Allerheiligen

Zondag: 01-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar, Heiligen
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom aan u allen die hier zijt samen gekomen
op dit feest van Allerheiligen
voor een moment van dankbaarheid en gebed
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Vermeulen-Beullens

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij het feest van alle heiligen.
En dat zijn er nogal wat:
een menigte die niemand tellen kan,
is door God ‘voorgoed getekend’.
Wat is er nodig om zover te komen?
De zaligsprekingen vertellen het ons,
ze wijzen ons de weg.

Openingswoord 2

Hartelijk welkom op dit feest van Allerheiligen.
Wij, katholieken, zijn altijd vertrouwd geweest met heiligen.
Van jongs af aan kwamen wij ze tegen in beelden
in kerken, in huizen, op de straten, op kerkhoven.
Zij vormen een heel kleurrijk gezelschap.
Door de eeuwen heen werden er door de Kerk een paar duizenden
heilig en zalig verklaard,
denken we maar even aan onze eigen pater Damiaan.
Vandaag gaat het niet enkel om die heiligen,
maar om de talloze mannen en vrouwen die in Gods ogen
‘gelukkig’ worden geprezen,
omdat zij in hun leven aan Gods Boodschap gestalte hebben gegeven,
omdat zij zijn Rijk een beetje dichterbij brachten.
Ook wij worden daartoe uitgenodigd,
maar vaak schieten we daarin tekort.
Vragen wij daarom bij het begin van deze viering vergeving
voor ons lauw christen-zijn.

Gebed om ontferming 1

Bij de Vader mogen wij thuiskomen.
Omdat wij ons aan Hem onvoldoende durven toevertrouwen,
bidden wij om ontferming.

-Gij, God, roept ons op om mens te zijn naar uw beeld en gelijkenis.
Waar wij daaraan niet altijd beantwoorden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij, God, zijt ons heil, onze hoop en toekomst.
Waar wij dit niet altijd durven te geloven,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, God, zijt als eerste van ons allen de nieuwe schepping binnengegaan.
Waar wij daar onvoldoende blijven bij stilstaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
Gij ontfermt U over ons en laat ons delen in uw genade.
Wij bidden U:
doe ons groeien tot uw volk
en breng ons tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, voor elke keer dat we mensen zomaar voorbij lopen
en geen tijd maken voor een vriendelijk woord,
voor alle kansen die we laten voorbijgaan
om gewoon maar goed te zijn,
bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, voor elk hard woord dat we spreken,
voor ons onvriendelijk oordeel over anderen,
voor elke keer dat we geen geduld hebben,
bidden we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, voor elke keer dat uw radicale oproep
om mee te werken aan uw droom
van vrede en gerechtigheid voor alle mensen,
ons niet echt raakt en in beweging zet,
bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
bron van leven en liefde in elke mens
– in die van vroeger en in die van nu –
doordring ons diep met uw Geest.
Laat uw goedheid die Gij in ons hebt geplant, ontkiemen,
laat ze tot wasdom komen.
Help ons om elkaar de hand te reiken
en de helpende hand die naar ons wordt uitgestoken
met beide handen aan te nemen.
Wil ons zo omvormen,
ons zo heel maken
tot wij in U geheiligd zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Het is niet gemakkelijk, Heer,
om te leven zonder voorbeelden.
We hebben mensen nodig
van hier en nu en van vroeger,
die ons met hun leven inspireren.
Dank U voor de heiligen,
van nu en van toen
die ons een duidelijk voorbeeld stellen.
Die ons tonen hoe het is
om voor U
en vanuit verbondenheid met U te leven. Amen.
Kerk & Wereld

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Openb. 7, 1-2. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2      Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3      `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4      Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9      Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10     en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11     Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12     `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13     Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14     Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1      Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2      Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3      Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1      Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2      Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3      `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4      Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5      Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6      Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7      Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8      Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9      Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10     Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11     Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12     Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die zieken genezen,
mensen die zieken verzorgen,
mensen die vreemdelingen onderdak geven,
mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen uit onze kring
die hun partner verloren hebben,
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.
Dat hun lieve doden blijven voortleven
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Tot God, de Heilige,
die om ons geeft
en naar onze verlangens luistert,
bidden wij.

-Bidden wij voor hen die ons voorgingen,
de grote menigte die niemand tellen kan,
mensen zoals wij, met hun lief en leed,
die God recht gedaan hebben.
Dat God hen draagt,
zoals zij anderen hebben gedragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de lieve doden die wij hebben gekend
en die ons hebben gedragen,
die ons de aarde en het leven toevertrouwden.
Dat wij, nu wij aan de beurt zijn om te leven,
hun namen recht mogen doen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de velen met wie wij deze tijd bevolken,
die er glans en vreugde aan beleven,
en de velen die te lijden hebben.
Dat wij elkaar niet onverschillig laten,
maar aanvullen en zegenen.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven 1

Heilige God,
uw liefde mogen wij vieren
in dit teken van brood en wijn.
Zegen ook ons rond deze tafel,
help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Heilig ons in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Vader,
de graankorrels van dit brood en de druiven in deze beker
waren Jezus’ manier om duidelijk te maken
dat we brekend en delend moeten leven om het ware geluk te vinden.
Wees daarom aanwezig in dit gebeuren, hier vandaag,
als wij opnieuw brood delen en wijn drinken
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Ten Bos

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

In vrede leven met onszelf, met God en met onze medemensen
is mogelijk als wij in de Geest van Jezus trachten te leven.
Dan zal de vrede van de Heer met ons zijn.
Die vrede wens ik u van ganser harte.
En geven we die Godsvrede ook door aan elkaar.

Vredeswens 2

Als bondgenoten zijn wij op weg
met hen die ons zijn voorgegaan
en met hen die na ons zullen komen.
Wij gaan niet zomaar het brood delen,
maar als één grote gemeenschap, als kinderen van God.
Laten we daarom,
voordat we samen met elkaar aan tafel gaan,
elkaar van harte Gods vrede toe wensen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten we elkaar ook een teken geven van die vrede.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gelukkig de eenvoudigen van geest
die niet zelfingenomen leven,
hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,
zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,
want God zal hun vreugde geven
waarvoor geen woorden zijn.

Gelukkig de treurenden
die pijn hebben om het kwaad
in eigen hart en in de wereld
want ze zullen ervaren
hoe God van hen houdt.

Gelukkig de zachtmoedigen
die nooit macht of geweld aanwenden
maar met zachte moed dienstbaar zijn,
want in Gods trouw
ligt hun leven geborgen.

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,
geen leugen toelaten in hun hart
en het vooral opnemen
voor de weerlozen en armen,
want aan hun diepste verlangens
zal God vervulling geven.

Gelukkig de barmhartigen
die zich laten raken
door het verdriet van anderen en
de pijn helen
van wie door hardheid werd gewond,
want God zal hun barmhartig zijn.

Gelukkig de zuiveren van hart
die niet leven voor de schone schijn
en die hun hart gericht houden
op de echte dingen van het leven,
want eenmaal zullen zij God zien
van aangezicht tot aangezicht.

Gelukkig zij die de vrede van hun hart
naar anderen brengen,
want God draagt zorg voor hen
zoals een vader voor zijn kinderen.

Gelukkig zij die het lijden  voor gerechtigheid
niet laf ontlopen
en het tot het einde toe moedig dragen,
want zij werken mee
aan Gods droom over de wereld.

Bezinning 2

Er is een huis voor ieder mens.
Een huis dat ‘hemel’ heet of eeuwigheid.
En wand voor wand, heeft God dat huis
bij voorbaat al gekleed
met paarlemoeren vreugden ,
met heilige mensen.
Als wij eens dankbaar konden zijn.
Vandaag al, om het licht
dat wazig maar in hoop gehuld
het heerlijk vergezicht
van morgen laat vermoeden.
Dan zou ons ongeduldig hart
dat moe werd aan de tijd
genezen
en tot moed gewekt
op voorhand al verblijd zijn
en tot vrede komen
met alle heiligen om ons heen.
God heeft ons een warm huis ingericht
met licht en bloemen voor het raam
en als wij straks gaan,
met lichte tred en vuur in d’ogen
zal alles in ons zingen.
Aan alle pelgrims die ik ken,
wens ik een blij gemoed
en gouden vriendschap onderweg,
een God die ons behoedt
zolang de weg nog duurt
dichtbij met al zijn heiligen.

Slotgebed 1

God van ons leven,
wij danken U voor al uw heiligen, die ons zijn voorgegaan.

Voor profeten en apostelen
en voor de vrouwen die getuigden.

Voor hen die geschiedenis maakten
en voor allen die in de schaduw bleven.

Voor wie gebeden hebben in stilte
en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid.

Voor wie hun leven gaven om u te dienen
en voor wie bezweken zijn onder een ondraaglijk kruis.

Voor de vurige getuigen en de sterke strijders
en voor de stille hoorders en de zwijgende doeners.

Voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij
en voor al die anderen die uw zaak behartigden zonder uw naam te kennen.

Voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren
en ons een teken gaven
of ons een weg gewezen hebben.

Voor alle heiligen van vandaag,
waarvan Gij en Gij alleen de namen kent.

Wij danken U voor wat Gij hun gegeven hebt
en voor wat Gij door hen geeft aan ons.

Help ons, in hun spoor,
tot het einde toe uw weg te gaan
uw heil te zoeken,
uw naam te eren. Amen.
naar W.R. van der Zee

Slotgebed 2

God van tederheid,
in gebed voelden wij ons verbonden
met de duizenden en duizenden
die ons zijn voorgegaan in Jezus’ spoor.
Gij hebt hen getekend met uw zegel van trouw.
Zegen ook ons tot voortrekkers in geloof, hoop en liefde.
Dan zullen ook wij geroepen worden
om, met alle heiligen,
rondom uw troon
U te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Amen.

Zending en zegen

Heiligen zijn er vele
en in allerlei soorten.
Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.
Weet je al bij welke soort jij hoort?
Of laat je dat liever over aan het oordeel van Jezus?
Doe dat maar, als een echte arme van geest
en zalig zal je zijn.
Zalig wie op weg durft te gaan.
Zalig wie vol vrede zijn leven met anderen wil delen
Zalig en gelukkig wie anderen zalig en gelukkig maakt.
Daartoe zegene u de almachtige God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.