33e Zondag door het jaar

Zondag: 13-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

In dit donker jaargetijde
spreken de schriftlezingen over dood en ondergang
die onze wereld bedreigen.
Maar ze zeggen ook:
‘Laat je daardoor niet uit het veld slaan…,
ga door met de goede zaak van het Rijk Gods,
blijf hopen,
blijf het goede doen.’

Maar soms gaan wij bij de pakken neerzitten,
vermoeid en lusteloos.
Laten we bij het begin van deze viering
samen bidden om uitzicht.


Openingswoord 2

In dit donkere jaargetijde horen we straks
een beangstigend verhaal over het einde der tijden.
Een jaarlijks terugkerende waarschuwing
op het einde van het kerkelijk jaar.
Want over twee weken begint de advent.

In tijden van ramp en tegenspoed
wordt het écht duidelijk
of wij weten waar het werkelijk op aankomt.
Als we ons dan niet uit het veld laten slaan
en ondanks alles volhouden,
zal de Heer ons taal en wijsheid geven,
zal geen haar op ons hoofd verloren gaan.

Maar soms zitten wij bij de pakken neer,
vermoeid, lusteloos.
Bidden we daarom om uitzicht en inzicht.

Vergevingsmoment 1

Jezus wist dat zijn Boodschap niet door iedereen gesmaakt werd
en dat Hij er een hoge prijs voor zou moeten betalen.
Maar toch bleef Hij getuigen van de onmetelijke liefde van zijn Vader.
Wij brengen die moed vaak niet op.
Daarom vragen we om vergeving.

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
want we vinden uw Boodschap vaak te radicaal
om te passen in ons levenspatroon.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt,
maar vooral wat in de oren van onze maatschappij en onze vrienden
‘goed’ klinkt,
want het risico om bij hen uit de boot te vallen
willen we liever niet lopen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als christenen zijn wij
voor heel wat mensen ongeloofwaardig.
Wij preken namelijk wel liefde en rechtvaardigheid,
maar zelf blijven we jagen naar aanzien, macht en geld.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, het grenzeloos vertrouwen dat Gij stelde in uw Vader,
is bij ons bijlange na niet zo groot.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Blijkbaar zitten wij, net zoals de leerlingen na Golgotha,
bang bij elkaar en durven we niet getuigen van de Verrezene.
Voor buitenstaanders lijkt het er in elk geval sterk op
dat het enthousiasme van het Pinkstergebeuren
aan ons is voorbij gegaan.
Daarom  bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
laat ons nog beter verstaan wat Gij ons te zeggen hebt:
dat wie leeft naar uw Woord,
leven vindt bij U. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God, Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de ander nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw Koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen zouden worden: broeders en zusters van elkaar.
Verenig ons dan tot één volk van God, verzoend en solidair,
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

God,
er zijn heel wat dwaalsporen in deze tijd
die op het eerste zicht wel mooi en verleidelijk zijn,
maar ons niet tot bij U brengen.
Wil ons daarom trouw maken in onze keuze
voor U en het evangelie,
zodat wij steeds met vreugde
van U kunnen getuigen, door Christus, onze Heer. Amen.
Thomasvieringen

Lezingen

De drie Schriftlezingen gaan over de eindtijd.
Toen die teksten ontstonden,
koesterden veel mensen in dat verband
hooggespannen verwachtingen,
die evenwel niet meteen werden ingelost.
Maleachi, Paulus en Jezus waarschuwen
tegen dweperij en paniek.
Zij manen aan tot nuchtere standvastigheid.

Eerste lezing
(Mal., 3, 19-20a)

Uit de profeet Maleachi

19         Weet wel: hij gaat komen,
de dag die zal branden als een oven.
Al degenen die God trotseren
en al degenen die kwaad doen,
zij worden kaf.
De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de Heer van de machten –
de dag die wortel noch tak van hen overlaat.
20         Maar voor u,
die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2       Tess., 3, 7-12)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
 7          U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
8           en niemands brood zonder betaling gegeten.
Dag en nacht hebben wij gearbeid,
met veel moeite en inspanning,
om niemand van u op kosten te jagen.
9           Niet dat wij daar geen recht op hebben,
maar wij wilden een voorbeeld geven
dat het waard is om gevolgd te worden.
10         Ook toen wij bij u waren,
hielden wij u telkens deze regel voor:
iemand die niet wil werken,
zal ook niet eten.
11         Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u de arbeid schuwen,
alle inspanning uit de weg gaan,
maar zich wel met alles bemoeien.
12         In naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken
en hun eigen brood moeten verdienen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21. 5-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5           In die tijd merkten sommigen op dat de tempel
was versierd met fraaie stenen en wijgeschenken.
Maar Jezus zei:
6           `Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet
geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’
7           Daarop vroegen ze Hem:
`Meester, wanneer zal dat plaatsvinden?
En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’
8           `Kijk uit’, zei Hij,
`dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht.
Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
`Ik ben het”, of: `De tijd is gekomen.”
Loop niet achter hen aan.
9           Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten,
wees dan niet verontrust.
Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’
10         Toen zei Hij hun:
`Het ene volk zal opstaan tegen het andere
en het ene koninkrijk tegen het andere.
11         Er zullen zware aardbevingen zijn
en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest;
en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel.
12         Maar voordat dit allemaal gebeurt
zal men u oppakken en vervolgen,
u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten.
U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam;
13         dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.
14         Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken
hoe u zich zult verdedigen.
15         Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen,
zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.
16         U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters,
uw familie en vrienden worden uitgeleverd
en sommigen van u zal men ter dood brengen;
17         u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.
18         Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

-God, liefdevolle Vader,
wij leven in een maatschappij
waarin onverschilligheid, hardheid en geweld aanwezig zijn.
Moge we ons daartoe niet laten verleiden en meeslepen,
maar proberen elkaar te verstaan en elkaar te dragen.
Laten we bidden…

-God, liefdevolle Vader,
in onze gezinnen zien we dat kinderen zich verzetten tegen hun ouders
en dat ouders zich geen raad weten met hun kinderen.
Moge we daarin niet berusten,
maar blijven proberen elkaar te verstaan en te dragen.
Laten we bidden…

-God, liefdevolle Vader,
open ons hart voor uw vrijmakende aanwezigheid.
Maak ons krachtig en sterk.
Geef ons de moed om telkens weer van binnenuit te durven leven.
Bescherm ons tegen onszelf
en voorkom dat we ons uit het veld laten slaan
door berichten die zo gemakkelijk tot somberheid leiden en tot doemdenken.
Laten we bidden…

-God, liefdevolle Vader,
wij gaan U ter harte, Gij draagt zorg voor ons.
Wij smeken U
dat wij in uw liefde geborgen mogen zijn
en dat wij vanuit die geborgenheid ons leven vorm kunnen geven
naar het voorbeeld van Jezus.
Laten we bidden…
                                                           Seef Konijn, in: Kerugma,

Voorbeden 2

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in de politiek of in internationale organisaties.
Dat ze nooit onverschillig worden
voor het lijden en het onrecht dat mensen overkomt,
maar dat ze blijven zoeken naar mogelijkheden
om het leven van mensen en volkeren te beschermen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die de toekomst van onze wereld somber inzien.
Dat zij christenen mogen ontmoeten
die getuigen van hun hoop en van hun geloof in Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en voor alle christenen.
Dat we nooit opgeven goed te doen
en ons blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Dat we kracht halen uit Jezus’ Woorden
en uit ons geloof in de verrijzenis.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
doe ons beseffen dat de levende Heer – Jezus, uw Zoon –
­alleen aanwezig kan zijn onder mensen
wanneer die bereid zijn van harte samen het brood te breken en te delen.
Maak ons tot een hechte gemeenschap,
zet ons op het spoor van uw liefde
en geef dat wij elkaar behoeden
voor de nacht van eenzaamheid.
Dan zullen wij leven, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
menselijkheid doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

In een wereld vol onrust, God,
is Jezus uw Woord van vrede.
Hij is uw ‘neen’ tegen geweld,
uw ‘ja’ op de hoop op betere tijden.
Laat dat ‘ja’ van Hem
met ons meegaan,
opdat wij vertrouwen zouden uitstralen
en elkaar zouden bemoedigen
in goede en kwade dagen,
bij vallen en opstaan,
in ons samen op weg zijn naar vrede.
naar Jacques Verhees
            De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij vraagt ons standvastig te zijn
als wij beproefd worden.
Gij hebt ons laten zien en voorgeleefd
welke weg wij daarbij moeten gaan:
een weg van vrede en gerechtigheid.
Schenk ons de moed en de kracht
naar uw voorbeeld
vrede te brengen en uit te dragen overal waar wij gaan
in naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook aan elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

“Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
Als ge volhardt, zult ge uw leven winnen” zei Jezus.
Om te kunnen stand houden, ook als het moeilijk wordt,
biedt God ons zijn Zoon aan als blijvend Voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Om van U te kunnen spreken
heb ik nood aan een lange tijd
van zwijgen en van stilte,
van luisteren naar uw verhaal
en dat van mensen,
midden in het leven.

Door onmacht overmand
word ik wellicht monddood,
onzeker en mijn tong verlamd
door angst of tegenstand.
Stamelend de mond gesnoerd
bij zoveel vragen en geen antwoord.

Als Gij dan in mij doorbreekt,
zachte Bries, ruisen van de Bron,
brandend Braambos, Pinkstervuur,
zal ik schroomvol, maar doorleefd,
vol vertrouwen
de woorden zaaien die Gij geeft,
en met heel mijn persoon
getuigen
dat Gij Liefde zijt en leeft.
naar Bellinda Staelens

Bezinning 2

Leven met hoop
is ’s avonds
opstappen
naar het oosten toe,
de nacht heel zwart tegemoet,
omdat je zeker bent
dat je door de nacht
het licht in het oosten
opnieuw zult ontmoeten.

Leven met hoop
is de ondergaande zon
niet achterna lopen
uit vrees
het licht te verliezen,
maar in zichzelf
zoveel licht bezitten
dat de donkerste nacht
de bode
van de nieuwe morgen
wordt.
Norbert Vanden Abbeele

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor uw goedheid en uw trouw
die we in ons leven telkens weer mogen ervaren,
vooral wanneer we het moeilijk hebben.
Blijf ons nabij in Jezus, uw Zoon en onze Heer,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
onze keuze voor U en voor Jezus,
zal ons leven niet gemakkelijk maken.
Niet iedereen zal die keuze begrijpen en respecteren.
Wil ons daarom elke dag opnieuw toefluisteren
dat geen haar van ons hoofd zal verloren gaan
als we standvastig op U blijven vertrouwen
en getuigen van Uw liefde.
Dit vragen wij U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid.
Amen.

naar Thomasvieringen

Zending en zegen

Als we de handen uit de mouwen steken
om onze geloofswoorden in daden om te zetten,
om gerechtigheid te doen waar wij ook gaan of staan,
dan mogen wij ons gezegend weten
door God, + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.