Christus Koning

Zondag: 20-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar, Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge wij in dit uur verbondenheid ervaren
met elkaar en met God
die ons telkens weer nieuwe levenskansen geeft
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Herent


Openingswoord 1

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja, Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van heel andere aard:
Hij is een hartelijke herder-koning
die wat en wie gewond is
optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn woorden vaak niet beluisterd:
niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam om eigen ideeën
macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze liefdesvorst wil zijn,
die hoopt koning te mogen zijn
in een rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Openingswoord 2

Het feest van Christus Koning is de ‘bekroning’ van het liturgisch jaar.
Maar laten we de vele – wellicht triomfalistische – associaties
even opzij schuiven
en ons door de lezingen op het juiste spoor laten zetten.

Jezus wil geen Koning zijn die gediend wil worden.
Ter bevrijding van mensen was Hij uit Nazareth op weg gegaan.
Ter bevrijding uit eenzaamheid, uit schuld en zelfverwijt,
sprak de Heer woorden vol warmte.
Vreemden werden vrienden,
armen en geringen prees Hij zalig.
Hij zweeg niet toen machtigen Hem om zijn woorden naar het leven stonden.
Hem gedenken wij vandaag,
zijn trouw ten einde toe.
naar Dadizele


Vergevingsmoment 1

Geroepen om een ‘koninklijke weg’ te gaan,
weten wij ons toch kwetsbare mensen.
Bidden wij daarom God om ontferming.

-Heer Jezus, Gij hebt gezegd:
“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.
Als wij als christenen toch nog steeds vasthouden aan macht en bezit,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus Jezus,
in uw ‘koninklijke weg’ van dienstbaarheid
krijgt het Rijk van de Vader gestalte.
Uw Godsrijk is echter vaak het minste van onze bekommernissen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
Gij hebt gezegd:
“Wie onder u de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen wezen”.
Vergeef ons wanneer wij zelfzuchtig op zoek gaan
naar een plaatsje op de eerste rij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

In Jezus kwam God in de wereld,
maar de mensen erkenden Hem niet.
Hij verschijnt onder ons als een mens in nood.
Daar staan we vaak niet bij stil.

-Ik was onder jullie als een zieke, een gevangene, een dakloze,
een hongerig en dorstig mens.
Hebben jullie Mij herkend?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ik was onder jullie, niet als een koning met macht en luister,
maar als een naamloze, een verdrukte.
Hebben jullie Mij herkend?
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ik was een van hen, op de vlucht voor geweld.
Ik had kleding noch voedsel,
Ik had honger en dorst.
Hebben jullie Mij herkend?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, barmhartige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Gij die naar ons omziet,
wees hier aanwezig, Heer,
aanhoor ons gebed.
Maak onze oude aarde nieuw
en herschep ons tot mensen
die, naar het voorbeeld van Jezus,
deze wereld willen ombouwen tot uw Koninkrijk.
Dan zullen ook wij
hartelijk en koninklijk worden:
naasten van hen
over wie niemand zich ontfermt,
dienaars van mensen in de wereld van vandaag. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij hebt uw Zoon Jezus verheven tot Koning van alles wat bestaat.
Voor onze vrijheid is Hij tot het uiterste gegaan
en op die manier heeft Hij de mensen een nieuwe toekomst gegeven.
Open ons hart en leer ons te leven naar zijn voorbeeld. Amen.
Schiplaken

Lezingen

De Schriftlezingen belichten het koningschap van Jezus.
In de eerste lezing horen we hoe David, geliefd bij zijn volk,
tot koning wordt gezalfd.
Het evangelie leert ons Jezus kennen als een dienende Koning
die uit liefde voor zijn mensen, zijn leven geeft.

Eerste lezing (2 Sam. 5, 1-3)

Uit het tweede boek Samuël

1      Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden:
`Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
2      Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
was u degene die de troepen van Israël leidde.
Bovendien heeft de Heer u beloofd:
`U zult mijn volk Israël weiden;
u bent diegene die over Israël zal heersen.” ‘
3      Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron,
en koning David sloot met hen in Hebron een verbond
ten overstaan van de Heer,
en zij zalfden David tot koning over Israël.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 12-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
12     Zeg met vreugde dank aan de Vader,
die u in staat heeft gesteld om te delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,
4
      in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden.
15     Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16     Want in Hem is alles geschapen,
in de hemel en op de aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17     Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18     Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden,
om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.
19     Want in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20     om door Hem alles met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,
om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 23. 35-43)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35     Toen Jezus aan het kruis hing stond het volk toe te kijken.
De leiders lachten Hem uit en zeiden:
`Anderen heeft Hij gered;
laat Hij nu zichzelf redden
als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’
36     Ook de soldaten dreven de spot met Hem;
ze kwamen Hem wijn brengen
37     en zeiden:
`Ben jij de koning van de Joden?
Red dan jezelf!’
38     Boven zijn hoofd hing het opschrift:
Dit is de koning van de Joden.
39     Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem:
`Ben jij de Messias?
Red dan jezelf en ons erbij!’
40     Maar de ander wees hem terecht:
`Heb zelfs jij geen ontzag voor God,
nu jij ook deze straf ondergaat?
41     In ons geval is dat terecht,
want wij krijgen ons verdiende loon.
Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’
42     Daarop zei hij:
`Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’
43     Hij zei tegen hem:
`Ik beloof je,
vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Laten we stil worden en bidden
voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
met hen meegaan,
met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid,
zodat hun leven weer mag uitgroeien
tot een koninkrijk van genegenheid en vrede.
Laten we bidden…

-Laten we stil worden en bidden
dat wij, elk op onze plaats,
koninklijke mensen zouden zijn
die van het leven een feest kunnen maken,
omdat wij ons met stille dienstbaarheid willen inzetten voor elkaar.
Laten we bidden…

-Laten we stil worden en bidden voor onszelf.
Dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven
en ons niet laten misleiden door pracht of praal.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor onze Kerk.
Dat wij nooit vergeten dat Jezus’ koningschap
zichtbaar werd in zijn goedheid
en liefdevolle zorg voor mensen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor slachtoffers van geweld en macht,
voor mensen die men scheef blijft aankijken
omwille van fouten uit het verleden.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen waarderen en nieuwe kansen geven.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die zich met hart en ziel
ten dienste stellen van Gods liefde voor elke mens.
Dat die inzet hen gelukkig mag maken
en anderen aanmoedigt
om zich eveneens voor hun medemensen
en voor onze samenleving in te zetten.
Laten we bidden..
.      
                                                   naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1
 
Heer, Gij die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze teken zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd,
en leer ons delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo onze Koning werd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen rond deze tafel.
Hier laat Hij zich herkennen bij het breken van het brood,
en nodigt Hij ons uit om, Hem achterna, ook ons leven te delen.
Voed en sterk ons om U te dienen in elkaar
en bovenal in onze medemensen  in nood.
Dan wordt deze maaltijd een voorsmaak
van het hemelse gastmaal in uw Koninkrijk. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Moge Gods hartelijk Koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.
Wij willen die vrede uitdragen
naar de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Laten wij die vrede uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Vredeswens 2

Hij, die tot ons gesproken heeft,
die onze dienaar werd, de minste van allen,
Hem noemen wij Koning en Messias,
Mens van God,
Dienaar van de vrede.
Moge zijn vrede met ons zijn,
dit uur en al onze levensdagen,
opdat wij mensen van God zouden worden.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van onze vredeswil.
naar Herent

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit Brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de Zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf  beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders.
Het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is,
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij nog vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Kan dat een Koning zijn,
hoog aan een kruis,
het menselijk wrak dat hangt te lijden
tot spot van alleman, met aan zijn zijde
een rover als de ridder van zijn huis?

Kan dat mijn Koning zijn, mijn sterke Heer,
die zich door beulen heeft laten afrossen
en in zijn nood Zichzelf niet kan verlossen?
Heeft Hij geen eer, geen macht, geen waarde meer?

Maar hoor dan die rover, die zijn hoofd
nog nauwelijks naar Hem weet toe te wenden,
Hem aanziet in zijn uiterste ellende
en toch nog in zijn wonderen gelooft.
Hoor wat hij roept, het net nog levende lijk
dat hem met zijn gebed zoekt te vereren:
‘Denk aan mij, Jezus, Heer der Heren,
als U terug bent in uw Koninkrijk’.

En hoor, dan geeft de Heer de waarheid prijs
door hem zijn macht en majesteit te tonen
en roept mijn Koning: ‘Jij zult bij Mij wonen,
vandaag nog, in mijn eigen paradijs’.
Thomasvieringen

Slotgebed 1

Onuitsprekelijke maar toch nabije God,
Gij herschept ons door uw Woord en Brood
tot mensen die uw aarde willen bewonen
in menslievendheid en zorg,
naar het beeld van Hem,
die onze Herder en Koning is:
Jezus, de nieuwe Mens.
Geef ons de kracht en de moed
zijn levensweg tot de onze te maken,
zodat wij uw mensen mogen zijn
die meewerken aan de komst van uw Koninkrijk
dat duren zal tot in uw eeuwigheid.  Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
Gij woont onder ons in Jezus, de Koning-Dienaar.
Schenk ons zijn Geest om te werken aan vrede op aarde
en gerechtigheid voor alle mensen,
deze dag en al onze dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

Laten wij dan naar huis gaan in het vertrouwen
dat tegenstellingen er niet zijn om ons te verwarren,
maar eerder bedoeld zijn om aan te zetten tot nadenken.
Nadenken over de keuze ten leven:
Macht of liefde? Geweld of vrede?
Geld of Gerechtigheid? Dood of leven?
Dat wij in ons dagelijks leven nadenken
en proberen de keuze ten leven
voor onszelf en voor anderen mogelijk te maken.

Daartoe zegene ons hiertoe de liefhebbende God,
Hij die voor ons is: +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.