28e Zondag door het jaar

Zondag: 09-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Straks maken we kennis met iemand
die met heel zijn hart
‘dank U wel’ zegt tot God,
omdat hij door Jezus werd genezen.
Laten we doorheen deze viering
zijn voorbeeld volgen
en met heel ons hart
‘dank U wel’ zeggen
tot God die ons zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord 1

Vandaag horen we verhalen over genezing,
en over dankbaarheid daarvoor…
of over het ontbreken daarvan.
Vandaag horen we een verhaal over tien melaatsen
die door Jezus werden genezen.
Eén van de tien keerde bij Hem terug
om God dank te zeggen.
Zijn wij die ene?
Zijn wij ooit die negen anderen?
Het verhaal stelt ons heilzame vragen.
Het verhaal zegt
wat er ook van ons mag worden verwacht.
Jacques Verhees

Openingswoord 2

Er wordt in onze tijd nog zo weinig ‘dank u wel’ gezegd.
We vinden het zo vanzelfsprekend dat we leven,
dat we gezond zijn, dat we kunnen werken,
dat er zoveel mooie en goede dingen bestaan,
dat we kunnen rekenen op het werk en de hulp van de anderen.
We denken teveel dat we daar allemaal recht op hebben.

En toch is alles wat we hebben, wat we zijn, gave:
een gave Gods of een gave van mensen.
Er zijn zoveel mensen die zich met hart en ziel gratis inzetten
zonder dat zij daartoe verplicht zijn.

Wie in het doen van elke dag ‘dank u wel’ kan zeggen,
staat heel dicht bij de geest van het evangelie.

Vergevingsmoment 1

-De mentaliteit van deze tijd,
van ieder voor zich en God voor ons allen,
maakt ons soms tot ondankbare mensen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-De mentaliteit van deze tijd
jaagt mensen op in een race van hebben en houden
in plaats van hun de rustige weg te tonen van breken en delen.
Ook wij laten ons daarin vaak meeslepen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De mentaliteit van deze tijd
doet mensen geloven dat tijd geld is
en dus zo productief mogelijk moet worden besteed.
Zo komt het
dat het plaatsje voor U, God,
vaak heel erg klein is.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons ons te blijven verwonderen over al het goede
dat ons overkomt
en laat ons er dankbaar voor zijn. Amen.

Gebed om ontferming 2

Op zoek naar vrede in ons hart
erkennen wij voor God onze eigen melaatsheid,
zien wij ons eigen ziek-zijn, onze kleinheid,
onder ogen
en vragen om genezing.

-God, onze Vader,
uw zorg gaat uit naar elke mens.
Allen zonder onderscheid wilt Gij nabij zijn.
Wij zijn soms zo aarzelend en terughoudend
om mensen nabij te zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer Jezus,
uw liefde voor de mensen ging tot het uiterste.
Gij hebt niet geaarzeld om uw schouders te zetten onder het kruis.
Wij aarzelen zo dikwijls om in uw voetspoor te gaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geest van God,
Gij zijt de kracht die mensen beweegt,
het vuur dat ons bezielt.
Vernieuw onze inzet en onze bewogenheid om mensen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de liefde van God over ons komen,
ons genezen van alle kwetsuren en van ons gebrek aan geloof.
In dankbaarheid willen wij ons door Hem laten oriënteren
naar het volle leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, wij luisteren naar verhalen over U en over mensen.
Spreek ons daarin aan
tot in het diepste van ons hart.
Dan zullen wij U erin herkennen
en U bevrijdend ontmoeten.
Gij nodigt ons uit
Jezus te volgen op zijn levensweg.
Geef dat in ons voltooid kan worden
wat Gij in ons begonnen zijt. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
uw goedheid valt met geen goud te kopen.
Alleen aan hen die nederig van hart zijn,
schenkt Gij de volle maat van uw menslievendheid.
Bevrijd ons van de hoogmoed, die ons ongenaakbaar maakt.
Raak ons met uw barmhartigheid,
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Lezingen

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie
worden mensen met een huidziekte genezen.
De klemtoon ligt op de reactie van die mensen.
De Syriër Naäman bekeert zich tot de God van Israël.
Eén van de tien melaatsen uit het evangelie,
een Samaritaan nog wel, wordt volgeling van Jezus.
Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Bij de eerste lezing

Het sympathieke verhaal over de genezing van de Syriër Naäman
vertelt ons het relaas van Gods grenzeloze goedheid.
Elisa wil daarbij het liefst op de achtergrond blijven.

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Kon., 5, 14-17)

Uit het boek der koningen

14         In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan
en dompelde zich zevenmaal onder
zoals de man van God gezegd had.
Zijn huid werd weer als die van een klein kind
en hij was gereinigd.
15         Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug,
trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei:
`Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is
en nergens anders op aarde.
Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar.’
16         Maar Elisa antwoordde:
`Zowaar de Heer, die ik dien, leeft, ik neem niets van u aan.’
En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen,
bleef hij weigeren.
17         Toen zei Naäman:
`Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde,
zoveel als een koppel muildieren dragen kan,
want uw dienaar wil aan geen andere goden
brand- of slachtoffers meer opdragen
dan aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
 (2 Tim., 2, 8-13)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

8   Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan.
Zo luidt mijn evangelie, dat ik verkondig,
9   en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten.
Maar het woord van God zit niet gevangen.
10 Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen,
opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus, en eeuwige heerlijkheid.
11 Dit woord is betrouwbaar:
Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.
12 Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.
13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw:
zichzelf verloochenen kan Hij niet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 17. 11-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

11         Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
12         Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet.
Ze bleven op een afstand staan
13         en riepen luidkeels:
`Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’
14         Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:
`Ga u aan de priesters laten zien.’
Onderweg werden ze gereinigd.
15         Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was,
en met luide stem verheerlijkte hij God.
16         Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem.
Dit was een Samaritaan.
17         Jezus zei daarop:
`Er zijn er toch tien gereinigd!
Waar blijven de negen anderen?
18         Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen,
alleen deze vreemdeling?’
19         En Hij zei tegen hem:
`Sta op en ga weer; uw vertrouwen is uw redding.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Moge God ook tot ons kunnen zeggen:
“Uw vertrouwen is uw redding”.
Laten wij ons geloof samen uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Keren wij ons hart tot God, die geneest.

-Voor allen die op de zorg van anderen zijn aangewezen,
voor zieken en gehandicapten,
voor opgroeiende kinderen en voor bejaarden.
Dat hun diepste vragen worden verstaan,
hun rechten worden geëerbiedigd.
Laten we bidden…

-Voor allen die – verdreven van huis en haard –
op de vlucht zijn geslagen
en nu vreemdeling zijn in een ver land.
Dat hun verhaal wordt gehoord,
hun nood wordt gezien
en hun lot ten goede gekeerd.
Laten we bidden…

-Voor allen die tot gevangene van zichzelf zijn geworden.
Voor hen die slaaf zijn van de sleur, van gewoonten of hokjesgeest.
Dat zij die kringloop weten te doorbreken,
zich laten raken, zich laten bevrijden.
Laten we bidden…

-Voor hen die genoeg hebben aan zichzelf,
voor allen die menen niemand nodig te hebben.
Dat zij gaan inzien hoe kwetsbaar zij zijn
en van anderen afhankelijk.
Dat zij de kunst leren verstaan
dankbaar te zijn.
Laten we bidden…

Gij, God,
blijf ons nabij en zegen ons met kracht,
opdat wij genezen worden van alles
wat afstand schept tussen mensen
en ons weg houdt van U. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

-Heer, wij bidden U voor allen die onvrij zijn,
beklemd in zichzelf, verloren in het donker,
voor hen die voor zichzelf geen plaats in de samenleving zien,
voor hen die werkloos zijn,
voor hen die de middelen missen
om een toekomst op te bouwen voor hun gezin.
Laten we bidden…

-Heer, help ons te bouwen
aan nieuwe structuren en nieuwe levensvormen,
de wereld rond,
die mensen tot hun recht laten komen,
die meer gerechtigheid garanderen.
Laten we bidden…

-Heer, maak ons zo vindingrijk dat we elkaar kunnen bevrijden,
zo moedig dat we elkaar om hulp durven vragen,
zo trouw dat we ons durven inzetten
voor het Woord dat Gij ons hebt gegeven
en dat we willen beantwoorden
al is het soms maar met een gebed om vergeving.
Laten we bidden…
naar Maria de Groot, in: Klein Handvest

Gebed over de gaven 1

Gij brengt ons hier samen, God.
Zo schept Gij verbondenheid van mens tot mens.
Wij bidden U:
doe ons – brekend en delend aan deze tafel –
groeien in liefde en in zorg voor elkaar,
naar het voorbeeld van Jezus, het Brood uit de hemel,
Leeftocht voor onderweg, voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
wij geven U dit brood en deze wijn.
Het is het werk van onze handen en van ons hart.
Wij willen U hiermee danken voor al het goede in het leven.
Neem onze gaven van dankbaarheid aan
en verdeel ze als uw goede gaven. Amen.
Pastonet

Tafelgebed

Waar Hij was, die Mens Jezus Christus,
kwamen lammen weer te been, gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was vluchtten kramp en koorts uit het lijf van de mensen.

Waar Hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen,
werd zieken de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat.

Waar Hij was werd brood en vis van harte gedeeld
en groeide uit amper iets voor één
overvloed voor allen.

Waar Hij was verliet God zijn hoge hemel
en werd Hij een vader die leeft en lijdt in mensen.

Hij was een man met het hart op de tong,
had niet dat moeilijke van geleerden
die met letter en wet het leven verduisteren.

Hij vertelde het alledaagse leven:
over een zaadje zo klein en de boom zo groot;
over een man met schuren vol en zo arm als wat;
over een kind dat wegliep en terugkwam;
over de mensen die bij het goed dat ze doen
en het kwaad dat ze laten,
niet weten dat zij God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen kan.

Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels:
ze zaaien noch maaien, slaan niet op in schuren
en lijden desondanks geen gebrek;
over de bloemen in het wild:
ze zetten geen stap,
ze spinnen geen draad
en er is geen mens zo gekleed als zij.

Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit
en je wordt niet rijk van wat je hebt;
zalig die van wapens niet willen weten,
ze winnen de wereld zonder geweld;
zalig die hun zinnen zuiveren,
ze vinden God in de diepte van hun hart;
zalig die deemoedig zijn:
als een kind bij moeder zijn zij geborgen bij God.

In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen.
Hij nam brood, van het veld verzameld, zegende, brak het en zei:
‘Dit ben Ik en Ik beloof u vast dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel; neem en eet mijn Lichaam voor u.’

Hij nam de beker, uit druiven geperst, zegende hem,
reikte hem over en zei:
‘Neem deze beker van Mij over en geef hem door aan elkaar;
mijn Bloed vergoten voor u.
Doe wat Ik heb gedaan en vergeet Mij niet.’

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

De hoop op leven in het hart van mensen neergelegd,
het uitzicht op een wereld van liefde en recht door Hem geopend,
zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert,
alles wat Hij heeft gezegd en gedaan, die mens Jezus Christus,
het kan ons niet meer worden ontvreemd.

Bij leven niet begrepen en in de steek gelaten,
gedoemd om te worden vergeten,
is Hij onweerstaanbaar door de dood heen tot leven gekomen,
is Hij voor allen die in Hem hun ware aard en God herkennen,
geworden die Hij is: Jezus Christus, Zoon van God. Amen.
Peer Verhoeven, Ten hemel schreien

Onze Vader

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft”.
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons een Vader wil zijn
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
uw ontwapenend Woord
bevrijdt ons uit de beslotenheid van ons eigen ik.
Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede
en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld
waarvoor Gij uw leven hebt gegeven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Vredeswens 2

God en Vader,
moge de genezende kracht van Jezus, uw Zoon,
ons en alle mensen vernieuwen en herscheppen
opdat wij deze wereld in dankbaarheid zouden ombouwen
tot een huis van vrede.
Zijn vredesboodschap zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede.

Lam Gods

Communie

Groots is onze God
die met zulke kleine tekenen als dit brood
generaties mensen weet te bezielen
tot breken en delen,
tot het uitdragen van zijn genezende kracht onder de mensen.
Kom aan Tafel en eet van het Lam Gods
dat wegdraagt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Tien zijn er genezen,
één teruggekeerd
om God te danken.

Eén die meer ziet
dan zijn niet meer geschonden huid,
en weet dat echte genezing
onderhuids begint
in de bekering van het hart.

Eén die verder ziet
en oog krijgt voor de Bron,
voor Hem die kracht is,
die mensen doet beter worden.

Eén die op zijn stappen is teruggekeerd
en een begin maakt
van een nieuwe manier van leven
en kiest voor een leven
in verbondenheid
met de grote Genezer.

Eén die dankt
en niet meer normaal vindt
al het goede dat gebeurt.
Eén die dankt
om het wonder dat hij ziet
als mensen goed zijn voor elkaar.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Dankbaarheid

Het is niet vanzelfsprekend,
dat je een dankbaar mens bent.
In het evangelie is er sprake
van één op de tien.
Die ene die ziet wat er gebeurt.
Hij heeft een open oog en hart,
hij gelooft en dat betekent redding.
Hij breekt door de gewone ordening
van het alledaagse heen.
Het gewone wordt voor hem buitengewoon.
Hij keert zich om naar Jezus
en daardoor wordt hij écht genezen.
Hij wordt een nieuwe mens.

Dankbaarheid is meer
dan zomaar een dank-je-wel zeggen.
Het is eerder een kwestie van zien
dat je zoveel is gegeven
en dat heel je leven een geschenk is.
Dankbaarheid kan tot uiting komen
in talloze kleine dingen,
maar dan wel in dingen,
die door onze manier van zien
buitengewoon zijn geworden.
We zien ze in het licht
van ons leven, van ons geloven.
Als je ziet met heel je hart
dan kun je pas echt dankbaar zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat de Woorden die Gij
in deze viering tot ons hebt gesproken
doorwerken in de komende dagen.
Dan zullen we oog krijgen
voor wat Gij ons aanreikt,
en erkentelijk zijn
voor alle goeds
dat wij ontvangen
uit de handen van mensen om ons heen. Amen.

Slotgebed 2

Gij,
die ons uw zorg betoont in Jezus, onze Broeder,
laat zijn genezende kracht
ons en alle mensen op aarde
vernieuwen en herscheppen
opdat wij in dankbaarheid
de wereld opbouwen tot vrede,
deze dag en al onze dagen. Amen.

Zending en zegen

Die ene Samaritaan leerde ons wat waarachtig geloven is:
zich toekeren naar Hem,
de Bron van alle goeds.
En ‘Goddank’ zeggen.
Moge wij, door God gedragen en gezegend, groeien in dat geloof:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.