30e Zondag door het jaar

Zondag: 23-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Hier bijeen willen we met elkaar lief en leed delen
en al wat ons bezighoudt aan God voorleggen.
We willen samen luisteren naar zijn Woord
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het zit heel diep in ons:
de gedachte dat
áls we maar hard genoeg ons best doen
en áls we maar proberen om een eerlijk en gewetensvol mens te zijn,
dat God dan niet anders kan
dan ons daarvoor belonen
en ons zijn gunsten niet onthouden.
Alsof we in het wezen van God zelf kunnen kijken…
Plaatsen we ons in deze viering in de juiste verhouding tot God:
laten we wat kleiner worden
opdat Hij wat groter mag worden in ons leven.

Openingswoord 2

Met welke ingesteldheid, met welke verwachting
zijn wij naar hier gekomen?
Het verhaal van Jezus over twee kerkgangers,
een zelfgenoegzame farizeeër en een schamele tollenaar,
confronteert ons met die vraag.
Die tollenaar vond de weg naar Gods hart.
Bij zijn ingesteldheid willen wij ons graag aansluiten.
God, wees ons zondaars genadig.
naar Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

Misschien kunnen we het best beginnen
met het voorbeeld van de tollenaar te volgen
en de Heer om vergeving te bidden.

-Heer, geef ons de moed om de farizeeër in onszelf te herkennen en te erkennen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, geef ons de moed om onszelf los te laten
en ons aan U toe te vertrouwen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wees ons zondaars genadig.
Daarom bidden wij tot U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn, onze zonden vergeven,
onze gelijkenis met Hem herstellen
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Vaak doen mensen – ook wij – veel moeite
om bij hun medemensen een goede indruk na te laten.
We vergeten al wel eens dat er Iemand is,
die ons echt door en door kent.
Vragen wij daarom vergeving voor wat we deden voor de schone schijn.

-Heer,
ons persoonlijk aanzien bij de medemens is ons zo dierbaar.
We zijn gevoelig voor wat anderen over ons zeggen.
Vergeef ons als we scherp reageren
wanneer we gekwetst worden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
we kunnen het niet laten mensen in hokjes te stoppen.
Al te vaak staan we dadelijk klaar met een oordeel over anderen,
terwijl we heel goed weten dat wij onszelf ook niet zo lekker voelen
onder de kritische blik van een ander.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij hebben zo veel
en toch klagen wij altijd.
Vaak lopen wij aan duizend mooie dingen voorbij
en vergeten dat Gij ze ons hebt gegeven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van anderen aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waardigheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zover
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daardoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naasten mogen worden. Amen.
naar Jan Snijders

Openingsgebed 1

God,
als een vader zijt Gij bekommerd om alle mensen.
De eenzame en de arme kan altijd bij U terecht.
Wij bidden U:
bescherm ons tegen hoogmoed
die ook wij in ons eigen hart ervaren.
Leer ons onze tekortkomingen onder ogen te zien,
zodat wij milder worden in ons oordeel over anderen
en ons meer gaan toevertrouwen aan uw liefde. Amen.

Openingsgebed 2

God,
stuur mensen op mijn weg die kunnen zien en luisteren met uw hart.
Mensen die geduldig en mild zijn
zoals Gij U getoond hebt in Jezus van Nazareth.
Mensen die mij wakker schudden zodat ik onrecht zie.
Mensen die mij oproepen tot daadwerkelijke solidariteit.
Raak ons allen hier bijeen aan met het vuur van uw liefde
en maak ons één van hart.
Wij vragen het U,
in naam van Jezus die ons Voorbeeld wilde zijn. Amen.

Lezingen

Luisteren we samen naar Gods Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Sir., 35, 15b-17. 20-22a)

Uit het boek Ecclesiasticus

15b  De Heer weet te oordelen
en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem.
16   Hij is niet partijdig ten nadele van de arme
en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte.
17   Hij slaat acht op de smeekbede van de wees
en op het lange verhaal dat de weduwe doet,
20   Wie God dient in welbehagen, vindt genade
en zijn smeekbede reikt tot de wolken.
21   Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen.
Hij is ontroostbaar zo lang het God niet bereikt heeft,
en hij houdt aan tot de Allerhoogste naar hem omziet,
22   oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige,
en dat oordeel ook uitvoert.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek Jezus Sirach 35, 12-18

In de tweede eeuw voor Christus is de invloed van de Griekse cultuur en filosofie op de mensen van Jeruzalem vrij groot.
Het draagt bij tot geloofsafval en onverschilligheid.
Het gaat gepaard met veel onderdrukking van de zwakkere medemens.
Hiertegen reageert Jezus Sirach.
Hij roept iedereen op om te delen wat hij bezit en hij stelt God als voorbeeld.

Wees blij om de Allerhoogste een deel te kunnen offeren van wat je van Hem hebt ontvangen.
Geef Hem terug in de mate dat Hij jou heeft gegeven,
want Hij zal het je zevenvoudig teruggeven.
Doe het met een vrijgevig hart en probeer Hem niet om te kopen voor eigen voordeel.
Dat zal Hij niet aanvaarden.
Een offergave die door onrecht is verkregen, heeft voor Hem geen waarde.
Hij zal de arme mens nooit benadelen
en hoort altijd de smeekbede van wie onrecht wordt aangedaan.
Hij geeft alle aandacht aan het smeken van een wees
en aan het jammeren van een weduwe.
            Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (2       Tim., 4, 6-8. 16-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
6     Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
7     Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.
8     Nu wacht mij de krans der gerechtigheid,
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op die dag,
en niet alleen aan mij maar aan allen
die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.
16   Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
ze hebben mij allemaal in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
17   Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven om
door mij de prediking van het evangelie te voltooien,
zodat alle volken ervan hebben gehoord,
en ik gered werd uit de muil van de leeuw.
18   En de Heer zal mij blijven beschermen
tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 18. 9-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

9     De volgende gelijkenis vertelde Jezus
met het oog op mensen die overtuigd zijn
van hun eigen rechtvaardigheid
en neerzien op alle anderen:
10   `Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de een was een farizeeër, de ander een tollenaar.
11   De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:
`God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen,
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig,
of zoals die tollenaar daar!
12   Ik vast tweemaal per week
en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.”
13   De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan,
durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.
Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:
`O God, genade voor een arme zondaar!”
14   Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging,
en de ander niet.
Want ieder die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan een betere toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

Keren wij ons hart tot God.
Bidden wij tot Hem die rouwmoedige zon­daars lief­heeft.

-Bidden wij voor kleine, weerloze mensen,
door anderen overschaduwd,
door de machtigen over het hoofd gezien.
Dat zij tot hun recht mogen komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor verlegen, angstige mensen
die zich al te gemakkelijk in een hoek laten drummen
en niet voor zichzelf durven opkomen.
Dat zij de aandacht zouden krijgen die zij verdienen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor gespannen, rusteloze mensen,
steeds in de weer, altijd bezig
en op zoek naar meer en beter.
Dat zij vrede zouden vinden in hun bestaan
en van het leven leren genieten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor getekende, geschonden mensen,
die door mislukking en teleurstelling dichtgeklapt zijn en verdoofd.
Dat zij uit hun isolement zouden komen en zichzelf hervinden.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Samen onderweg bidden wij tot de Heer, onze God.
Hij luistert naar al wat mensen Hem biddend voorleggen.

-Voor hen die hun wel en wee
biddend toevertrouwen aan de Heer.
Laten we bidden…

-Voor allen die bewust van eigen falen,
hun hoop stellen op Gods barmhartigheid.
Laten we bidden…

-Voor mensen die zelfgenoegzaam door het leven gaan,
voor mannen en vrouwen die nauwelijks de tijd nemen
om zich over hun levenswandel te bezinnen.
Laten we bidden…

-Voor onszelf, die telkens weer proberen
tot U te bidden, God.
Laten we bidden…
vrij naar ‘Uw woord, onze bede’

Gebed over de gaven 1

Zoals we brood breken en delen met elkaar,
zo willen we ook proberen
onszelf te breken en te delen met elkaar.
Neem dit brood aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om mee te bouwen aan een gemeenschap
waar recht en liefde heerst.
Wijn is een teken van vreugde.
Neem deze wijn aan, God,
en geef ons de moed en de durf
om met en aan elkaar vreugde te beleven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
aanvaard ons met ons klein en zo voorwaardelijk geloof.
Voed en sterk ons met uw gaven.
Maak ons hongerig naar wat echt is en waar,
en doe ons leven vanuit uw kracht.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens hebt geschreven
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus
uw mens-geworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de Hand op onze schouder,
de Stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.

Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de Woorden die Hij sprak,
waren uw Woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als Inspiratie,
als Wegwijzer voor ons leven,
als blijvende Oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou
voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit Brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn Leven,
mezelf aan u gegeven.
Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn Bloed,
mijn Leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij niet vergeten
hen die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij niet vergeten
hen die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menselijker samenleven.

Dat wij evenmin vergeten hen die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo ‘n teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten,
-samen-,
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden zoals Jezus:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:
naar liefde die sterker is dan de dood,
naar recht en toekomst voor armen en kleinen,
naar leven, oprecht en voorgoed.
Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant.
Moge ze tot wasdom komen.
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.
Moge zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Niemand kan twee heren dienen.
Onze God wil dat wij voor Hem kiezen.
Hij nodigt ons daarom uit aan zijn tafel.
Hij breekt Zichzelf tot Voedsel voor ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Heer Jezus,
als een wonder van genegenheid
zijt Gij onder ons verschenen:
Gods diepste Woord van liefde
hebben wij in U vernomen.

Nog spreekt uw Woord
in de gemeenschap van uw Kerk
en – onhoorbaar haast – in armen en in kleinen.

Open onze oren.
Laat niet toe dat wij U overstemmen.
Schreeuw door onze doofheid heen,
zodat wij U horen.

Want alleen van U komt het bevrijdend Woord,
het Woord van liefde waarnaar wij hunkeren,
het Woord van bemoediging dat ons sterkt.

Spreekt Gij, Heer, tot ons.
Roep ons weg uit wanhoop en berusting.
Verdrijf ons ongeloof en onze traagheid
en sta niet toe dat wij van U vervreemden.

Spreek Heer
en roep ons samen tot uw volk.
Wees onder ons
en leg ons woorden in de mond
om te getuigen van uw goedheid en uw trouw.
Lode Aerts: ’U wil ik ademen’

Bezinning 2

Gij kent mij Heer,
en Gij doorziet mij,
Gij ziet mij,
waar ik ga of sta.
Gij kent al mijn verborgen gedachten,
goede en kwade,
mijn liefde, mijn boosheid en mijn wraakgedachten.
En dat mag want bij U voel ik me veilig.
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
Gij vergezelt mij op al mijn wegen.
Waar ik mij wend, Gij wacht mij op,
uw hand rust altijd op mijn schouder.
Waar of waarom zou ik mij voor U verbergen.
want al wat er in mij leeft,
hebt Gij geschapen?
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd
en Gij blijft mij nabij al de dagen van mijn leven.
Leidt Gij mij verder langs uw veilige paden.
Federatie Kana

Slotgebed 1

Barmhartige God en Vader,
het gebed van de arme vindt bij U altijd een gewillig oor.
Laat ook ons gebed
als het bidden van de arme zijn,
bescheiden, zonder veel omhaal van woorden,
alles verwachtend van U.
Maak ons ontvankelijk voor al uw zegeningen
in Jezus, uw Woord van waarde
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Wij vinden onszelf geweldig belangrijk, God.
We lopen geregeld met onze prestaties te koop.
Voortdurend vergelijken we ons met anderen
en achten onszelf hoger dan zij.
Wij bidden U:
wees ons genadig.
Vergeef ons onze hoogmoed.
Schenk ons een nederig hart,
opdat wij in het erkennen van onze kleinheid
een uitnodiging zien om in alle bescheidenheid
te blijven groeien in geloof, hoop en liefde. Amen.

Zending en zegen

De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.
De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar maakte ons dat duidelijk.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.