2e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 04-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

De advent, een tijd van wachten en verwachten,
van doelbewust proberen om ons hart klaar te maken
voor de manier waarop Jezus ons heeft voorgeleefd
hoe we God en onze medemens kunnen liefhebben
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken tweede adventskaars

Licht geeft in de duisternis de kans
om weer de goeie richting te ontdekken.
Advent is groeien, is verwachten,
en dus steeds meer licht ontsteken
in de duisternis van misschien ons leven, van zoveel plaatsen in onze wereld.
Daarom steken we nu de tweede kaars aan,
als teken van dat groeiend licht, hier vooraan op de adventskrans,
maar hopelijk ook in ons hart en in ons leven.
naar Peter Biesbrouck

Openingswoord 1 (Welzijnszorg)

Johannes De Doper manifesteerde zich als een felle persoonlijkheid
met een heel duidelijke boodschap:
gooi het roer om, bekeer u,
maak in uw hart en in uw leven ruimte
opdat God erin geboren kan worden.
Zo kan zijn aanwezigheid zichtbaar worden
wanneer wij ons inzetten voor recht en vrede,
en – heel concreet op deze zondag van Welzijnszorg –
voor de kansarmen in onze samenleving.

Beginnen wij met God om vergeving te vragen
omdat ons hart vaak te veel gevuld is met zelfgenoegzaam­heid.

Openingswoord 2

Zeker op momenten dat we het moeilijk hebben, waarop we twijfelen,
gaan we op zoek naar mensen die ons de weg kunnen wijzen.
Zo iemand was Johannes de Doper in zijn tijd.
“Keer je leven om,” zegt hij.
‘Keer elk leven om
dat gebouwd is op het zand van het elk-voor-zich,
waarbij de kleine mens over het hoofd wordt gezien,
waarbij hij/zij opgesloten wordt in uitzichtloosheid.’
Je bent enkel klaar voor de komst van de Heer zelf
als je je manier van leven in de goede richting doet lopen:
geen kromme redeneringen, maar rechte paden,
geen excuses, maar rechtvaardigheid.
vrij naar Peter Biesbrouck

Vergevingsmoment 1

-Heer, we willen meestal onze eigen toekomst veilig stellen
we willen zoveel mogelijk zekerheden inbouwen
om zo confortabel en plezierig mogelijk te leven.
Van onze medemensen verwachten we dat ze zich ten volle inzetten
om dit mogelijk te maken.
En we willen er dan zo weinig mogelijk aan herinnerd worden
dat daardoor andere mensen in de kou komen te staan,
dat solidariteit zo een hol begrip is geworden.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als we ons inzetten voor een betere samenleving,
zijn we wel eens ontgoocheld als onmiddellijk resultaat uitblijft.
Voor ons gebrek aan vertrouwen in God en de medemens,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
bij U kwamen niet de machtigen op de eerste plaats.
Integendeel: uw aandacht ging vooral uit naar gekwetste mensen,
mensen van geen tel.
Wij zijn liever goede maatjes met wie succes kennen,
want mensen in de marge leveren ons, letterlijk en figuurlijk, niets op.
Om ons egocentrisme, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons gebrek aan aandacht en durf vergeven
en ons brengen tot geloof en inzet. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen,
maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen,
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Johannes riep de mensen wakker,
riep hen op tot bekering.
Moge zijn woord ook ons raken
en ons weghalen uit onze onverschilligheid.
Open onze oren en ons hart
voor elk profetisch woord dat ons oproept
om bij te dragen aan de groei van uw Rijk in deze wereld,
uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, wij bidden U:
leg in ons het verlangen om met vreugde uit te zien
naar de komst van Jezus Christus in onze wereld.
Verhinder dat wij in ons doen en laten zijn komst zouden
bemoeilijken of belemmeren.
Maak ons waakzaam om uw visioen van een nieuwe wereld waar te maken
naar het voorbeeld van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Puurs


Lezingen

Jesaja ontvouwt een visioen over de Messiaanse koning,
die een paradijselijke vrede tot stand brengt.
In de tweede lezing spoort Paulus ons ertoe aan
volharding en troost te putten uit de Schrift.
En in het evangelie leert Johannes de doper ons
wat wij moeten doen
om het visioen van Jesaja werkelijkheid te laten worden:
‘Bereid de weg van de Heer.’
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 11, 1-10)

Uit de Profeet Jesaja
1           Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
2           De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.
3           Hij ademt ontzag voor de Heer.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
4           hij geeft de geringen hun recht
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis.
Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen.
5           Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen,
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6           De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
7           De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
8           De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
9           Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
10
        Op die dag staat de wortel van Isaï
als een vaandel voor de volken opgericht:
de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 15, 4-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
4           Alles wat eertijds is opgeschreven,
werd opgeschreven tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
5           God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook de eensgezindheid,
die u in Christus past,
6           opdat u één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.
7           Aanvaard daarom elkaar,
zoals ook Christus u aanvaard heeft,
tot eer van God.
8Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van de besnedenen,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
9           maar de heidenen moeten God verheerlijken
vanwege zijn ontferming,
volgens het woord van de Schrift:
Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw naam met psalmen prijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 3, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           In die dagen kwam Johannes de Doper
in de woestijn van Judea verkondigen:
2           `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
3           Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.
4           Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar
en droeg een leren gordel om zijn middel.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
5           Toen liep Jeruzalem en heel Judea
en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.
6           Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
7           Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën
op zijn doop afkwamen,
zei hij tegen hen:
`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld
dat u de komende toorn kunt ontlopen?
8           Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.
9           En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen:
`Wij hebben Abraham als vader.”
Want ik zeg u dat God van deze stenen
kinderen kan maken voor Abraham.
10         De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur gegooid.
11         Ik doop u in water met het oog op bekering.
Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.
Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
12         De wan heeft Hij al in zijn hand,
en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;
zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die leeft
en die wil dat mensen ten volle leven.

Ik geloof in God
die als een Vader van mensen houdt,
met hen op weg gaat, hen stuurt en beweegt.

Ik geloof in Jezus van Nazareth.
Hij was ten volle door God bewogen.

Ik geloof dat Jezus
mensen heeft doen opstaan
uit alles wat hun leven en geluk stuk maakt.

Ik geloof dat Gods kracht
ook nu wonderen verricht
in mensen die proberen het goede te doen.

Ik geloof dat Gods Geest
ons levend en krachtig houdt
om verder te doen wat Jezus begonnen is.


Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk
die getuige wil zijn van Gods liefde,
teken van hoop op een betere wereld
en van hoop dat alles terecht komt.

Ik geloof dat het leven sterker is dan de dood
en liefde krachtiger dan haat.
Ik geloof dat ieder mens, hier en nu,
door God geroepen is
en voor altijd in Hem geborgen is. Amen.
Ten Bos

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

We kunnen U niet bidden, God,
om een eind te maken aan de armoede,
want Gij hebt ons alle middelen gegeven
om de hele wereld aan voedsel te voorzien.
Leer ons wijs gebruik te maken van die mogelijkheden.
Laten wij bidden…

-We kunnen U niet bidden, God,
om vooroordelen uit te roeien,
want Gij hebt ons al ogen gegeven
om in iedere mens het goede te zien,
Leer ons wijs gebruik te maken van onze ogen.
Laten wij bidden…

-We kunnen U niet bidden, God,
om een einde te maken aan de wanhoop,
want Gij hebt ons die macht al gegeven
om hoop te schenken.
Leer ons hoopvolle mensen te zijn.
Laten wij bidden…

-We willen daarom bidden, God,
om kracht, vastberadenheid en sterke wil
om te doen in plaats van alleen maar te bidden,
om te worden in plaats van uitsluitend te wensen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana 2013

Voorbeden 2

Laten we bidden
dat zij die, zoals Johannes,
de waarheid zeggen,
bij ons welkom zijn.
Dat we hen echt verstaan.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor onze Kerk,
in volle voorbereidingstijd op Kerstmis.
Dat de advent, het verwachten,
kansen mag betekenen
voor jonge loten aan de oude stronk
en dat oren en ogen open mogen gaan
voor waarachtige vernieuwing,
geworteld in een goed verstaan van de traditie.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor hen die te veel hebben
en desondanks ontevreden zijn.
Dat zij leren waarderen
wat ze hebben.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Brood en wijn hebben we op deze tafel gezet,
verlicht door het licht van reeds twee adventskaarsen,
want wachten op uw komst, God.
Ons hart werkelijk klaar maken voor U
vraagt om moed en doorzettingsvermogen
om te blijven geloven in de zachte waarden.
Laat daarom dit brood en deze wijn,
ook vandaag weer ons tot sterkte en steun voor onderweg worden,
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Peter Biesbrouck

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
dit brood, deze wijn en onze gaven hebben wij hier bijeengebracht
om ze te delen zoals uw Zoon het ons heeft voorgedaan en gevraagd.
Zegen deze tekens als symbool van onze bereidheid
om de deur van ons hart open te doen voor U
en voor elke zwakke en kleine mens. Amen.

Tafelgebed 

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Blijf niet wachten achter gesloten deuren,
maar durf open mensen te zijn,
die naar anderen toegaan met de boodschap van Gods vrede.’
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven we ook aan elkaar een teken van vrede.
Ten Bos

Vredeswens 2

Via tal van boodschappers en profeten
laat God ons weten en ervaren
dat wij geschapen zijn tot vrede.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
geef ons de moed en de kracht
om te doen wat schier onmogelijk lijkt:
uitersten verenigen, ruziezoekers verzoenen,
messentrekkers omhelzen, relschoppers verbroederen.
Het Rijk van vrede zal werkelijkheid worden in ons midden
als wij vervuld worden van uw vrede,
Gij die de vrede zelf zijt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Dit is de Tafel van de Heer.
Hier zou geen onenigheid mogen heersen,
maar enkel liefde en verbondenheid.
De Heer nodigt ons uit om samen met Hem
deze gemeenschap te vieren,
opdat wij bereid zouden worden ons leven te breken en te delen
met alle mensen, in het bijzonder met de armsten en de zwaksten.
Zalig zijn wij dat wij vandaag aan deze Tafel worden genodigd.
Dit is het Lam Gods….
Puurs

Bezinning 1

Het zal nog wel even duren
eer de volken
hun wapens zullen omsmeden
tot ploegen,
maar vandaag wil ik
mijn scherpe tong
omvormen tot een instrument
van verzoening.

Het zal nog wel even duren
eer de wolf en het lam
zullen samenwonen,
maar vandaag wil ik
de vreemde in ons midden
met nieuwe ogen bekijken.

Het zal nog wel even duren
eer de kennis van God
het hele land zal vervullen,
maar vandaag wil ik bidden
dat Hij mij mag leiden
op de weg van de vrede.
Uit: CPAG-Flash

Bezinning 2

Advent is uitkijken naar Jezus
en met Johannes de weg klaarmaken
en samen op zijn geboorte wachten.
Het is al de verhalen en de dromen
die de komst van dit Kind oproepen,
aan elkaar vertellen.
Je huis en je hart klaarmaken,
zodat elkeen, die nu reeds binnenkomt,
voelt dat het Kind welkom is.
Het is met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken: Jezus, God redt.

Advent is volop dromen van de dag
dat God opnieuw mens wordt onder ons
en weten dat zijn komst je leven zo kan veranderen
dat Hij in jouw woorden en goedheid
voor mensen gaat leven.
Federatie Kana

Slotgebed 1

God, laat ons niet terneergeslagen worden
door al het negatieve wat we horen en zien.
Maar laat ons ook oog hebben
voor al het goede en mooie wat gebeurt, hier en nu,
alles wat uw toekomst dichterbij brengt.
Laat het geloof in de zachte krachten niet uitdoven.
Ga met ons mee,
vandaag nog
en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos

Slotgebed 2

Bekeer je, zegt God,
en durf resoluut te kiezen voor de weg van het evangelie
en van de dienende liefde.
Zorg dat je hart openstaat
wanneer Ik in jou mens wil worden
en wanneer Ik je uitnodig om met Mij te bouwen
aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld.
Ik heb je nodig om aan mijn liefde handen en voeten te geven
en om mijn tederheid voelbaar en ervaarbaar te maken voor armen en kleinen.
Durf je dat? Ik hoop het!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij van hier heengaan in de vrede van de Heer,
indachtig de opdracht die wij hebben ontvangen:
zelf radicaal anders gaan leven,
onze ogen gericht op het visioen van een nieuwe wereld
waarin mensen in liefde en vrede samenleven.
Ga dan heen onder de hoede van Gods zegen:
+ de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
Puurs

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.