3e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 11-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Hij die komt, nodigt ons uit rond zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Ontsteken van de derde adventskaars 1

Heer,
in de wereld van vandaag roept Gij ons op
om getuige te zijn van het Licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht voor de minste medemens
en help ons te geloven dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
            kaars aansteken

Aansteken van de derde adventskaars 2

God, in de derde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord als antwoord op uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat uw naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar wordt in het werk van onze handen
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
            kaars aansteken

Openingswoord 1

Op deze derde zondag van de advent
worden we in onze verwachting geruggensteund
door het kleurrijke visioen van Jesaja.
Hij schildert de tekenen van de nieuwe tijd,
waarin het onmogelijke mogelijk wordt.
De nieuwe tijd die in Jezus is begonnen
en die door ons moet worden verder gezet.
Een realistische droom waarmaken,
daartoe zijn we immers onderweg.

Maar soms vraagt dat meer tijd en meer engagement
dan we bereid zijn te geven.
Omdat we zo vaak vinden
dat de anderen maar aan Gods droom moeten werken,
bidden wij om vergeving.

Openingswoord 2 (Welzijnszorg)

Vandaag zetten we weer een stap dichter naar Kerstmis toe.
Voor de meesten iets om naar uit te kijken, een blij feest.
Maar niet voor iedereen. Vandaar de Actie Welzijnszorg.
In Jezus’ tijd keken de mensen vol verwachting uit
naar de komst van de Messias,
ook Johannes De Doper.
Vanuit de gevangenis hoort hij over de Messias
en hij laat Hem vragen of Hij de Redder is?
Jezus zegt: oordeel zelf maar.
Blinden kunnen weer zien, lammen lopen
en mensen staan weer op en zijn gelukkig.
Als ook wij ons, naar het voorbeeld van Jezus, zo inzetten voor onze naaste,
helpen we mee aan een wereld  waar het goed is om te wonen voor iedereen.
Maar vaak komen we daar niet aan toe.
Vragen wij daarom om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Voor al die keren dat wij onze deur gesloten hielden,
geen aandacht hadden,
niet in beweging te krijgen waren,
vragen wij om ontferming:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor al die keren dat onze woorden onherbergzaam waren,
hard, vol verdoken minachting en vooroordelen,
vragen wij om ontferming:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor al die keren dat zieken en armen uit onze omgeving
zich hebben gestoten aan onze muren van onbegrip en wantrouwen,
vragen wij om ontferming:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Vergeving is een hoopvol gebeuren
omdat wij daardoor opgeroepen worden
om anders te zien naar ons samenleven.

-Wij kijken soms zo negatief naar ons samenleven
waardoor wij geen nieuwe mogelijkheden zien
tot vrede en gerechtigheid,
waardoor we geen ruimte maken voor het zoeken van mensen
naar geborgenheid en nabij zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kijken soms zo zwart-wit naar ons samenleven ,
waardoor de verscheidenheid geen kansen krijgt
en  wij geen kansen geven aan de eigenheid van ieder mens,
waardoor we geen ruimte geven aan dromen
van samenhorigheid en verbondenheid.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij kijken soms zo pessimistisch naar ons samenleven
waardoor vooroordelen alle kansen krijgen
om geen ruimte te geven aan wat groeiende is
aan nieuwe mogelijkheden van samenwerking.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge wij ons laten bezielen
door Gods Geest
om op een nieuwe manier te kijken
naar ons  samenleven
en ruimte te maken
voor de menswording van ieder mens. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij bidden U,
leer ons het onderscheid
tussen bijkomstigheden
en datgene waarover het met Kerstmis echt gaat.
Help ons en help onze Kerken om
– zoals Johannes de Doper –
te getuigen van Jezus, uw Zoon,
de Komende,
die te midden van mensen
wil geboren worden
en met ons wil zijn en blijven
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2 (Welzijnszorg)

Heer God, leer ons ook vandaag
de tekenen van de tijd te verstaan.
Kom in ons aan het licht.
Laat uw droom in ons wakker worden
en uw visioen van vrede ons bewegen,
zodat wij ogen en oren worden,
handen, voeten en stem van uw Boodschap.
Een stem voor de allerkleinsten,
de verschoppelingen, de uitgerangeerden.
Maak ons daartoe bereid,
want pas dan zijn we klaar om U echt te ontvangen,
pas dan is er plaats voor het Kind. Amen.

Lezingen

En luisteren we nu naar de lezingen uit de Schrift.
We horen een hoopvolle Jesaja en een weifelende Johannes de Doper.

Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10)

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
1           Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
2           weelderig bloeien als de krokus;
laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon,
de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de Heer zien,
de luister van onze God.
3           Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
4           Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5           Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6a         Dan danst de kreupele als een hert
en juicht de tong van de stomme.
10
        De verlosten van de Heer keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Jak., 5, 7-10)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,

7           Heb geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt.
8           U moet ook geduldig zijn, en moedig,
want de komst van de Heer is dichtbij.
9           Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan;
anders valt u zelf onder het oordeel.
Denk eraan: de rechter staat al voor de deur.
10         Broeders en zusters,
neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 11, 2-11)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Mattheüs

2           Toen Johannes in de gevangenis hoorde
over de daden van de Messias,
liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen:
3           `Bent U het die komen zou,
of hebben we een ander te verwachten?’
4           Jezus gaf hun ten antwoord:
`Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet:
5           Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Goede Boodschap verkondigd.
6           Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’
7           Toen ze vertrokken,
begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
`Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
8           Waarom ging u dan?
Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen,
vind je in de paleizen van de koningen.
9           Maar waarom ging u dan?
Om een profeet te zien?
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.
10         Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om voor U de weg te banen.
11         Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen
getuigenis af te leggen van uw geloof in Jezus, onze Messias.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij zijn leven ervoor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem alles voor wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en onze beden aan.

-Bidden wij voor de Kerken.
Dat zij vindplaatsen mogen zijn van Gods Rijk.
Dat zij de Jezusbood­schap zó mogen ver­kon­digen
dat ze in de oren van de armen klinkt
als een bevrij­den­d en hoopgevend  Woord.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle hulpverleners
die zich inzet­ten om een betere toekomst uit te bouwen
voor mensen aan de rand van onze maatschappij.
Dat zij, elk op hun eigen manier,
zichtbaarheid geven aan onze God
die een hart heeft voor kleinen en armen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze wereldleiders.
Dat zij kansen geven aan elk initiatief tot vrede,
hoe klein het ook mag zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij
dat er ook in deze tijd bezielde mensen mogen zijn
die in alle eenvoud getuigen
van de diepmenselijke Boodschap van het evangelie
en dat ze de moed en het geduld mogen opbrengen
om dit vol te houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
om steun en sterkte voor al diegenen
die omwille van hun eerlijke levenshouding
naar de marge worden verwezen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij op een duidelijke en consequente manier
kiest voor de armen en kleinen,
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap en voor onszelf.
Dat wij in ons dagelijks leven het hoopvolle van Gods Boodschap
laten oplichten.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

-Bidden wij
dat, als mensen vragen “God, wie zijt Gij voor ons?”,
uw Kerk het antwoord geeft
op een wijze die vertrouwen inboezemt
en profetische wijsheid uitstraalt.
Laten wij bidden…
naar Lammie Stel

Gebed over de gaven 1

Brood.
Levensnoodzakelijk,
even nodig als warmte en tederheid,
als omarmen en bevestigen.
Wijn.
Om levensvreugde en verbondenheid te vieren,
even nodig
als hoop en vertrouwen,
als aanvaard worden en toekomst krijgen.
Brood en wijn.
Tekens van Hem die gezegd heeft:
“Ik zal er zijn voor u.”


Gebed over de gaven 2 (Welzijnszorg)

Heer, onze God,
wij willen ons inzetten voor een wereld
waarin alle mensen aan hun trekken komen.
Daarom willen wij actief meedoen aan acties zoals Welzijnszorg.
Neem dit brood en deze wijn aan.
Zoals Jezus willen wij deze gaven met hen delen.
Geef ons de kracht om een beetje te lijken op Jezus
die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen.
naar Pastonet

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader….

Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen worden gebouwd over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
wij zien uit naar liefde en vrede.
Laat uw Boodschap van vrede
ons inspireren om te breken
in plaats van steeds meer rijkdom te vergaren.
Dan zal uw vrede komen
in ons midden en over alle mensen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

Aan de tafel van de Heer is geen plaats voor onenigheid,
enkel voor liefde en verbondenheid.
Hij nodigt ons uit om, samen met Hem,
ons leven te breken en te delen met alle mensen,
in het bijzonder met de armsten en de zwaksten.
Zalig wij die genodigd worden aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1 (Welzijnszorg)

Laat de lichtjes van de advent
die onze straten sieren,
de knipperlichtjes zijn
die ons alarmeren en zeggen
dat er mensen zijn
die niet menselijk behuisd zijn,
die uitgemolken worden
en de helft van hun leefloon
moeten afgeven om te mogen wonen in een krot.

De lichtjes van de advent
mogen van binnen naar buiten schijnen,
als ook ons hart
binnenste buiten wordt gekeerd.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.
Je merkt het aan zoveel dingen …
Kerstmis vieren …
Maar sta je er nog bij stil
om wát het gaat?
Of beter: om Wie het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden
werd een Kind, kwetsbaar en klein,
geboren om mens te zijn
naar het hart van God.

Een vreemde God is onze God …
Om een beslissende Boodschap te brengen
begint Hij zijn verhaal
met een hulpeloos Kind.

Voor ons, gelovigen, begon daar
op die onooglijke plaats in Bethlehem,
een onvermoede stap in de mensengeschiedenis.
Een stap die richting geeft aan ons bestaan
tot op vandaag.
God begon heel klein met Jezus
een riskant begin.
Zo klein, dat wij in onze wereld van grote mensen
Hem niet meer zien …
“Gods verhaal begint in jou”, Iny Driessen           

Bezinning 3

Heer,
van kindsbeen aan hoor ik spreken over U:
duizend en één namen voor U,
visies en verhalen die de ronde doen.
Vele antwoorden zijn gegeven,
maar gebleven is mijn vraag:
‘Zijt Gij de Komende, ook voor onze tijd?’

Heer,
antwoord niet met een ‘ja’ zonder meer,
maar open mij – mijn ogen en mijn oren –
voor al wat onder mensen gebeurt in uw naam.

Laat mijn leven van alledag
een gezicht zijn van uw Gelaat.
Kom in mijn schamel praten en bezig zijn
nabij, voor mensen.

En dan zal ik weten
dat Gij inderdaad de Komende zijt,
de lang Verwachte.
Sylvester Lamberigts 

Slotgebed 1

Goede God,
onze wereld wacht op uw Woord.
Ons vaak harteloos bestaan
snakt naar uw zegen.
Mensen, ontdaan en ontluisterd,
zien uit naar uw bevrijding.
Maak ons, door de geboorte van uw Zoon,
tot nieuwe mensen,
tot boodschappers van het Goede Nieuws
dat God waakt over de mensen,
altijd en tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
Gij verwacht van ons geen bruut geweld om de wereld beter te maken.
Gij wacht op onze goede wil en veel doorzettingsvermogen
om ons elke dag weer opnieuw in te zetten voor onze medemens.
Zend ons naar elkaar om uw droom waar te maken. Amen.

Slotgebed 3

Heer, onze God,
we dromen van een nieuwe wereld,
een wereld waar mensen andere wegen gaan,
waar de kronkelpaden van zelfzucht
en onechtheid verlaten worden,
waar mensen rechte wegen bewandelen
van menslievendheid, van lotsverbondenheid
en vertrouwen in elkaar.
Geef dat we de moed opbrengen
om eerst in eigen hart te kijken
en dat we durven ingaan
op de oproep van Johannes de Doper
om te bouwen
aan een grotere waarachtigheid in ons leven. Amen.

Zending en zegen

Zorg voor het welzijn van de zwaksten onder ons.
Met die opdracht zendt de Heer ons heen.
Hij vergezelt ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.