29e Zondag door het jaar

Zondag: 16-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze viering waarin Jezus ons samenbrengt
en binnenleidt in de leerschool van het gebed.
Moge Hij ons hart openen
opdat we ontvankelijk worden voor zijn gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Bidden en nog eens bidden.
Volhouden, aanhoudend vragen,
niet opgeven, geduld oefenen.
Een tegendraadse houding in een samenleving als de onze,
waarin alles onmiddellijk leverbaar moet zijn.
De lezingen vertellen ons over een levenshouding,
die misschien wel broodnodig is voor ons leven
en in onze tijd wellicht als verzachtende balsem kan werken.
Heer, Gij geeft ons een duidelijke Boodschap.
Wij horen ze niet altijd, wij luisteren onvoldoende.
Daarom vragen wij om vergeving aan U en aan elkaar.

Openingswoord 2 (Missiezondag)

“Geloof je?”
Vrij vertaald zou je de vraag van Jezus in het evangelie van vandaag
ook zo kunnen formuleren.
Of nog: “Hoe belangrijk is God voor jou?
Durf je aan Hem het eerste én het laatste woord over jouw leven geven?”
En nog een stap verder: “Hoe laat je zien dat je in God gelooft?”
Missionarissen doen dat op een bijzondere manier,
soms heel ver weg en in moeilijke omstandigheden.
Maar is dat ook niet onze roeping:
aan iedereen vertellen dat God liefde is
en die liefde ook voelbaar maken?
Laten we daarom in deze viering bidden om Gods kracht en zegen,
zodat we trouw kunnen blijven aan onze keuze voor Hem en voor zijn mensen.

Gebed om ontferming 1

-Jezus trok zich vaak terug op een eenzame plaats,
in de tempel, in de avondstilte
om te bidden tot zijn Vader.
Wij maken zelden tijd om te bidden
en doen we dit toch,
dan is het vaak alleen maar om iets te vragen voor onszelf.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar verdriet was, ziekte of eenzaamheid,
daar bracht Jezus troost, genezing en vreugde.
Als christenen gelijken we vaak zo weinig op U, Christus,
want wij bekommeren ons veel te weinig om de noodlijdende mens naast ons.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus stak zijn handen uit naar de mensen en zei:
“Jij hoort er ook bij en jij ook.
Jullie zijn mijn vrienden.”
Onze naastenliefde beperkt zich meestal tot de mensen van onze eigen kring
en mensen aan de rand horen daar gewoonlijk niet bij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en leer ons meer te gelijken op U. Amen.
vrij naar Pastonet

Vergevingsmoment 2

God, zoals een trouwe en bezorgde Vader,
houdt Gij van alle mensen.
Vergeef ons als we soms zo weinig tijd maken
om tot U te bidden
en ons geloof niet beleven
in verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, vaak hebt Gij U teruggetrokken om te bidden.
Gij hebt geleefd vanuit een heel diepe verbondenheid met uw Vader
en vertrouwde met heel uw hart op Hem.
Vergeef ons, als we vaak onze eigen weg willen gaan,
los van U en van onze medemensen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw naam is ‘Ik zal er zijn voor u’.
Vergeef ons als wij soms twijfelen
aan uw nabijheid
en uw zorg voor onszelf en onze medemensen,
doorheen alle omstandigheden van ons leven.
Daarom:
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, barmhartige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God,
met open handen
en met open ogen voor het onrecht om ons heen,
bidden wij in vertrouwen tot U.
Sterk ons hier, in dit uur, met uw Woord,
dat wij het niet laten afweten, maar ons inzetten
voor uw Rijk van gerechtigheid en vrede.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die Vader én Moeder zijt,
soms voelen wij ons hulpeloos en verweesd
alsof de grond onder onze voeten wegschuift.
Zoekend en tastend strekken we dan onze handen uit
in de hoop dat Gij ze vastgrijpt,
ons in uw armen neemt
en ons geruststelt.
Wij hebben het nodig
U haast tastbaar nabij te voelen.
Pas dan kunnen wij vertrouwvol leven
en zelf een ankerplaats zijn voor anderen. Amen.

Openingsgebed 3 (Missiezondag)

Lieve Vader,
Gij hebt ons oren gegeven om te luisteren,
Gij hebt ons een mond gegeven om te spreken,
Gij biedt ons de kans om mensen te ontmoeten
dichtbij en veraf.
Voor al deze kansen van dialoog
willen wij U danken.

Samen met al dit mooie
dat wij van U mogen ontvangen
geeft Gij ons een zending.
Doorheen onze woorden
die wij tot anderen richten,
mogen wij uw Liefdesboodschap
voor alle mensen laten weerklinken:
in Afrika, Latijns Amerika en Azië
of gewoon hier bij ons.
Zo krijgen allen de kans om,
doorheen onze woorden en daden,
uw liefde te ontvangen.

Help ons blijvend aandacht voor hen te hebben,
voor hun zoeken en hun noden
en help ons dankbaar te zijn voor hun goed woord voor ons. Amen.
Michel Coppin

Lezingen

Luisteren we nu aandachtig naar God
die ons toespreekt in de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing 1 (Ex., 17, 8-13)

Uit het boek Exodus

8           In die dagen rukte Amalek op
om Israël in Refidim aan te vallen.
9           Toen zei Mozes tegen Jozua:
`Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek.
Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand
op de top van de heuvel staan.’
10         Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen.
Hij bond de strijd aan met Amalek,
terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel bestegen.
11         En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield,
waren de Israëlieten aan de winnende hand.
Maar liet hij zijn armen zakken, dan won Amalek.
12         Ten slotte werden Mozes’ armen moe.
Daarom haalden ze een steen waar hij op kon zitten.
Aäron en Chur ondersteunden zijn armen, elk aan een kant.
Zo bleven zijn armen hooggeheven, tot zonsondergang toe.
13         En Jozua versloeg Amalek en zijn leger met het zwaard.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek Exodus 17, 8-13

Na hun vlucht uit Egypte zwerft het volk jarenlang door de woestijn.
Ze lijden honger en dorst.
Het leidt vaak tot ruzie met Mozes.
De schrijver van het boek Exodus wil twee zaken aantonen.
Vooreerst de trouw van God die in alle problemen een oplossing laat ontdekken.
En ten tweede de voortdurende twijfel van het volk
dat zich altijd weer door God in de steek gelaten voelt.
In wat nu volgt worden ze aangevallen door een vijandig leger.

Mozes geeft aan Jozua de opdracht om een aantal mannen uit te kiezen waarmee hij ’s anderendaags ten strijde moet trekken.
‘Ikzelf’, zegt Mozes, zal morgen op de heuveltop gaan staan,
met in mijn hand de staf die God mij heeft gegeven.’
Zo gebeurt het ook.
Terwijl Jozua met zijn mannen tegen de vijand vecht,
gaat Mozes samen met Aäron, zijn broer, en Chur de heuvel op.
Hij houdt de staf omhoog.
Zolang hij dat doet, zijn Jozua en zijn mannen aan de winnende hand.
Als hij zijn armen laat zakken, is de vijand de sterkste.
Maar Mozes’ armen worden moe.
Het lukt hem niet om ze omhoog te houden.
Daarop nemen Aäron en Chur een grote platte steen
waarop ze Mozes laten neerzitten.
De vijand heeft intussen de overhand in de strijd.
Aäron en Chur gaan nu naast Mozes staan en ondersteunen zijn armen,
zodat de staf weer de lucht ingaat.
Zo kan Mozes zijn armen urenlang omhooghouden, tot de zon ondergaat. Ondertussen verslaat Jozua het vijandige leger tot de laatste man.                                                                                                                            Hendrik Van Moorter
Catechesehuis


Tweede lezing (2Tim., 3, 14 – 4, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
14         Houd u aan de leer die u gelovig hebt aanvaard.
U weet wie u onderricht hebben.
15         Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften
waaruit u de wijsheid kunt putten
die u brengt tot de redding,
door het geloof in Christus Jezus.
16         Elk Schriftwoord is door God geïnspireerd
en is dus bruikbaar voor het onderricht,
voor het weerleggen van dwalingen,
voor de verbetering van de zeden
en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven,
17         zodat de mens van God berekend is voor zijn taak
en toegerust is voor elk goed werk.
1           Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus,
die levenden en doden zal oordelen,
ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk:
2           verkondig het woord,
dring te pas en te onpas aan,
weerleg, berisp, bemoedig,
met al het geduld dat het onderricht vereist.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 18. 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis
met de strekking dat ze moesten blijven bidden
en de moed niet opgeven:
2           `In zekere stad was een rechter die God niet vreesde
en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen.
3           Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek:
`Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.”
4           Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf:
`Ik ben wel niet godvrezend
en laat me aan geen mens iets gelegen liggen,
maar omdat ze zo lastig is,
zal ik deze weduwe aan haar recht helpen;
anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ‘
6           De Heer zei: `Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt.
7              Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem om hulp roepen
en naar wie Hij welwillend luistert?
8              Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen.
Maar als de Mensenzoon komt,
zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mozes geloofde rotsvast in God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

diedoor God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij tot God
die niet onbewogen kan blijven
bij een vraag naar recht
voor wie in verdrukking komt:
voor de achterblijvers in de klas,
voor hen die gediscrimineerd worden op basis van huidskleur of afkomst,
voor mensen die op het werk ontslagen worden
en zich daardoor uitgerangeerd voelen,
voor mensen die, na een gevangenisstraf, een nieuw leven willen opbouwen,
maar steeds botsen op wantrouwen en zo geen eerlijke kans krijgen.
Dat God hen mag horen
en dat mensen, vol mededogen en liefde, hen zouden zien staan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zieken en gehandicapten,
vaak gemeden en uitgesloten uit onze productiemaatschappij.
Dat wij hun een volwaardige plaats geven midden in onze samenleving
en niet één aan de rand.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de durvers en de waaghalzen
die onrecht blijven aanklagen,
die ons voorgaan en aansporen om ons in te zetten
voor Gods droom van vrede en gerechtigheid voor álle mensen.
Dat zij zich door ons gesteund weten.
Laten wij bidden…
naar Henk Sechterberger

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle christelijk Kerken,
waar ook ter wereld.
Dat zij mogen leven vanuit een godsverbondenheid
die hun de moed en het vertrouwen schenkt
om de strijd tegen onrecht en uitbuiting nooit op te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de christenen.
Dat zij iedereen blijven bemoedigen en steunen
die zwakken in de maatschappij te hulp te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christelijke Kerken.
Dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij, in eigen kring, de mensenrechten eerbiedigen
en de Blijde Boodschap verkondigen in woord en daad
voor elke mens van goede wil.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 3 (Missiezondag)

God blijft niet doof als wij tot Hem roepen.
Die Boodschap gaf Jezus ons mee in de evangelielezing van vandaag.
In de voorbeden willen we daarom heel ons leven aan God toevertrouwen
en onze vreugde en ons verdriet voor Hem uitspreken.

-Bidden we voor alle missionarissen en voor allen met een missionair hart.
Dat zij niet moe worden om Gods droom aan iedereen te blijven vertellen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die, in Jezus’ voetspoor,
proberen te bouwen aan een betere wereld.
Dat zij blijven geloven in de kracht van het gebed.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun geloof in God
en het vertrouwen in de mensen verloren hebben.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen bijstaan en hulp bieden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk en haar gemeenschappen, wereldwijd.
Dat zij in haar verscheidenheid
mag groeien in eenheid en diepe verbondenheid met de Heer.
Laten wij bidden…

Levende God,
wij danken U dat Gij ons op het spoor zet van een nieuwe wereld.
Hou ons gaande op die weg naar uw Rijk van vrede en recht,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, Bron van leven,
Gij hebt ons de aarde toevertrouwd,
het leven met al zijn mogelijkheden.
In deze vruchten van aarde en wijnstok danken wij U daarvoor.
Wil ze aanvaarden
als teken van onze bereidheid tot delen
en breng ons tot nieuw leven,
tot volle rijkdom in U. Amen.

Gebed over de gaven 2 (Missiezondag)

In het voetspoor van Jezus
delen wij lief en leed met elkaar,
werken wij samen aan vrede en gerechtigheid.
God,
zegen het brood en de wijn
die vandaag in heel de Wereldkerk
in het centrum van de gemeenschap worden geplaatst.
Moge dit samen vieren een aanzet zijn
om de kring van mensen steeds groter te maken,
waarbij niemand wordt uitgesloten. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Onze Vader

Jezus bad voortdurend:
in de avondstilte, in de tempel, in de woestijn, op een berg, op het kruis…
Hij bad alleen of samen met zijn leerlingen.
Hij gaf ons een gebedsmodel.
Laten wij dan ook samen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

God, ontferm U over onze wereld.
Toon ons uw weg,
uw weg van vrede
die het conflict niet ontloopt,
maar het aanpakt,
geweldloos,
met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede nu van harte toe.

Lam Gods

Communie

Heer, met Brood en Wijn vieren wij de gedachtenis van Jezus, uw Zoon.
Gij reikt ons uw Lichaam aan tot Voedsel voor ons.
Daarom bidden wij:
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Bidden is
lichamelijk en geestelijk gezond.
De rust.
De stilte in en rond je lichaam,
de stilte in je hart.
Ze maken plaats en scheppen ruimte
voor de onzichtbare wereld,
voor kosmische krachten.
De Geest
die alles beweegt
en wachtend reeds in je aanwezig is,
krijgt nieuwe kansen.
Je zult ‘licht’ ervaren
en in dat licht
alles heel anders zien.
Je zult herschapen worden.
Phil Bosmans, uit: God, niet te geloven.

Bezinning 2

Bidden

Het is niet eenvoudig
om in de drukte van ons bestaan
te komen tot echt gebed.
Het vraagt om de rust
waarin je thuis kunt komen
bij jezelf en bij God.
Het heeft een plek nodig
waar ruimte is voor ons woord,
maar ook voor Gods wederwoord.
Bidden is spreken met God,
maar ook naar Hem luisteren.
Waar wij verstillen,
daar komt Hij aan het woord.
Bidden is geen doekje voor het bloeden.
Het maakt het onmogelijke niet waar.
Wel is het een schreeuw om recht,
om liefde, om vrede, om geluk.

Het heeft te maken met mijn diepste zelf,
maar ook met het leven van de wereld.
Bidden sluit aan bij onze diepste dromen:
een leven in harmonie met elkaar;
en een wereld waar het goed leven is
voor iedereen, voor de kleinsten het meest.
Daarom is bidden nooit vrijblijvend.
Het vraagt ook om onze inzet.
Met mooie woorden alleen
schiet ons bidden geen wortel.
Onze woorden moeten gedáán worden:
in onze naaste omgeving,
maar ook wereldwijd.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3 (Missiezondag)

Missionaris zijn,
hier en ginder,
de keuze van een verre weg gaan
in dienst van anderen.

Een gezellige thuis vaarwel zeggen
om gast te worden bij vreemde mensen,
in een nieuwe, andere cultuur,
de hand reiken over alle grenzen heen.

Missionaris zijn, wegtrekken uit al het zekere, het gekende,
en niet meer omzien vanwaar je gekomen bent.
Zich aanwezig weten, omwille van God liefde, voor anderen.

Het opgebouwde werk weer uit handen geven,
universele broeder, zuster zijn,
consequent Jezus volgen,
en mensen helpen opstaan tot leven,
in Jezus’ naam.
Federatie Kana

Slotgebed 1

Graag wil Ik met heel mijn hart naar je luisteren – zegt God –
als je je verdriet en je vreugde, je zorg en je blijdschap
voor Mij uitspreekt
en als je heel je leven aan Mij toevertrouwt.
Ik wil je gids zijn op je levensweg
en je voorgaan in liefde en barmhartigheid.
Maar geloof je dat ook?
Geloof je dat Ik je het leven heb gegeven
en dat Ik een droom van vrede en vrijheid voor je heb?
Riskeer het maar! Ik zal je niet ontgoochelen!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God onze Vader,
in uw mensgeworden Zoon
vinden wij een tochtgenoot
op onze levensweg.
Hij heeft zich altijd met heel zijn wezen
aan U toegewijd.
Wij bidden U:
geef dat wij ons zijn grenzeloos vertrouwen in U
kunnen eigen maken
in alles wat wij doen,
bij al wat we op onze levensweg tegenkomen. Amen.

Zending en zegen

Bidden is een manier om levend te houden wat je verlangt of hoopt.
Bidden is één worden met God.
Moge God ons bidden verhoren.
Moge Gods Geest voortaan ons hart en onze gemeenschap
bezielen tot meer geloof, vertrouwen en gebed.
Daartoe zegene Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.