32e Zondag door het jaar

Zondag: 06-11-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

God wil hier bij ons zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De herfst en meteen ook het naderend einde van het liturgisch jaar
stimuleren ons om na te denken over de dood.
Vandaag staat de vraag centraal:
‘Is er leven na de dood?’.
Verrijzenisgeloof – zo blijkt –
is niet gebaseerd op spitsvondige redeneringen,
maar op godsvertrouwen.
Daaraan ontbreekt het ons wel eens
en daarom vragen we God om vergeving.

Openingswoord 2

Na elke nacht daagt de morgen.
Na herfst en winter bloeit nieuw lenteleven open.
En vandaag horen we
dat zij die sterven met geloof in hun hart,
zullen verder leven bij Hem
aan wie zij hun vertrouwen schonken:
onze God van levenden.
Aldus Iemand die, door dood en duisternis heen,
ons op die weg is voorgegaan.
Openen wij ons hart voor Jezus’ getuigenis.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
zo groot was uw vertrouwen op uw Vader,
dat Gij er rotsvast van overtuigd waart
dat Hij U aan de overkant stond op te wachten
om U eeuwig leven te schenken.
Wij willen het wel geloven, maar we twijfelen nog zo dikwijls.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
in al het geschapene hebt Gij de hand van uw Vader herkend.
Wij lopen vaak zo achteloos aan alles en iedereen voorbij,
dat een verwijzing erin naar U
bij ons nog niet eens opkomt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
dagelijks hebt Gij laten horen en zien via Jezus
dat Gij van ons houdt,
dat Gij houdt van elke mens.
In theorie beamen we dat wel,
maar in praktijk hebben we vaak onze twijfels.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons in en door Jezus vergeving schenken voor ons tekortschieten.
En moge Hij ons voor eens en voor altijd
laten delen in zijn eeuwig leven. Amen.
vrij naar Thomasvieringen

Vergevingsmoment 2

Onze tekorten, ons falen,
onze kleinmoedigheid mogen wij hier uitspreken.
We vragen om Gods vergevende liefde.

-Vergeef ons, Heer,
als wij onrecht en verdrukking zo dikwijls
stilzwijgend laten gebeuren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij soms rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot uitsluiting van mensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij vaak handelen als heersers over uw schepping
in plaats van als beheerders.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Levende God,
kom ons nabij,
opdat wij opstaan en leven.
Kom ons bevrijden. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Kon ik het maar geloven, God,
dat al wie op U vertrouwt
eeuwig zal leven,
omdat uw liefde ook eeuwig is.
Het zou mijn angst om het leven los te laten
alleszins kleiner maken.
En wellicht zou het ook ruimte creëren
om met heel mijn hart lief te hebben
en zo mee te bouwen aan die ‘andere wereld’,
waarvan Gij de Vader zijt.
Laat mij daarom groeien in geloof, God,
én in liefde.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God van levenden en niet van doden,
vervul ons met het vertrouwen
dat wie leeft in verbondenheid met U,
door dood en duisternis heen
bij U geborgenheid zal vinden.
Maak ons vertrouwd met Jezus’ Woord
dat Gij allen die zich vol verwachting aan U toevertrouwen,
met vrede tegemoet treedt. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

In de eerste lezing blijven de Makkabeese martelaren, met de dood voor ogen, rotsvast vertrouwen op de God van het leven.
De Sadduceeën uit onze evangelielezing geloofden niet in leven na de dood.
Maar Jezus herinnert hen eraan
dat de Heer geen God van doden is maar van levenden.
Luisteren wij samen naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing
(2 Makk., 71, 1-2. 9-14)

Uit het tweede boek der Makkabeeën

1           In die dagen werden zeven broers aangehouden,
samen met hun moeder,
en op bevel van de koning
sloeg men ze met stokken en riemen
om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten.
2           Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal:
`Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren?
Wij zijn eerder bereid om te sterven,
dan de leer van onze voorvaderen te overtreden.’
9
           Alvorens te sterven zei hij nog:
`Jij, ontaarde boosdoener,
je ontneemt ons nu wel het leven,
maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn Wet sterven,
opwekken voor een eeuwig leven.’
10         Na hem werd de derde gemarteld.
Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit
en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan.
11         Fier zei hij:
`Van de hemel heb ik ze gekregen,
maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van,
in de hoop ze eens van Hem terug te krijgen.’
12         Zelfs de koning en zijn gevolg
waren verbaasd over de moed van de jonge man,
die ondanks de pijnen niet kreunde.
13         Toen deze gestorven was,
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze.
14         De dood nabij zei hij:
`De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig
door de hoop die God ons geeft;
dat Hij ons weer laat opstaan.
Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tess., 2, 16- 3, 5)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
16         Laat onze Heer Jezus Christus zelf,
laat God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft betoond
en ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop heeft geschonken,
17         u bemoedigen en u sterken
bij elk goed werk en elk goed woord.
1
           Voorts, broeders en zusters,
bid voor ons,
opdat het woord van de Heer overal, zoals bij u,
zijn zegetocht mag volbrengen,
2           en wij verlost worden van die verkeerde en slechte mensen;
want niet allen hebben deel aan het geloof.
3           Maar de Heer is getrouw,
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
4           In de Heer vertrouwen wij op u,
dat u doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
5           Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God
en de standvastigheid van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 20. 27-38)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

27         In die tijd kwamen er enkele Sadduceeën bij Jezus met een vraag.
Zij bestrijden dat er een opstanding is.
28         `Meester,’ zeiden ze,
`Mozes heeft ons dit voorgeschreven:
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft,
moet zijn broer trouwen met die vrouw
en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
29         Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos.
30         Ook de tweede
31         en de derde trouwden met haar, en zo alle zeven,
maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten.
32         Nadien stierf ook de vrouw.
33         Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad.’
34         Jezus zei tegen hen:
`De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
35         maar zij die waardig zijn bevonden
om deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de opstanding uit de doden,
huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.
36         Zij kunnen immers niet meer sterven,
want ze zijn aan engelen gelijk,
en als kinderen van de opstanding
zijn het kinderen van God.
37         Dat de doden worden opgewekt,
heeft Mozes zelf te verstaan gegeven
in het verhaal van de doornstruik,
waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.
38         Hij is geen God van doden maar van levenden,
want voor Hem leven ze allemaal.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor allen die rouwen om iemand die hun dierbaar was,
voor wie het moeilijk hebben om te leven
met een lege plaats aan hun zijde
en voor hen die niet kunnen geloven dat mensen verder leven bij God.
Dat zij bij medemensen steun en troost vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele slachtoffers van oorlog en zinloos geweld.
Voor de mensen die gefolterd worden of sterven omwille van hun geloof.
Dat hun dood ons niet onverschillig laat,
maar ons oproept om ons in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrijwilligers die zich dit weekend inzetten
voor de 11.11.11. actie en zo meewerken aan de droom van God
die het leven wil voor mensen.
Dat vele mensen hun actie mogen steunen
zodat velen in het zuiden meer kansen krijgen
op een menswaardig bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij zich niet vastklampen aan de dode letter van woord en wet,
maar dat zij getuigen van de levende Heer.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen,
die ontgoocheld en gelaten
hun tijd maar afwachten.
Dat iemand of iets hen mag raken
en zo opnieuw zin geeft aan hun bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen,
die de kwaliteit van leven van mens en natuur verdedigen.
Dat naar hun aanklacht wordt geluisterd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor terminaal zieken,
voor mensen, ontluisterd en opgebrand.
Dat zij medemensen aan hun zijde vinden
die dit laatste stuk liefdevol met hen meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle overledenen.
Voor hen die betreurd stierven,
maar ook voor de velen die naamloos stierven
en al lang vergeten zijn.
Dat zij rust en vrede mochten vinden
en delen in de belofte van eeuwig leven bij God.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Wij danken U, Heer,
voor dit samenzijn rond brood en wijn.
Wil deze gaven aanvaarden
als een eerlijk teken van onze goede wil.
Maak dat wij U door deze tekenen
mogen ervaren als de Levende in ons midden.
Breng licht in onze duisternis
en open onze ogen voor het ware leven.
Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, wij brengen U deze gaven als een teken
dat wij vol geloof op uw uitnodiging ingaan.
Laten wij deel hebben aan het gastmaal
dat voor ons is aangericht door Christus, onze Heer. Amen.
naar Veltem

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons,
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef ons oog voor de mens in de ander
en doe ons zien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Standhouden, trouw zijn aan God die trouw is,
kiezen voor het goede, ondanks onbegrip en onwaarheid:
dat Jezus deed dit zijn leven lang en bracht zo vrede en heil.
Daarom bidden we:
Heer Jezus,
leg uw gezindheid in ons hart,
opdat wij standhouden in het goede
en zo uw vrede waar maken van dag tot dag.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
naar Kerk in Herent

Vredeswens 2

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die Godsvrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Voedsel om de hoop in ons te voeden,
dat God ons het leven geeft en gunt.
Voedsel om ons vertrouwen te sterken
dat God zich over ons ontfermt in leven en dood.
Voedsel voor eeuwig leven.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben………
naar Kerk in Herent

Bezinning 1

Heer, Gij geeft me levensadem

In het leven zijn we niet alleen
op eigen krachten aangewezen.
Hij die aan de oorsprong ligt
van al wat bestaat,
van al wat leeft,
noemt zich:
‘Ik zal er altijd zijn voor u.’

Jezus, die God zijn Vader noemt,
heeft ons de weg naar het diepste leven
getoond en voorgeleefd:
niet enghartig voor onszelf,
maar voor elkander leven.

Wij hebben vertrouwen:
bij ons sterven verdwijnen we niet
zomaar in het niets.
Er wacht ons een toekomst
over de grenzen van dit leven heen.
In Gods trouw zijn we voor altijd geborgen.
 Valeer Deschacht

Bezinning 2

God is vreugde en goedheid
voor wie zich tot Hem richt.

God is hoop en vertrouwen
voor wie naar Hem komt.

God is mildheid en vergevensgezindheid
voor wie zich tot Hem wendt.

God is vrede en gerechtigheid
voor wie tot Hem bidt.

God is geduld en trouw
voor wie zich met Hem verbindt.

God schenkt een nieuw hart
aan wie op hem vertrouwt.

Mag ik je wensen dat dit
ook jouw ervaring mag zijn.
Federatie Kana

Slotgebed 1

God,
wij danken U
voor de woorden van hoop en leven,
ons verkondigd in het evangelie.
Wij danken U voor alle mensen
die met ons hun leven delen.
We hopen en bidden
dat we opgenomen worden in uw toekomst,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.
Lovendegem

Slotgebed 2

Ik ben er niet voor de doden – zegt God –
maar voor de levenden.
En hoe graag zou Ik willen
dat jij je met dat leven laat volstromen
en dat jij je leven richt
op de boodschap van het evangelie!
Want voor Mij is leven synoniem van liefde.
En nu reeds wil Ik je in die liefde laten delen
om ze later, wanneer je sterft,
ten volle aan je te kunnen geven,
omdat we elkaar dan van heel dichtbij
en van hart tot hart
zullen ontmoeten.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Gesterkt door Gods belofte van eeuwig leven,
gaan we terug naar ons dagelijks leven.
Anderen zijn ons daarin voorgegaan.
En wij geloven dat zij bij God in vrede zijn.
Woorden van leven,
ook voor ons die nog onderweg zijn.
Er zal toekomst zijn,
Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Helchteren

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.