergeving
en boosheid verzacht door begrip.
Niet vergeven en vergeten,
maar: vergeven en onthouden,
want alleen dan wordt kwaad herkenbaar en wordt het ontkracht.
naar Veltem

Lees meer

23e zondag door het jaar

Zondag: 10-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

‘Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden’
horen we straks op het einde van de evangelielezing.
Laten we elkaar toewensen
dat deze woorden van toepassing zijn op ons samenzijn hier:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Openingswoord

De lezing uit het Mattheüsevangelie van vandaag
vertelt over vergevingsgezindheid.
Bij een meningsverschil:
ga met die persoon praten onder vier ogen,
of betrek er twee of drie anderen bij als getuigen
en beslis dan als gemeenschap.
Niemand in een hoek drijven, de ander alle kansen geven
en samen met anderen in Jezus’ naam en geest bijeenkomen,
daaronder wil ook God zijn handtekening zetten.
Maar vaak komen wij daaraan niet toe.
Vragen we daarvoor om vergeving.

Lees meer

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.