25e Zondag door het jaar

Zondag: 18-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een Rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord

Bij monde van de profeet Amos in de eerste lezing,
reageert God bijzonder boos wanneer zijn oproep tot bekering wordt genegeerd.
Dat is een ernstige waarschuwing,
want uiteindelijk komt het aan Hem toe
om het laatste en beslissende woord te spreken
over wie we zijn
en wie we zullen zijn in eeuwigheid.

Daarom maant Jezus ons aan om,
net als de onrechtvaardige rentmeester,
even creatief en vindingrijk te zijn
als het gaat over ‘doen wat goed en rechtvaardig is’.

Wat dat betreft maken wij het ons
vaak wat al te gemakkelijk.
Daarom kunnen wij misschien toch beter Gods bekeringsoproep
au sérieux nemen
en Hem vergeving vragen voor al die keren dat we daarin tekortschieten.

Vergevingsmoment 1

-God, er komen zoveel vragen en noden op ons af,
ze raken ons wel,
maar toch aarzelen we vaak
om vrijgevig te zijn
en echt te delen met wie het meer nodig hebben dan wij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw leven was één en al nabijheid en zorg voor mensen.
Ook al noemen we onszelf christenen, leerlingen van U,
toch aarzelen we soms om ons hart te openen
en mee creatief te zoeken
hoe we die medemensen kunnen helpen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij droomt van een wereld
waar elke mens tot zijn recht mag komen.
Vergeef ons als we ons niet laten raken
door uw Woord en Voorbeeld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
vaak is ons christen-zijn ondermaats.
Kom ons nabij met uw liefde
en neem ons ooit op in uw eeuwigheid. Amen.
Federatie Kana

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij zijn geroepen om in uw waarheid te leven.
Al te vaak verdoezelen wij die waarheid als die ons niet goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen om betrouwbare beheerders te zijn.
Te dikwijls maken wij deze opdracht ondergeschikt aan ons eigen profijt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen tot dienende liefde,
zoals Jezus ons die heeft voorgeleefd,
maar regelmatig hanteren wij hierbij onze eigen maatstaven.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wil Heer,
uw gelaat naar ons toewenden.
Wil ons ons tekortkomen vergeven,
uw huis voor ons openen
en ons geleiden tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
als goede mensen hebt Gij ons geschapen,
maar ‘goed leven’ gaat niet zomaar vanzelf.
Open ons hart voor de mensen om ons heen.
Doe ons bezorgd zijn voor elkaar.
Heb geduld met ons terwijl wij zo moeizaam leren
wat rechtvaardigheid, liefde en vrede is.
Blijf met ons bezig totdat wij ons uw waarheid
eigen maken en ernaar leven,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
Hij die leeft met U
en met de heilige Geest in eeuwigheid. Amen.
Berne

Openingsgebed 2

God,
wij leven in een wereld,
waar het “hebben” vaak domineert.
Doe ons beseffen hoe vergankelijk macht
en bezit van geld en goed is.
Leer ons wat een rechtvaardige verdeling van ‘de schatten der aarde’ is
en open onze harten en handen
zodat wij eerlijk en rechtvaardig voor elkaar zijn,
in de geest van Jezus, ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

Zowel de eerste lezing als het evangelie
gaan over de omgang met geld en bezit.
In de eerste lezing waarschuwt Amos de rijken die de armen uitbuiten.
En Jezus vertelt de parabel van de onrechtvaardige rentmeester
en leert ons daarmee dat men met overleg moet handelen
om het kwade te slim af te zijn.
Luisteren wij met de oren van ons hart naar die Boodschap.
vrij naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Am., 8, 4-7)

Uit de Profeet Amos

4         Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5         u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6         Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7         De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tim., 2. 1-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
1         Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2         voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3         Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4         die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5         Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6         Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7         En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8         Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1         Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2         Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3         De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4         Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5         Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij:`Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6         Die antwoordde:`Honderd vaatjes olijfolie.”
Hij zei:`Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7         De volgende vroeg hij:`En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde:`Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem:`Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8         De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9         Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10        Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11        Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12        En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13        Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven
in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien.
                                                              naar: Wereldbrief, december 1990.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor kopers en verkopers.
Dat zij eerlijk en oprecht proberen handel te drijven
en niet enkel uit zijn op overdreven winstbejag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich inzetten om onze wereld bewoonbaarder te maken op sociaal vlak,
voor vredesbewegingen
en organisaties die ijveren voor de bescherming van mens en natuur.
Dat zij blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede die duurzaam gegrondvest  is
op rechtvaardigheid en respect voor elke mens,
en in het bijzonder voor de zwakke mens.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij bij het begin van deze tafeldienst tot God, onze Vader,
aan wie wij onze vreugden en onze zorgen mogen toevertrouwen.

-Bidden wij om een feilloos aanvoelen van wat goed en rechtvaardig is,
zodat wij ons daadwerkelijk en effectief kunnen inzetten
voor het welzijn van elke medemens.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een consequente levenshouding,
zodat wij onverschrokken durven aanklagen wat verkeerd loopt
en in onze eigen levenswijze voorleven wat wij aan anderen verkondigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we eerlijk zouden omgaan met geld,
zodat wij daarvan geen slaaf worden
en daardoor onze vrijheid verliezen.
Om rechtvaardigheid willen wij bidden,
zodat wij economische macht nooit misbruiken
ten koste van arme en zwakke bevolkingsgroepen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
ons samenzijn rond deze tafel
wil verder reiken dan het hier en nu.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons bewust maken van onze zorg
voor onze naaste, wereldwijd.
Moge het ons verrijken en vernieuwen
en in ons hart weer de gezindheid opwekken
die was in Hem, Jezus, uw Zoon
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Berne

Gebed over de gaven 2

God,
omdat Jezus ons gevraagd heeft
dat we dat telkens opnieuw zouden doen om Hem te gedenken,
plaatsen we ook vandaag
brood en wijn op tafel.
Wil er uw geestkracht aan geven,
opdat ze ons mogen bevestigen in onze keuze voor U
en voor het evangelie.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Samen, als broers en zussen,
als kinderen van dezelfde Vader
willen we bidden zoals Jezus ons dat heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vader, neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons,
zoals wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij roept ons op
om te bouwen aan een menswaardig leven
voor de wereld van nu
en voor allen die na ons komen.
Beziel ons met uw kracht
en schenk ons uw vrede,
Gij die een en al vrede zijt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die vrede toe.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Jezus deed niet anders
dan zijn hele leven delen met armen en kleinen.
In dit gebroken Brood
doet Hij dat vandaag opnieuw met ieder van ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Niet winst maakt de wereld duister,
maar winstbejag.
Niet geld maakt de wereld duister,
maar de honger naar geld.
Niet macht,
maar machtsmisbruik.
Wie macht, geld en winst
tot centrum maken van hun leven,
tot de as waaromheen alles draait,
die wandelen in het duister.

Gods schepping,
de wereld,
heeft nood aan mensen van het Licht:
mensen,
met of zonder geld, winst of macht,
mensen die leven van menswaardigheid,
die te vertrouwen zijn,
geduldig zijn,
sober zijn.
Mensen die de liefde maken
tot centrum van hun leven.
Ook zieke mensen
maken onze wereld minder duister.

Je moet kiezen
licht of duister,
lief-hebben of hebberigheid.
Die twee zijn niet te combineren
Ze heffen elkaar op.
De as waarrond jouw leven draait
is jouw keuze.
naar Ida Guetens

Bezinning 2  (Vredeszondag)

Onze wereld is er een
van spanning en haat,
van oog om oog, tand om tand.
Vrede tussen mensen en volken
lijkt steeds weer een ver ideaal.
We verdelen de wereld in blokken:
zuid tegenover noord
en oost tegenover west.
Aan mensen geven we kleuren:
zwart en blank, rood en geel.
Hoe meer we ons eigenbelang dienen,
des te scherper worden de tegenstellingen.
We vergroten onze rijkdom
en daardoor worden anderen armer.

En toch geloven en hopen we,
dat de wereld eens een paradijs wordt,
een hemel op aarde.
Maar daarvoor is nodig
dat we mensen zien als onze naasten.
Zij zijn niet onze concurrenten,
maar onze medemensen.
We mogen elkaar op handen dragen.
We zijn toch allemaal mensen van God!

Vrede: het is ook onze zaak.
Ze zal door ons gemaakt moeten worden.
Ze wordt ons toegezongen door engelen,
als we mensen van goede wil zijn.
We worden uitgenodigd eraan te werken,
want zonder ons wordt ze nooit waar!
Wim Holterman osfs

Bezinning 3 (Vredeszondag)

Profeten van alle eeuwen
roepen mensen op tot vrede.
Ze klagen onrecht aan,
overal waar kleine mensen
het kind van de rekening worden.
Profeten van alle landen
klagen mensen aan
over hun rentmeesterschap.
Ze stellen vlijmscherpe vragen
naar ons omgaan met mensen,
met de wereld waarin wij leven.
Ze prikkelen ons,
maken ons ongemakkelijk.
Ze dagen ons uit om de cirkel
van geweld en bezit te doorbreken:
te beginnen in onze eigen kleine wereld.
Er kan alleen maar vrede zijn,
waar aan mensen recht wordt gedaan.
Waar mensen in verdrukking komen,
daar dreigt geweld.
En waar mensen onrecht wordt gedaan,
daar groeien haarden van verzet.
En zolang kapitaal en geweld
het leven van onze wereld beheersen,
zolang kan vrede niet waar zijn.
Daarom mag de stem van de profeet
niet verstommen en verwaaien.
Hij blijft ons uitdagen
tot een goed rentmeesterschap,
om te blijven werken aan vrede
al doende gerechtigheid.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij ons getoond
wat gerechtigheid en vrede is.
Wij vragen U:
help ons, die hier aan uw tafel hebben gezeten,
een leven te leiden dat uw Boodschap waardig is.
Richt daartoe onze ogen op Hem
die de Dienaar van allen wilde zijn:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
uw Woorden van wijsheid en bemoediging
hebben wij mogen horen,
uw levend Brood mogen ontvangen.
Wij danken U daarvoor en bidden:
laat beide, Woord en Brood, doorwerken in ons
zodat wij mogen groeien als kinderen van het licht,
en mensen worden die de vrede dienen
en die leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan,
Jezus uw Zoon, die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Berne

Zending en zegen

Jezus heeft ons vandaag opgeroepen
om trouw te zijn aan God en aan elkaar
door betrouwbaar te zijn in het kleinste
en zo elkaars belang te dienen.
Laten wij met die Boodschap en opdracht van hier weggaan
onder de zegen van God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.