27e Zondag door het jaar

Zondag: 02-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Gedragen en geborgen in Gods grote liefde
zijn wij hier samen, gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ook al denken mensen dat ze kopje onder zullen gaan
door wat het leven hen aandoet,
toch kunnen ze levenskracht ontlenen aan het geloof.
En om die kracht te krijgen,
hoeft je geloof zelfs niet perfect te zijn.
Wat vertrouwen, zo klein als een mosterdzaadje, is al voldoende,
horen we in het evangelie van vandaag.
naar Schiplaken


Openingswoord 2

Geloven in een God
die hier en nu begaan is met ons leven,
is nooit vanzelfsprekend geweest.
Zoals eens de apostelen,
moeten ook wij blijven zeggen:
‘Heer, geef ons meer vertrouwen’.
Dat vertrouwen kan maar openbloeien als we ons voelen
als doodgewone mensen tegenover elkaar en tegenover God.
Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij hebben de mond vol over ‘goed zijn’
maar goed doen is heel andere koek.
Zelf voelen wij ons zo snel geraakt en gekwetst,
maar wij zijn veel minder bedacht op de pijn
die wij anderen aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, onze beloftes  lossen wij vaak niet in.
Onze inzet voor anderen is lang geen ‘totale’ overgave.
Vergeef ons, en help ons
ons woord te geven én het ook te houden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, teveel eigenliefde zet een rem op onze liefde voor de anderen.
We maken fout na fout
en zijn veel te vlug tevreden over onszelf.
Als het op ‘geven’ aankomt
hanteren wij vaak een veel te kleine maat.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons barmhartig zijn,
ons opnemen in zijn allesvergevende liefde,
en ons verder begeleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Heer, omdat wij niet altijd ingaan op uw Woord
en niet geloven in de droom van vrede en gerechtigheid
die Gij met ons wil waarmaken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, omdat we niet altijd geloven
in de kracht van ons gebed
en vergeten waartoe geloof en liefde in uw naam, in staat zijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, omdat we in alles wat we zeggen en doen,
soms zo weinig uw handelen in ons leven en in de wereld herkennen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij hebben vele vragen en verwachtingen.
Maar als het ons niet voor de wind gaat
is ons vertrouwen in U vaak erg klein.
Wij bidden U:
Laat ons vertrouwen worden als een mosterdzaadje,
een bron van groeikracht
om te worden zoals Gij ons hebt gedroomd. Amen.

Openingsgebed 2

God, via Jezus, uw Zoon,
hebt Gij een Blijde Boodschap gebracht aan alle mensen,
een Boodschap van hoop en vertrouwen.
Leer ons steeds meer daarop te  vertrouwen en ernaar te leven.
Dan maken wij uw Koninkrijk al een stukje werkelijkheid,
vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hab., 1, 2-3; 2, 2-4)

Uit de Profeet Habakuk

2           Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl U maar niet luistert?
Hoelang moet ik nog `Geweld!’ tegen U schreeuwen,
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
3           Waarom laat U mij onrecht zien
en ziet U die ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten?
2
           De Heer antwoordde:
`Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
3           Want het visioen,
al wacht het zijn toegewezen tijd nog af,
smacht naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
Al blijft het uit,
geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist en het komt niet te laat.
4           Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,
maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit de profeet Habakuk 1, 2-3; 2 ,2-4

Habakuk is een profeet die leeft rond 600 voor Christus.
Hij wordt geconfronteerd met de dreiging dat Babylonië, het machtige buurland, zijn land zal binnenvallen.
Het is nog niet duidelijk wanneer het zal gebeuren.
Habakuk ergert zich echter vreselijk aan het onrecht
dat de leiders het volk aandoen.
In zijn strijd hiertegen zoekt hij steun bij God.

Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? U luistert niet.
Er is zoveel geweld en ik schreeuw het uit.
Waarom helpt U niet?
Waarom moet ik al die ellende aanzien
en waarom ziet U het zelf aan zonder iets te doen?
Ik zie slechts onrecht, ruzie en onderdrukking.
Mensen doen elkaar vreselijke dingen aan.

Toen kwam het antwoord van de Heer.
Schrijf dit visioen op, grif het met duidelijke letters op een grote platte steen, zodat het goed en snel te lezen is.
Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt.
Zolang het niet gebeurt, moet je wachten.
Ook al duurt het lang, het zal gebeuren. Dat is zeker.

En Habakuk schrijft: Het loopt slecht af met mensen die anderen kwaad doen. Ze zullen ten ondergaan.
Mensen die goed doen en trouw zijn aan God, die zullen leven.

Tweede lezing (2Tim., 1, 6-8. 13-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
6           Ik bind u op het hart
om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,
die in u is door de oplegging van mijn handen.
7           Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
8           Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
13
         Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
14         Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
 (Lc., 17. 5-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5           De apostelen zeiden tegen de Heer:
`Versterk ons vertrouwen.’
6           De Heer zei:
`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,
als je tegen die moerbeiboom daar zegt:
`Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”,
dan zou hij je gehoorzamen.
7           Stel, iemand van jullie heeft een slaaf
die ploegt of het vee hoedt.
Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen:
`Kom meteen aan tafel”?
8           Nee, hij zal hem veeleer zeggen:
`Maak het eten voor mij klaar,
omgord je en bedien me,
en als ik klaar ben met eten en drinken,
dan kun jij gaan eten en drinken.”
9           Hij bedankt de slaaf toch niet
omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?
10 Zo moeten ook jullie zeggen,
als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen:
`Wij zijn maar slaven;
we hebben gedaan wat we moesten doen.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Geloven is vooral geloven in de groeikracht van het geloof.
Laat ons hiervan getuigenis afleggen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij nu onze gebedsinten­ties op het altaar van de Heer,
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven,
aan de Heer op te dragen.

-God, wij bidden U
voor hen wier rechten worden geschonden,
voor allen die in hun menswaardigheid worden aangetast.
Dat zij niet berusten in hun lot
en uitzicht mogen behouden op betere tijden.
Dat zij niet zouden bezwijken onder hun last,
maar bemoedigd mogen worden
door het vertrouwen in uw nabijheid.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U
voor allen die anderen voorgaan in het geloof.
Dat zij zich laten leiden
door het vertrouwen in de kracht van de liefde.
Laten we bidden…

-God, wij bidden U
voor hen die het geloof en vertrouwen hebben verloren.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen opnieuw weten te bezielen
voor een wereld zoals die door U is bedoeld.
Laten we bidden…

God,
laat niet los wat uw hand begon.
Blijf aanwezig,
ook als wij alleen maar leegte ervaren.
Laat vertrouwen ons leven doordesemen,
in het voetspoor van Hem,
die door de vertwijfeling heen het leven vond,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
John Rademakers in: Kerugma 50(2006-2007), blz. 55
en Gerard Kock

Voorbeden 2

De profeet Habakuk riep ons op
het wachten op God nooit op te geven.

-Bidden we voor uw wereld, Heer,
waarin mensen slachtoffer worden van geweld en onrecht.
Dat er uitkomst daagt
en zicht komt op vrede en gerechtigheid.
Laten we bidden…

-Bidden we voor uw mensen, Heer,
die gebukt gaan onder ziekte of verdriet.
Dat het niet blijft duren,
dat troost en geluk sterker mogen blijken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor uw Kerk, Heer,
die haar enthousiasme wel eens kwijtgeraakt.
Dat zij niet bij de pakken blijft zitten
en zoekt naar nieuwe wegen om U te verkondigen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, Heer,
wij die willen leven in het spoor van Christus.
Dat wij van Hem durven getuigen
in ons omzien naar elkaar.
Laten wij bidden…

Genadige God,
ons bidden tot U laat U nooit onberoerd.
Wil ons verhoren
en wek in ons het vertrouwen dat soms wonderen doet.
Wij vragen U dit, in Jezus’ naam. Amen.
naar ‘Tot uw Dienst’

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
geschaard rondom uw tafel
weten wij ons verbonden met Jezus, uw Zoon.
Moge wij dit brood breken tot zijn gedachtenis.
Moge wij uit deze beker drinken
tot heil van deze wereld,
opdat, mede door ons, uw Koninkrijk kome
voor eens en voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Dit brood en deze wijn
vertellen ons wie Gij voor ons wilt zijn, God.
Laten we deze gaven in vriendschap met elkaar delen
en moge wij daarin een oproep horen
om ons eigen leven te breken en te delen met anderen,
nu en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad,
tot de onze maken en bidden:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst.
Vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Onze God nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij breekt Zichzelf tot voedsel,
omdat Hij groeikracht wil geven
aan ons geloof ter grootte van een mosterdzaadje.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Mensen gaarne zien
dat is
je glimlach geven,
je vriendelijk gezicht,
in dagen van vreugde…

Dat is
je hand geven, en je hart
in uren van nood…
je steun en je troost
in momenten van eenzaamheid…

Mensen gaarne zien
dat is
je zelfgenoegzaamheid
– genoeg hebben aan jezelf –
opzijzetten
en in je hart ruimte scheppen.

Mensen gaarne zien
dat is
een groot hart hebben
dat veel kan vergeven…
grote handen hebben
waar de ander de zijne kan inleggen…
grote voeten hebben
om naar anderen toe te gaan,
en een brede rug
om anderen te dragen,
en veel door de vingers zien
gewoon
omdat je die ander gaarne ziet.
Denie Van Berendoncks

Bezinning 2

Leven in geloof is wat anders
dan altijd opgetogen zijn.
Vaak is het vooral:
toch maar doorgaan,
ook als je weinig resultaten ziet.
Het uithouden met jezelf en met elkaar,
ook als je veel ziet mislukken.
Toch doorgaan ondanks alles wat verdrietig maakt.

Je ziel niet laten verbitteren,
maar het goede in elkaar behoeden.
Onze teleurstellingen niet koesteren,
maar het uithouden in geduld,
ook het onbegrijpelijke van God.

Vasthouden aan de hoop
dat er telkens iets nieuws kan groeien
en dat zo iets ongehoord als liefhebben toch kan gebeuren.
En de verwondering gaande houden.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij alleen zijt licht zonder duisternis.
Wij zijn verdeeld tussen goed en kwaad,
tussen ja en neen.
Geef dat Gij aanwezig zijt
in de woorden die wij spreken,
en dat wij ons laten vinden
door allen die ons nodig hebben.
Verdrijf de twijfel uit ons geloof,
verdrijf de duisternis uit ons hart,
zodat wij in ons leven
uw Licht weerkaatsen:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
geloof dat geworteld is in de liefde van uw Zoon
maakt harde vuisten tot zachte handen
en helpt mensen zalvend te spreken
in plaats van harde woorden te roepen.
In onopvallende dingen is het te zien
dat mensen leven vanuit geloof.
Sta ons bij in het leven van elke dag
en help ons zulke mensen te worden.
Dit vragen wij U omdat wij verlangen
naar de nieuwe gelukkige wereld
waarover Jezus ons heeft gesproken. Amen.
Pastonet

Zending en zegen

God,
samen rond uw Woord en tafel,
vroegen wij zoals uw apostelen:
versterk ons vertrouwen.
Steun ons met de kracht van uw liefde.
Moge wij zo overtuigende wegwijzers worden
naar het Blijde en Bevrijdende van uw Boodschap.
Zegen ons daarbij, Heer,
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.