26e Zondag door het jaar

Zondag: 25-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Van harte welkom in dit huis,
gij die hier samen gekomen zijt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

Vandaag wil Jezus ons duidelijk maken
hoe God omgaat met de spanning tussen arm en rijk.
Hij vertelt daartoe het beroemde verhaal
over de arme Lazarus die voor de villa van een rijke
vruchteloos zit te hopen zijn honger te kunnen stillen
met wat er na de maaltijd van de tafel overblijft.

Een verhaal dat klinkt als een beschuldiging
aan het adres van de zelfverzekerden
die met hun zekerheden en rijkdom
hun wereld dichtspijkeren,
niet beseffend dat zij zo
de armen hun elementair overlevingsrantsoen ontzeggen.

Je kan dit verhaal ook lezen als een uiterst appél op onze liefde:
mens, laat het toch tot je doordringen
dat iedere daad van liefde en solidariteit, ook de kleinste,
redding betekent,
redding voor een ander mens,
redding ook voor jezelf.
Want wil je gered worden,
dan kan dat alleen dankzij dienstbaarheid aan de naaste.

Moge de Heer ons hart openen
om die Boodschap te beluisteren.

Openingswoord 2

De rentmeester van vorige week
sloeg met behulp van geldtrucjes een brug tussen zichzelf en de armen,
toen hijzelf tot de bedelstaf dreigde te worden veroordeeld.
Dat lukt de rijke in het evangelie vandaag niet,
zelfs niet als hij de hulp inroept van de stamvader Abraham.
Bezit, eigendom, macht en invloed:
ze laten je quasi zonder zorgen door het leven vliegen,
maar ze zijn geen pasmunt voor het Koninkrijk Gods.

Net zoals toen, bestaat de kloof tussen arm en rijk nog altijd.
Lazarus sterft nog iedere dag, overal ter wereld…
Met dit evangelie worden we opgeroepen ons daarover te bekommeren.
Wie gelooft
moet durven opstaan om die kloof te overbruggen.
Wij vergeten dit nogal eens gemakkelijk.
Vragen wij daarom om vergeving.

Gebed om ontferming 1

Onze tekorten, ons falen en onze kleinmoedigheid
mogen wij hier biddend uitspreken.
Vragen wij om Gods vergevende liefde.

-Vergeef ons, Heer,
als wij zo dikwijls onrecht en verdrukking
stilzwijgend laten gebeuren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij soms rechtstreeks, soms onrechtstreeks,
bijdragen tot de uitsluiting van medemensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons, Heer,
als wij niet wakker liggen
van de gapende kloof tussen Noord en Zuid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Levende God,
kom in ons midden met uw Woord en uw bezieling,
doe ons opstaan en kom ons bevrijden. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, vaak vinden we het vanzelfsprekend
dat de meeste van onze wensen worden vervuld
en gedragen wij ons – bewust of onbewust –
zoals de rijke man uit het evangelie van vandaag.
Uw Boodschap luidt echter dat we hier en nu
oog en oor moeten hebben voor de Lazarussen die ook aan onze deur liggen.
Uit eigenbelang kijken we liever de andere kant op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, even vanzelfsprekend gaan we dikwijls achteloos voorbij
aan wat anderen allemaal voor ons doen
en blijft een hartelijke dankjewel af en toe achterwege.
Voor ons gebrek aan waardering voor de inzet van anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, moeite doen om onze tekortkomingen
tegenover anderen ongedaan te maken,
valt ons zo moeilijk,
zeker als het gaat om mensen die niet tot onze eigen kring behoren.
Veel gemakkelijker valt het ons om excuses te vinden
voor onze flauwe interesse voor mensen die in nood zitten.
Voor ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortkomen
en leid ons op de weg die uw Zoon ons heeft voorgeleefd. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Wie zijn ziel wil redden,
zal het moeten doen in dit leven.
Geef ons daarom, God, voldoende inzicht en moed
om – vandaag nog –
het purper van ons bezit
en het fijne linnen van onze solidariteit
als mantels uit te spreiden,
zodat de arme Lazarussen
op weg kunnen gaan naar een menswaardiger bestaan.
Zo kunnen wij vorm en inhoud geven
aan de Boodschap van hoop voor wie het minder goed heeft,
een Boodschap ons aangereikt door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
open onze ogen voor de kloof
die ontstaan is tussen rijk en arm,
tussen overvloed en tekort.
Laat ons met uw kracht en uw wijsheid
de weg inslaan van zorg en recht voor iedere mens.
Dit vragen wij U,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Vandaag horen wij in beide lezingen harde taal:
Amos waarschuwt om er niet zomaar op los te leven.
Ook Jezus vraagt ons
om de woorden van de profeten en de Schrift
in praktijk om te zetten.

Eerste lezing (Am., 6, 1a. 4-7)

Uit de Profeet Amos.

1           Wee u, zorgelozen in Sion,
zelfverzekerden op de berg van Samaria;
4           Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde
en de kalveren uit de stal op;
5           zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp
en denken dat hun instrument dat van David evenaart;
6           zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de beste olie,
maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet.
7           Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap,
en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit de profeet Amos 6, 1.4-7

Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit de achtste eeuw voor Christus. Hij is gehard door het werk in de natuur en neemt geen blad voor de mond. Als Amos hoort hoe de leiders in het rijke noorden de arme mensen uitbuiten, verlaat hij het boerenleven.
Hij stelt zijn leven in dienst van God en zijn eisen voor sociale rechtvaardigheid.

Wee jullie, leiders en notabelen van het volk, leef er maar zorgeloos op los. Zelfverzekerd als jullie zijn, denken jullie dat je veilig bent in je paleizen. Moeten de mensen bij zulke leiders te rade gaan!
Jullie liggen luilekker op ivoren bedden,
hangen op zachte divans en eten lekkere lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal.
Jullie verzinnen liederen en schreeuwen luidkeels bij de harp
en denken even goed muziek te maken als David.
Jullie drinken liters wijn uit grote bekers
en laten je masseren met welriekende oliën.
Intussen lijdt het volk pijn, gebukt onder jullie onrecht.
En het maakt je niets uit dat gewone mensen ten onder gaan.
Maar wee, jullie, want weldra is het afgelopen met feesten.
Jullie zullen de eersten zijn die worden meegenomen in ballingschap naar een ver land.
Hendrik Van Moorter
Catechesehuis

Tweede lezing (1Tim., 6. 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
11         Streef naar gerechtigheid, vroomheid,
geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid.
12         Vecht voor de goede zaak van het geloof,
grijp het eeuwige leven,
waartoe u geroepen bent
en waarover u de goede belijdenis hebt afgelegd,
ten overstaan van vele getuigen.
13         Ik vermaan u ten overstaan van God,
die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus,
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
14         houd u stipt en onberispelijk aan dit gebod
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,
15         die God ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen.
Hij is de gelukzalige, de enige heerser,
de koning der koningen en de Heer der heersers,
16         Hij alleen bezit de onsterfelijkheid
en Hij woont in ontoegankelijk licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om Hem te zien.
Aan Hem de eer en de eeuwige macht! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de farizeeën:
19         Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen,
en elke dag uitbundig feestvierde.
20         Aan zijn poort lag een zekere Lazarus;
hij was arm en zat onder de zweren.
21         Hij had graag zijn honger gestild
met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel,
maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren.
22         Toen kwam de arme te sterven;
de engelen droegen hem in de schoot van Abraham.
Ook de rijke stierf, en werd begraven.
23         In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op
en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.
24         `Vader Abraham,” riep hij,`heb medelijden met me;
stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water,
en er mijn tong mee te verkoelen,
want ik lijd hevig in dit vuur.”
25         Maar Abraham zei:
`Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad
en Lazarus altijd slecht;
nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn.
26         Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof;
al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken,
hij zou het niet kunnen;
evenmin kan iemand van daar naar ons komen.”
27         Maar de rijke zei:
`Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen,
28         want ik heb nog vijf broers.
Laat hij hen gaan waarschuwen,
zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.”
29         Maar Abraham zei:
`Ze hebben Mozes en de Profeten;
daar moeten ze naar luisteren.”
30         Maar hij zei:
`Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt,
dan zullen zij zich bekeren.”
31         Maar Abraham antwoordde:
`Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren,
dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen
als iemand uit de doden opstaat.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de drie-ene God,
een God van driemaal Liefde.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij dat God het tot ons laat doordringen
dat Hij onze redding heeft gelegd in de mens naast ons,
in de mens voor wie wij soms de ogen sluiten.
Laat niet toe dat wij genoeg hebben aan wat we hebben en zijn voor onszelf
en zo meebouwen aan de hel waarin anderen opgesloten zitten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij God en zijn Koninkrijk pas kunnen vinden,
als we op zoek gaan naar hen die vergeten worden,
als wij warmhartig onze voordeur openen voor de Lazarussen die,
hopeloos en verlaten, bij ons aankloppen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij als gemeenschap solidair reageren
wanneer mensen onder ons geslagen worden
door het noodlot of door natuurgeweld.
Moge zij zich gedragen voelen door vele uitgestoken handen
en daaraan de moed ontlenen om opnieuw te gaan bouwen aan geluk en toekomst voor henzelf en voor hun kinderen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle mensen
die in het voetspoor van Jezus willen treden.
Dat zij Hem willen volgen naar diegenen naar wie zijn aandacht en liefde
het meest uitging:
armen, uitgestotenen, mensen die niet van tel waren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat haar daden niet in tegenspraak zouden zijn
met haar woorden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze maatschappij en haar leiders.
Dat zij de groei van de welvaart van de gegoeden
een halt durven toeroepen
als die ten koste gaat van de armen hier of in de Derde Wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de armen zelf.
Dat zij  niet berusten in hun mensonterende toestand,
maar met moed en doortastendheid blijven vechten
voor hun rechtmatig aandeel in de welvaart van de rijken.
Laten wij bidden…

God,
in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als Bron van goedheid en menslievendheid.
Maak ook ons bereid om getuigen te zijn van die Liefdesboodschap,
elke dag van ons leven. Amen.
naar Ad van Diemen

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
rond dit brood en deze wijn, genomen uit het alledaagse leven,
willen wij als gemeenschap samen zijn.
Deze tekenen, die ook uw tekenen zijn,
hebben mensen geïnspireerd
tot onberekende inzet,
tot verrassende stappen,
tot andere gedachten.
Uit deze tekenen kan vrijheid groeien
en opstanding ten leven,
ook voor hen die het moeten stellen
met de kruimels die van rijkgevulde tafels vallen.
Laten wij dit brood breken en deze wijn drinken
als ons verbond met de armen van vandaag. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God, geef recht aan de verdrukten,
brood en drank aan wie hongerig en dorstig zijn.
Aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Zegen ons en deze gaven,
opdat wij mensen worden die begaan zijn
met het lot van anderen,
en tot breken en delen bereid zijn.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
die ons dit heeft voorgedaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Om onze verbondenheid met de armen uit te drukken
willen wij nu bidden tot onze Vader,
opdat wij samen zouden uitzien naar de komst van zijn Rijk.
Onze Vader…

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld,
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus, schenk ons een hart
dat vol is van uw allesgevende liefde
en laat ons in het delen van wat we hebben en van wat we zijn
een teken van vrede zijn voor iedereen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij die vrede ook van harte aan elkaar toewensen.

Vredeswens 2

Heer, onze God,
maak ons allen tot werktuig van uw vrede.
Geef vrede in ons eigen hart,
in het hart van jongeren en volwassenen,
van kinderen en ouders.
Geef vrede onder de volkeren
en laat de vrede hoop worden
voor wie lijden onder geweld en oorlog.
Laat onder ons de vrede leven,
die Jezus in de wereld bracht.
Die vrede van Christus zij met u allen.
Laten we die vrede doorgeven aan elkaar.
naar Beveren

Lam Gods

Communie

Aan de tafel van de Heer is plaats voor iedereen.
In zijn Lichaam en Bloed is Hij voor ons bereikbaar geworden.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Enkele weken voor zijn dood
zei de gekende zwarte leider Martin Luther King:
“Als ik ooit zal sterven,
hoop ik dat gij die dag kunt zeggen
dat ik heel mijn leven getracht heb
de hongerigen te voeden
en de naakten te kleden,
de gevangenen te bezoeken
en allen te beminnen die een beroep op mij deden.
Er zal geen geld zijn dat ik kan nalaten.
Er zullen geen luxueuze aardse goederen zijn voor mijn erfgenamen.

Wat ik wil nalaten, is een toegewijd leven.
Als ik slechts iemand heb kunnen helpen in het voorbijgaan,
als ik maar iemand heb kunnen opbeuren
met een vriendelijk woord of een hoopvol liedje,
als ik maar iemand heb kunnen aantonen
dat hij de verkeerde weg opging,
dan heb ik niet tevergeefs geleefd,
dan heb ik de wil van de Meester volbracht.”

Bezinning 2

Aan de poort van de rijke

Overdaad en bittere armoe:
ze worden hier met elkaar geconfronteerd.
De een alles, de andere niets.
Het maakt indruk op ons.
Lazarus heeft onze sympathie.
Bijna vanzelfsprekend komen we in verzet
tegen het egoïstisch gedrag van de rijke.
Hij is een vrek, naamloos en veracht.

In het Rijk van God
worden de rollen echter omgekeerd.
De arme krijgt de voorkeur,
de rijke is onbereikbaar geworden.
Daar helpen geen Wet en Profeten aan.
Hij was voldoende gewaarschuwd.

Aan de poort van onze rijkdom
liggen ook vandaag de armen.
Voor hen is er nauwelijks toekomst.
Honger en onrecht is voor hen weggelegd.
Ze worden veracht en vernederd.
Als ze hun stem verheffen
dan wordt hen de mond gesnoerd,
soms zelfs voorgoed.

En toch: wij zijn gewaarschuwd.
De wet en de profeten, Jezus van Nazareth,
zij hebben ons aangezegd,
dat het anders kan en anders moet.
Wordt het geen tijd, dat wij,
mensen uit het rijke westen
ons laten overreden?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God,
enkel door te breken en te delen
kunnen wij leren wat vermenigvuldigen is.
Leer ons zo te delen met wie weinig of niets heeft.
Maak ons tot herauten van uw Boodschap,
tot vissers van mensen die dreigen te verdrinken,
tot verdedigers van rechtvaardigheid en gelijkheid,
tot pleitbezorgers van eenheid en solidariteit,
naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth,
zo gelijkend op U, dat Hij
uw Zoon en onze Heer genoemd werd. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij die het geluk wilt voor alle mensen,
geef ons de moed en de vastberadenheid
om te blijven zoeken naar een antwoord op de grote sociale vragen
van onze tijd.
Dat wij niet onverschillig of machteloos toezien op onrecht,
maar elkaar mogen vinden
in het onverwoestbaar geloof dat het mogelijk is:
rijkdom gedeeld en kloven overbrugd.

Zending en zegen

Laten wij ons vasthouden aan het woord dat Abraham sprak.
Moge de boodschap van Mozes en de profeten,
dezelfde boodschap die ook Jezus verkondigde,
ons tot het inzicht brengen
dat onze redding slechts verzekerd is
als wij anderen onze reddende hand toesteken.

Moge wij van hier weggaan,
gezegend en gezonden door God, die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.