13e zondag door het jaar

Zondag: 02-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom in het huis van de Heer
waar wij samen willen bidden en vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Iemand welkom heten, is zeggen dat die ander er mag zijn,
dat je het fijn vindt dat hij gekomen is,
dat je hem gastvrij wilt ontvangen.
Uit de lezingen van vandaag blijkt
hoe wezenlijk het is voor ons, christenen,
dat wij niet alleen elkaar,
maar ook vreemden welkom heten in ons midden.
Gastvrij zijn voor bekenden doen wij meestal van harte,
maar tegenover vreemdelingen
zijn wij – op z’n zachts uitgedrukt –
doorgaans veel gereserveer­der.
En toch…
als God ons wil benaderen
doet Hij dat bij voorkeur in de persoon van een vreemde
die toevallig ons levenspad kruist.

Het zou dus wel eens kunnen
dat wij heel wat ontmoetingen met God gemist hebben,
omdat wij tegenover vreemden en vreemdelingen
niet gastvrij genoeg waren.

Openingswoord 2

De schriftlezingen van vandaag
roepen ons op tot gastvrijheid,
tot ruimte maken in ons hart voor anderen.
Maar dan niet enkel voor gelijkgestemden,
voor hen met wie het klikt,
want zich daarvoor openstellen gaat vanzelf.
Jezus leert ons
dat, wie op dit punt zijn grenzen durft doorbreken,
in de ander God mag ontmoeten.

Gebed om ontferming 1

-God, Vader van alle mensen,
onze gastvrijheid is soms zo beperkt en berekend.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zoon van de levende God,
wij hebben U te weinig herkend en gediend
in mensen om ons heen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Vader van alle mensen,
uw mensen willen we zijn.
Geef ons de kracht opnieuw te beginnen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Heer, Gij hebt ons, alle mensen, onvoorwaardelijk lief.
Als wij zeggen dat wij uw leerlingen zijn,
dan houdt dit in
dat ook wij proberen van de anderen te houden,
ook al zijn ze anders dan wij.
Zoveel liefde brengen we meestal niet op en daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, U volgen in goede en minder goede dagen,
uitkomen voor ons geloof bij sommigen van onze ‘invloedrijke’ vrienden
die meewarig neerzien op gelovigen,
is voor ons soms een stap die we niet durven zetten,
uit schrik
om toch maar niet met het etiket van ‘naïef’ opgezadeld te worden.
Voor ons gebrek aan moed:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
de meeste mensen in West-Europa,
hebben dagelijks meer dan genoeg om van te leven.
Wij, onze ouders en voorouders hebben er hard voor gewerkt,
maar ook mensen, vreemdelingen,
die momenteel hun land ontvluchten omwille van oorlog
en uitzichtloosheid naar de toekomst toe,
willen de handen uit de mouwen steken
om voor hun kinderen een betere toekomst op te bouwen,
hier, omdat het in hun land niet kan.
En toch…wij kunnen ze zo moeilijk zien als onze echte broers en zussen,
als mensen zoals wijzelf.
Om ons tekort aan onvoorwaardelijke liefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons ons tekortkomen als christenen,
als navolgers van uw liefde voor elke mens. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God,
op velerlei wijzen spreekt Gij ons aan.
In mensen komt Gij ons tegemoet.
In hun gelaat kunnen wij U zien.
Wij bidden U
dat wij niet voorbijgaan aan deze ontmoetingen met U
en dat wij luisteren naar iedere stem
die ons spreekt over U
die met Jezus Christus, uw Zoon,
en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

God,
laat ons reisgezellen zijn,
ouders en kinderen, vrienden en vreemden.
Waarin wij van elkaar verschillen
– godsdienst, ras of politieke overtuiging –
laat ons dat overbruggen met wederzijds begrip,
met geïnteresseerde openheid naar elkaar,
met eerbied en nieuw ontdekte vriendschap.
Zo zal onze groeiende eenheid-in-verscheidenheid
uw droom van een alomvattend godsvolk
een beetje dichterbij brengen. Amen.

Lezingen

“Wie u opneemt, neemt Mij op” zegt Jezus in het evangelie.
Wie mensen gastvrij ontvangt, maakt ook plaats voor God in zijn leven.
De eerste lezing geeft ons daarvan een concreet voorbeeld.
Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (2 Kon., 4, 8-11, 14-16a)

Uit het tweede boek der Koningen

8           Op een dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw
die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten.
En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten.
9           Daarom zei de vrouw tegen haar man:
`Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt,
een heilige man van God is.
10         Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen
en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;
als hij dan bij ons aankomt kan hij daar zijn intrek nemen.’
11         Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten.
14
         Hierop vroeg Elisa:
`Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?’
Gechazi antwoordde:
`Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.’
15         Toen riep hij: `Roep haar.’
Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
16         En Elisa zei:
`Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 6, 3-4, 8-11)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
3           Weet u niet dat wij door de doop,
die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus,
delen in zijn dood?
4           Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden.
8
           Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.
9           Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt,
niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
10            Door de dood die Hij is gestorven,
heeft Hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed;
het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen.
11         Zo moet u ook uzelf beschouwen:
als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 10, 37-42)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus zei tot zijn  apostelen:
37
         Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij,
is Mij niet waard.
Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij,
is Mij niet waard.
38         Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt,
is Mij niet waard.
39         Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest omwille van Mij,
zal het vinden.
40         Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij,
en wie Mij ontvangt,
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.
41         Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is,
krijgt het loon van een profeet,
en wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is,
krijgt het loon van een rechtvaardige.
42         Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft
omdat het een leerling is,
Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in Gods droom:
één volk waar allen, van hoog tot laag,
werkelijk zusters en broeders van elkaar zijn.

Ik geloof in een Kerk
die haar deuren wijd open zet,
waar iedereen welkom is
en niemand wordt buitengesloten.

Ik geloof in een Kerk die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw,
tussen mensen van verschillende geaardheid.
Waar iedereen heilig is en zondig tegelijk.
Ik geloof in een Kerk die geen rangen en standen kent,
maar waar allen, van hoog tot laag,
zusters en broeders zijn van elkaar.

Ik geloof in een Kerk die haar eigen grenzen overschrijdt
en een tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen.

Ik geloof in een Kerk die het Woord van God in dialoog belijdt
en waar communie hand in hand gaat met communicatie.
Ik geloof in een Kerk die niet heerst, maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt
uit hun vernedering.

Ik geloof in een Kerk die op uittocht is uit het land
van slavernij, en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen.
Ik geloof in een Kerk die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. Amen.
naar Abt A. Baeten  (Abdij  Heeswijk)

Voorbeden 1

Bidden we tot God die mensen bezoekt om hen tot zegen te zijn.
Aan Hem mogen wij onze gebedsintenties voorleggen
en ze samen met onze gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aanbieden.

-Bidden wij voor allen die de kunst van gastvrijheid verstaan en beoefe­nen.
Dat zij daarom gewaar­deerd en gezegend worden.
Dat ze op die manier voor anderen toekomst openen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vreemde snuiters van allerlei slag:
vluch­te­lin­gen, daklozen,
zoekers naar een plek om te leven,
de onvermoede profe­ten in ons midden.
Dat zij niet oplopen tegen een muur van wan­trouwen.
Dat wij hen mogen zien als ‘gezonde­nen’
door wie God ons wil doen groeien in medemenselijkheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat dit land een meer evangelische mentaliteit mag ontwikkelen
en dat de wrevel tegen vreemdelingen moge wegebben.
Dat de oorzaken van die vooroordelen mogen onderkend worden
en dat wij de wil opbrengen om daaraan echt iets te doen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die op reis zijn of die binnenkort met vakantie vertrekken.
Dat genieten van andermans gastvrijheid hun deugd mag doen.
Dat zij weer behouden mogen thuiskomen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die wegens ziekte, leeftijd of handicap
hier niet met ons kunnen meevieren.
Moge zij zich met ons verbonden weten, en wij ons met hen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Laten we nu ook even tijd maken
voor allen die hier en nu
om ons gebed en onze steun vragen.

-Heer, onze God, wij bidden U:
geef ons vrije tijd om vrij te worden.
Om onszelf te bevrijden van dingen
waaraan we ons te zeer waren gaan hechten
en die ons zo onvrij hebben gemaakt.
Laten we bidden…

-Heer, onze God, wij bidden U:
geef ons vrije tijd om ons hart een gezondheidskuur te gunnen,
zodat het weer kan luisteren naar de stem van de stilte,
naar onzegbare vreugde of woordeloos verdriet,
naar de roep van God in menselijk geluk of onmenselijk leed.
Laten we bidden…

-Heer, onze God, wij bidden U:
geef ons vrije tijd om te vergeten
wat we best niet onthouden,
om te verlangen en vervaagde dromen weer de glans van idealen te geven.
Laten we bidden…

-Heer, onze God, wij bidden U:
geef ons vrije tijd om over ons leven
weer een regenboog van frisse verwondering te spannen,
en af en toe te stamelen, ondanks alles:
‘God wat is het leven mooi!’
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
in mensen komt Gij ons tegemoet,
in hun gelaat kunnen wij U herkennen.
Wij zetten alvast wat brood op tafel
en een beker met wijn.
Want iedere vreemdeling die bij ons binnenkomt
kan uw profeet zijn,
een engel, een boodschapper
die zegt dat Gij nog altijd op zoek zijt
naar een plek om bij de mensen te wonen.
Wij willen daarom delen
wat wij hebben en wie zijn
en zo samenwerken
aan een wereld waar ieder mensenkind
kan thuiskomen en geborgen zijn bij U. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
in uw oneindige goedheid
verwijst dit teken van brood en wijn
naar de belangeloze inzet van uw Zoon.
Geef dat wij dit loslaten van onszelf
durven erkennen als onze weg naar U.
Dit vragen we U door Jezus uw mens-geworden liefde. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Door zijn vriend-zijn voor de anderen, zijn goedheid en gast­vrijheid,
door zijn geloof in mensen,
heeft Jezus ons willen bekeren tot kinderen van dezelfde Vader.
Tot Hem mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Wanneer wij biddend en zegenend omgaan met elkaar,
elkaars lasten dragen, elkaars vreugden delen,
en geloven dat God het zo heeft bedoeld
toen Hij destijds de mensenwereld schiep,
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer jezus,
wij kunnen maar echt uw leerlingen zijn
als wij leven zoals Gij het ons hebt voorgeleefd:
mild, en goed,
met aandacht vooral voor  de kleinen
en de mensen die aan de rand van de maatschappij leven.
Als wij hun een rechtvaardige plaats geven,
dan zal uw Rijk van vrede meer werkelijkheid worden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

De Heer zegt:
“Wie zijn leven probeert te behouden,
zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij,
die zal het behouden.”
In Brood en Wijn verliest de Heer zijn leven aan ons,
om ons in staat te stellen ons leven te verliezen aan elkaar.
Gelukkig zijn wij, die genodigd zijn aan zijn tafel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zoveel mensen op de vlucht, miljoenen, ontelbaren.
Zoveel mensen bedreigd.
Zoveel mensen uit hun huizen gejaagd.

Zoveel eenzaamheid en verborgen verdriet
in de huizen van de mensen.
Zoveel huizen die geen thuis zijn.

Zoveel huizen waar mensen
niet op adem kunnen komen.
Zoveel zoeken en verlangen
naar een plaats om te huilen,
een plek om te schuilen.
Zoveel zoeken naar ruimte
voor vreemde gasten,
verslaafden, verdrevenen, uitgejouwden.

Gezegend zijn de huizen,
waar de deuren niet gesloten blijven,
waar brood en tijd gedeeld worden
met wie ontredderd zijn,
met wie zoeken naar rust en houvast.
Gezegend zijn de huizen,
waar mensen niet alleen maar leven voor zichzelf,
maar leven delen met elkaar
en met hen die aankloppen.

Gezegend zijn de handen van hen
die zorgvuldig doen wat nodig is.
Gezegend zijn de handen van hen
die het eenvoudige doen,
opdat het leven leefbaar en menswaardig blijft.

Gezegend zijn zij die innerlijke ruimte hebben
om het verhaal te ontvangen
van wie gestrand zijn op de levensweg
en zoeken naar een vreemd oor
om gehoord te worden.
Gezegend zijn zij in de naam van de Eeuwige
die niet zal vergeten
wie vreemde gasten uitnodigt aan zijn tafel.
Marinus van den Berg

Bezinning 2

Vakantie is tijd maken:
Tijd maken om gewoon goed te zijn,
liefdevol en vriendelijk.
Tijd maken om te lachen
en om het leven met wat meer humor te kruiden.
Tijd maken om te luisteren
en zo beschikbaar te zijn voor anderen.
Tijd maken om stil te zijn,
niet uit angst voor een druk leven,
maar omdat de diepste waarden
in stilte worden ervaren.
Tijd maken om na te denken,
want het is de mens onwaardig
oppervlakkig door het leven te glijden
zonder kritisch oordeel over levensvisies
die “in de mode” zijn.
Tijd maken om te bidden,
bewust dat Gij, God,
met ons leven begaan zijt.
Tijd maken om te beminnen en bemind te worden,
want het leven waarin enkel het verstand meespeelt
doet ons geluk en dat van anderen krimpen.
Tijd maken om iets moois te lezen,
te genieten van de mooie dingen
die zo talrijk aanwezig zijn rondom ons…
als we ze willen zien.

Slotgebed 1

Als je je leven durft verliezen
omwille van Mij en omwille van het evangelie – zegt God –
zal je vrede en geluk vinden.
Vreugde zal jouw deel worden
en je zult een parel van liefde ontdekken, die je leven rijker zal maken.
Probeer daarom, bij alles wat je doet,
op het spoor te komen van mijn wil,
van mijn droom voor mensen en voor de wereld.
En durf jezelf helemaal in dienst te stellen
van de verwerkelijking van die droom,
zelfs als mensen rondom je je niet begrijpen.
Het zal je intens gelukkig maken! Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Barmhartige, nabije en gastvrije God,
bij U is er steeds plaats voor ons.
Naar ieder van ons ziet Gij om.
Zoals wij zijn, zo hebt Gij ons lief.
In U weten wij ons geborgen.
Als wij uw stem niet verstaan,
als wij het oude vertrouwde niet durven loslaten,
zelfs dan port Gij ons aan.
Als wij denken U niet waard te zijn,
als wij uw Zoon Jezus niet volgen,
ook dan sluit Gij ons liefdevol in uw gastvrije hart.
Daarvoor zeggen wij U dank, van ganser harte. Amen.

Zending en zegen

De vakantie staat voor de deur…
dagen zonder agendadruk,
dagen van ongestoord genieten van al dat mooie, dichtbij of ver van huis,
tijd voor zo-maar-wat gesprekken, met vrienden en onbekenden…
Misschien vind je tussendoor ook een beetje tijd voor stilte
om even God aan ’t woord te laten.
Want Hij gaat met je mee, ongevraagd en ongezien.
Hij houdt je de hand boven het hoofd
en zegent je, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Wegtrekken.
Je huis, je thuis achterlaten.
Stappen door de zomer.
Zingen in de regen.
Spelen in de zon van vriendschap.
Zwemmen in de zee van trouw.
Dragen, verdragen, elkaar verder dragen.
Jezelf vergeten.
Anderen een plaats geven.
Geloven in elkaar.
Geloven in Hem,
de Weg, de Waarheid en het Leven.
Luisteren met je hart.
De vreugde doorgeven van onze God
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.