31e Zondag door het jaar

Zondag: 30-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij zijn hier te gast ,
te gast bij onze God die onze Gastheer is.
Hem die wij dankbaar noemen:
+Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het goede nieuws dat we straks in het evangelie zullen horen, luidt:
“Vandaag moet Ik in uw huis verblijven”.
Vandaag wenkt Jezus ook ons,
en roept Hij ons bij onze naam.
Als wij ingaan op zijn uitnodiging,
kunnen er met ons, net als met Zacheüs,
grote dingen gebeuren.
Maar daar zit nu net de knoop:
we gaan niet altijd in op zijn uitnodiging…
en dus vragen we om te beginnen
dat de Heer zich over ons zou ontfermen.

Openingswoord 2

Bij het verhaal van Zacheüs moet je partij kiezen:
je kunt de kant kiezen van hen
die die man uitspuwen omdat hij als belastingsambtenaar mensen oplicht
of je kunt naast Jezus gaan staan die het voor Zacheüs opneemt.
Jezus kent de reputatie van de man wel,
maar ziet hoe Hij hem weer op het rechte spoor kan zetten.

Zacheüs heeft een eerste stap gezet, een ‘hoge’ stap:
hij is in een boom geklommen
omdat hij meer over die Jezus wil weten.
Jezus zet de volgende stap:
Hij speelt in op het positieve in de man,
op zijn gevoel voor gastvrijheid.
En aan het einde van de ontmoeting
heeft Zacheüs zijn leven over een andere boeg gegooid.

Misschien kunnen ook wij ons afvragen
of wij in ons leven niet een en ander
over een andere boeg moeten gooien…

Openingswoord 3

We zijn welkom in Gods huis,
wie we ook zijn,
diepgelovigen of twijfelaars.
God schrijft immers niemand af.
Hij staat stil bij elke mens.
Hij kijkt hem/haar aan
en roept hem/haar naar Zich toe.
Onze God is een God die zoekt wie verloren loopt
en redt wie uit de boot dreigt te vallen.
Onze houding tegenover anderen is vaak niet zo mild.
Laten we daarom om vergeving vragen.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

-Op elke bladzijde van het evangelie lezen we
hoe Jezus vol aandacht en begrip is voor de anderen,
zelfs ten koste van zijn eigen reputatie.
Zo ver staan wij nog niet en daarom vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij laat geen mens aan de kant staan,
maar gaat naar hen toe, vooral naar wie onaanzienlijk, zwak of ziek is.
Wij lopen meer dan eens in een boog om hen heen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij doet een appél op het goede in Zacheüs.
Gij spijkert hem niet vast op zijn verleden.
Door uw houding is hij zo geraakt,
dat hij een nieuw begin durft te maken.
Zijn dankbaarheid uit hij dan ook in zijn daden.
Ook naar ons komt Gij steeds met uitgestoken hand,
maar we vinden dit zo doodnormaal
dat we er geen consequenties aan vastknopen.
Daarom vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Onze oren zijn vaak verstopt
en onze ogen zitten dicht
voor wat in ons eigen leven onaf is.
Bidden wij daarom om vergeving.

-Heer, Gij die ons oproept uw Boodschap uit te dragen,
vergeef ons onze doofheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons wijst op de uitgestotenen in onze wereld,
vergeef ons onze blindheid…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die armen en zwakken op onze weg brengt,
vergeef ons onze geslotenheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 3

-Heer,
wij klimmen niet zoals Zacheüs in de boom,
nieuwsgierig om U toch maar te zien voorbijkomen.
Wij blijven liever in onze eigen knusse zetel zitten,
zonder veel belangstelling voor U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
dagelijks wilt Gij ook bij ons te gast zijn,
maar we hebben er geen tijd voor of geen oren naar.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
in alle vieringen doet Gij op ons een appél
om ons leven te veranderen ten dienste van onze medemensen.
We zijn wel van goede wil,
maar onze goede voornemens geraken maar niet gerealiseerd
omdat we meestal lauwe christenen zijn,
minder vurig dan de felle Zacheüs.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons tekortkomen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij laat niets verloren gaan van wat Gij tot leven hebt geroepen.
Spreek tot ons zodat uw Woord
ons openbreekt van ‘hebben’ naar ‘zijn’.
Dat wij een leven zouden vinden
dat gekleurd wordt door hoop, liefde en gemeenschap.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij zijn hier te gast in uw huis om naar uw Woord te luisteren.
Uw Zoon leerde ons uw taal,
een taal vol klanken van hoop, liefde en gemeenschap.
Help ons wanneer wij, hakkelend en stamelend,
uw liefde en vriendschap
proberen uit te dragen naar mensen rondom ons,
wanneer wij proberen iets zichtbaar te maken
van uw goedheid en vrede. Amen.

Openingsgebed 3

Gij die niet schreeuwt,
maar intens luistert.
Gij die het geknakte riet
niet breekt, maar heelt.
Gij die niet onderuit haalt,
maar optilt.
Gij die niet uitdooft,
maar verwarmt.
Gij die niet heerst,
maar dient.
Gij die niet angstig maakt,
maar bevrijding brengt.
Leg uw kracht in ons.
Laat uw stem hoorbaar worden
in ons midden. Amen.
naar Marinus van den Berg

Lezingen

Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh., 11, 23-12, 2)

Uit het boek Wijsheid

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.
23         Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.
24         Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.
25         En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?
26         U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.
1           Uw onvergankelijke geest is in alles.
2           Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tess., 1, 11- 2, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica

Broeders en zusters,
11         Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.
12         Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
1           Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
2           om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 19. 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
2           Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3           Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
4           Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
5           Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
`Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6           Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
7           Iedereen die het zag sprak er schande van.
`Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
8           Zacheüs richtte zich tot de Heer.
`Heer,’ zei hij,
`hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst,
vergoed ik het viervoudig.’
9           Jezus zei tegen hem:
`Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10         De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die Mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij dat wij geen mensen ommuren
met vooroordelen en uitsluiting.
Bidden wij om voldoende tact en creativiteit
om mensen over de muren heen te halen
die ze zelf rond hun leven hebben opgetrokken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om de kracht van Jezus’ Geest,
opdat wij mensen die ons kwaad deden,
zouden tegemoet treden met vergevende liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een houding van echte naastenliefde,
die geen rekening houdt met de verdienste of prestatie van de medemens.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die zich dag en nacht inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ex-gevangenen,
die spijt hebben over hun misstap en een nieuw leven willen beginnen.
Dat wij hun, als persoon en als maatschappij,
een eerlijke en nieuwe kans gunnen.
Laten wij bidden…
naar Rob Moens o.p.

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die steeds groter willen worden,
alsmaar hogerop,
maar daar het geluk niet vinden.
Dat ze hun hart laten spreken
en blijven uitkijken naar iemand die voorbijkomt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die zich afvragen
hoe ze Zacheüs uit zijn boom kunnen halen,
hoe ze hem kunnen aanspreken om zijn levenshouding te veranderen.
Dat ze het volhouden de verborgen noden van anderen op te sporen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle goede mensen die het kleine eren,
het geknakte riet niet breken.
Voor mensen die woorden hebben om te spreken
en stilte om te luisteren.
Dat wij zulke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij zulke mensen mogen worden.
Laten we bidden…

Genadige God,
uw hart gaat uit naar allen.
Gij blijft mensen nabij ook als zij duistere wegen gaan.
Herschep ons naar uw beeld,
maak ons op U gelijkend. Amen.

Voorbeden 3

God, Gij hebt de mens gemaakt om gelukkig te zijn.
Tot U mogen we vol vertrouwen bidden.

-Heer,
geef ons de moed om te geloven
dat het in onze wereld anders en beter kan.
Geef ons de kracht om onze mogelijkheden zo te gebruiken
dat onze wereld anders en beter wordt.
Laten we bidden…

-Heer,
Gij wilt voor elke mens leven in overvloed.
Help ons
zodat we hopeloze mensen nieuwe perspectieven kunnen bieden,
zodat stemlozen, mede door ons, stem krijgen,
zodat we met elkaar kunnen bouwen aan vredevol samenleven.
Laten we bidden…

-Heer,
wij bidden voor mensen die, door het leven getekend,
nog moeilijk in uw droom kunnen geloven.
Wees hen voelbaar nabij,
zodat zij weer opleven
en opnieuw kunnen ontdekken
dat Gij de Bron zijt van vrede en geluk.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij danken U dat Gij ons uitnodigt aan uw tafel.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Neem ze aan
en maak ons deelgenoot van uw barmhartigheid,
zoals Gij die zichtbaar maakte
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

In uw huis genodigd, Heer,
nemen wij dit brood en deze beker wijn,
beeld van gastvrijheid aan elkaar.
Laat het een teken worden van hoop op een nieuwe maatschappij.
Laat het ook voor ons, zoals voor Zacheüs,
een omkering zijn van onze manier van leven:
eerlijk in bezit,
verdeling onder de armen,
onrecht dat verandert in recht.
Dat vragen wij U door Jezus, de Mensenzoon. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Ik ben het Brood des levens”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook Gij ons samen tot uw ene volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig.
Overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede,
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede elkaar van harte toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
uw ontwapenend Woord
bevrijdt ons uit de beslotenheid van ons eigen ik.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Vredeswens 3

Heer Jezus,
zoals Gij in de ontmoeting met mensen
uw liefde en respect toonde,
zo vraagt Gij ook aan ons
om liefdevol met elkaar om te gaan.
Wees ons nabij als wij moeizaam proberen
vrede en eenheid waar te maken.
Maak ons open voor elkaar,
vriendelijk en hartelijk.
Help ons uw vrede uit te dragen.
Die Vredesboodschap van Jezus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Vredeswens 4

Waar mensen elkaar waarderen en opkomen voor mekaar,
daar is God aanwezig.
Daar groeit genegenheid, liefde, geborgenheid en vrede.
Laten wij mekaar deze gaven toewensen en aanbieden.
Gods vrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede ook mekaar toe.
naar Schiplaken

Lam Gods

Communie

Als de Heer bij ons te gast mag zijn
treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt Zichzelf uit als Spijs en Drank,
opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Heer, soms voel ik mij als Zacheüs:
zogenaamd rijk,
rijk aan comfort, consumptie,
macht, welvaart, prestige.
Maar heel arm als mens,
omdat ik niet weet
of er wel iemand om me geeft,
die het de moeite waard vindt om van mij te houden,
me te nemen zoals ik ben…

God, zend dan iemand als een Jezus op mijn weg,
iemand die me goed genoeg vindt
om bij mij thuis te willen komen.
Dan zal het wel gebeuren:
ik zal mezelf zien
en weten wat me te doen staat.

Help me dan , Heer,
op mijn beurt voor anderen
een beetje mens te zijn,
zoals Jezus.
Ward Bruyninckx.

Bezinning 2

Je bent gevlucht hoog in een boom:
weg van de mensen,
weg van hun oordelen en vooroordelen.
Een plek voor jou alleen,
waar je jouw laatste beetje hoop
nog veilig kan vasthouden.

Zo’n boom heb je soms nodig,
maar je hoort er niet thuis.
Grond heb je nodig
om met twee voeten op te staan.
Vaste grond van vergeving en begrip:
iemand die in jou gelooft,
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn.
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet,
die je noemt bij je naam
en niet bij je titel, rol of functie.
Iemand die je kent,
dieper dan jij jezelf kent.
Iemand voor wie je meer bent
dan de corrupte, de eigenzinnige of de marginale.
Iemand die in jou een mens heeft gezien,
een beeld van God die liefde is.
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

God, onze Vader,
op zoek naar iemand die ons kan begrijpen,
hebben wij U gevonden,
op zoek naar ons.
Gij hebt uw intrek genomen bij ons,
mensen met fouten en gebreken.
In uw barmhartigheid hebt Gij ons nieuw gemaakt.
Wij zeggen U dank, God, en bidden U:
wees ons nabij
wanneer wij vrede en vriendschap proberen te zijn
voor allen die op zoek zijn
naar iemand die hen kan begrijpen. Amen.

Slotgebed 2

God,
Zacheüs wilde Jezus zien,
maar vooral ook door Hem gezien worden.
Zodra Jezus hem opmerkte
ging er voor Zacheüs een totaal nieuwe wereld open.
Wij bidden U,
toon ook aan ons uw vriendschap,
zodat we kunnen voelen hoeveel Gij van ons houdt.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

Als wij onze ogen en oren openen
en ons hart openstellen voor elkaar,
dan zullen wij ervaren dat de Heer onder ons is.
Laten wij elkaar tot zegen zijn van God die is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.