24e Zondag door het jaar

Zondag: 11-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting


Van harte welkom in Gods’ huis
U allen die met elkaar gemeenschap wil vormen rond het altaar van de Heer.
God zegent ons samenkomen in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Toen de jongste zoon,
na te zijn verloren gelopen in de wijde wereld,
met een klein hartje naar huis terugkeerde,
zei de vader:
"Feest en vrolijkheid moet er zijn
want mijn zoon was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden."


Met deze parabel leert Jezus ons
dat zijn Vader ons steeds barmhartig opwacht
telkens we ons falen erkennen
en de moed opbrengen
om naar Hem terug te keren.
Laten we dit samen biddend uitspreken.

Openingswoord 2

Wanneer we
via de media horen en lezen over afschuwelijke fouten en misdaden,
dan kunnen we fel reageren,
afgeven op Kerk en gerecht
en oordelen dat de verantwoordelijken te laks zijn geweest.
Maar daarmee gaan we voorbij aan de Boodschap in het evangelie van vandaag:
wees barmhartig.
Niet dat we misstappen moeten goedpraten
of slachtoffers in de kou moeten laten staan, integendeel.
We horen de barmhartige vader
de fouten van zijn jongste zoon ook niet goedpraten,
maar als christenen hebben we de taak om
- ook al kost het ons flink wat moeite -
toch te proberen met een propere lei te beginnen
en diegene die verkeerd handelde een nieuwe kans te geven.
De moraal van het verhaal is allesbehalve gemakkelijk om te zetten in de praktijk.
Beginnen we alvast met God om ontferming te vragen
voor wat wij verkeerd deden.

Openingswoord 3

God is liefde en alleen maar liefde.
Zo zou je het evangelie van vandaag kunnen samenvatten.
In de verschillende parabels die Jezus vertelt,
zit een rode draad:
omdat Hij liefde is,
geeft God het niet zomaar op met ons!
Hij blijft geloven
dat er in ons hart plaats is
waar zijn liefde goede grond vindt en vruchten kan dragen.
En als we zijn verloren gelopen,
wil Hij zelfs alles achterlaten om ons te zoeken en weer op te nemen.
Geven wij God die kans?
Want Hij kan dan wel de Goede Herder zijn
die op zoek gaat naar zijn schaap,
maar als het schaap het vertikt om uit zijn schuilplaats te komen,
zal zijn zoektocht zonder resultaat blijven.

Gebed om ontferming 1

-Heer, dikwijls gaan we onze eigen wegen,
los van U, los van elkaar
en op de duur lopen we verloren...
Blijf ons toch maar zoeken, God.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, al te gemakkelijk
leveren we kritiek op mensen die de verkeerde weg opgingen
en laten we hen links liggen...
terwijl Gij niemand afschrijft
en ook die mensen blijft opzoeken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ons geloof dat Gij een God zijt
die toch altijd vergeeft,
maakt van ons soms lakse mensen
die het allemaal niet zo nauw nemen.
Toch vindt Gij er vreugde in,
ons terug te vinden als wij weer eens verloren lopen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2 (Lc. 15,1-32)

Hier, in Gods tegenwoordigheid,
willen wij eerlijk en oprecht in ons eigen hart kijken.  
Zo kunnen wij nieuwe mensen te worden.

-Voor die jongste zoon in ons
die uit het huis van de Vader weggaat
op zoek naar andere waarden
dan deze die Gij, Vader, ons hebt aangereikt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor die jongste zoon in ons
die zo moeilijk kan terugkeren
naar het huis van de Vader om zijn zwakheid te belijden,
zijn schuldgevoel los te laten
en de onvoorwaardelijke liefde van de Vader te erkennen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ook voor die oudste zoon in ons
die ten onder gaat aan de diepe klacht:
"Ik deed zo mijn best,
ik werkte zo lang en hard
en toch heb ik niet ontvangen
wat anderen zo gemakkelijk krijgen".
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 3

-Heer, wijzelf lopen al eens verloren
en dan kijken we wanhopig uit naar de hulp van anderen.
Als anderen de weg kwijt zijn,
doen we dikwijls niet de moeite om ze terug op te vissen,
zijn we geen goede herder voor onze medemens.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij vinden zoveel dingen in ons leven zo vanzelfsprekend,
dat we er vaak geen moeite meer voor doen.
Het is pas wanneer ze we kwijt raken
dat we beseffen hoe kostbaar ze zijn,
zoals bijvoorbeeld de waarde van echte vriendschap
of van uw oneindige liefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we, zoals de jongste zoon in de parabel,
verkeerd waren en we na veel moeite onze fouten willen erkennen
en op onze passen willen terugkeren,
dan is vergeving maar mogelijk als de ander, zonder veroordeling,
klaar staat om ons terug te aanvaarden, ook al zijn we allesbehalve volmaakt.
Zulke houding opent kansen op nieuwe perspectieven.
Met een bang hart hopen we op zo ’n barmhartige houding van de ander,
maar zelf kunnen we die barmhartigheid vaak niet opbrengen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
zoek ons telkens weer op
en kom ons tegemoet met uw oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, die ons blijvend zoekt,
die niets liever wilt dan ons te laten delen in uw feest van liefde,
doe ons inzien dat wij voortdurend leven uit uw hand.
Kom ons tegemoet,
wek ons steeds opnieuw tot leven,
omkleed ons met uw vreugde.
Dan zullen wij met ons hart
uw hart verstaan dat warm klopt voor elke mens. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
als uw kinderen komen wij hier samen rond uw Woord en Brood.
Want wie zouden wij zijn zonder U?
Laat ons delen in de vreugde van uw liefde
en in de warmte van uw tederheid.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Thomasvieringen

Lezingen

In de eerste lezing herinnert Mozes God aan zijn trouw tegenover zijn volk.
Op grond van die trouw is God bereid tot vergeving en barmhartigheid.
In de tweede lezing spreekt Paulus zijn dankbaarheid uit,
omdat hij door God uit zijn zondig bestaan werd gered.
In de evangelielezing leert Jezus ons dat Gods liefde stand houdt,
ook als de mens God de rug toekeert.

Eerste lezing (Ex., 32, 7-11. 13-14)

Uit het boek Exodus

7     In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
`Ga nu naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid,
is tot zonde vervallen.
8     Ze zijn nu al afgeweken van de weg
die Ik hun had voorgeschreven:
ze hebben een stierkalf gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen:
`Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.'' '
9     Ook sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
10     Laat Mij begaan,
dan zal Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
Maar van u zal Ik een groot volk maken.'
11     Mozes trachtte de Heer zijn God gunstig te stemmen en vroeg:
`Waarom, Heer, zou U uw toorn laten woeden tegen uw volk,
dat U met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid?
13     Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël,
aan wie U onder ede beloofd hebt:  
`Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.'' '
14     Toen zag de Heer af van het onheil
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Tim., 1. 12-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
12     Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer,
omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken,
door mij in zijn dienst te nemen,
13     hoewel ik vroeger een godslasteraar was,
een vervolger en een overmoedige.
Maar ik heb barmhartigheid ondervonden,
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
14     De genade van onze Heer heeft mij overstelpt,
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
15    Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming:
`Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.'
En de eerste van hen ben ik.
16     Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden:
Christus Jezus wilde aan mij als eerste
heel zijn lankmoedigheid tonen,
als een voorbeeld voor allen die in de toekomst
op Hem zouden vertrouwen,
omwille van het eeuwige leven.
17     Aan de koning van de eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 15. 1-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1    Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren.
2     De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.'
3     Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
4     `Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen
in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap,
totdat hij het vindt?
5     En als hij het gevonden heeft,
neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders;
6     thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun:
`Deel in mijn blijdschap
want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.''
7     Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
8     Of als een vrouw die tien drachmen heeft, er één verliest,
steekt ze dan niet een lamp aan,
veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt?
9     En als zij die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buren en zegt:
`Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had,
heb ik teruggevonden.''
10 Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.'
11     Hij zei: `Iemand had twee zonen.
12     De jongste zei tegen zijn vader:
`Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.''
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13     Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
14     Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
15     Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
16     Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
17     Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
`Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed,
en ik verga hier van de honger!
18     Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
19     ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten,
behandel me als een van uw dagloners.''
20     En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
21    `Vader,'' zei de zoon tegen hem,
`ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.''
22     Maar de vader zei tegen zijn slaven:
`Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan,
doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
23     Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
24     want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.'' En het feest begon.
25     Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
26     Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
27     Die antwoordde:
`Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.''
28     Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
29     Maar hij gaf zijn vader ten antwoord:
`Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden,
maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
30     Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.''
31     Maar hij zei :
`Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
32     We moeten feestvieren en blij zijn,
want die broer van je was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.'' '
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in mensen
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
de God der Beloften,

die ons tot leven roept,
die verdrukten opricht en zwakke mensen thuisbrengt.
Hij is de levende God.

Ik geloof in Jezus,
die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was

die zich gegeven heeft voor alle mensen,
om de verspreide kinderen van God samen te brengen in één huis.
Hij is de Hoop van de wereld.

Ik geloof in de Geest,
de Geest van vrede en eenheid
die ons eenzelfde taal doet spreken,
die ons tot gastvrijheid nodigt

die waar zal maken al wat ons werd beloofd.
Hij is de Geest van de beloften. Amen.    
naar Frans Cromphout

Voorbeden 1

Wenden we ons tot de Vader vol ontferming,
de God van alle vertroosting.

-Bidden we voor allen die God de rug toekeren
en eigenzinnig hun weg gaan.
Dat ze tot inkeer komen
en ontdekken hoe God zielsveel van hen houdt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die denken geen bekering nodig te hebben.
Dat ze hun eigen zwakheid leren zien
in het licht van Gods barmhartigheid.
Laten we bidden...

-Bidden we voor onze families, voor ons land en voor de hele wereld.
Dat spanningen mogen opgelost geraken
in een geest van verzoening.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we barmhartig worden zoals onze hemelse Vader
en onvoorwaardelijk allen verwelkomen
die een beroep doen op onze vergiffenis.
Laten we bidden…

Luister naar ons, God,
en ontferm U over al uw mensenkinderen.
Geef dat wij ons geborgen weten in uw grenzeloze liefde.
Maak ons bereid om goed en mild te zijn voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen.          
naar Liturgische Suggesties

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die verloren lopen
omdat zij op hun werk ontslagen werden,
omdat ze vastgepind worden op hun verleden.
Moge zij zich laten vinden door medemensen
die hen tegemoet komen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die van zichzelf vervreemd zijn,
die hun eigenwaarde verloren
- al of niet door eigen schuld.
Moge zij zich laten vinden door medemensen
die hen doen thuiskomen bij zichzelf.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor Gods Kerk,
geroepen tot woord en voorbeeld in deze wereld.
Dat zij mild en vergevingsgezind haar weg zoekt,
dat ze niemand buitensluit of afschrijft,
dat ze hartstochtelijk blijft zoeken
naar ieder die verloren loopt.
Laten we bidden..
naar Baptiste Tuin o.p. (Kerugma )

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
maak ons bereid
om in deze maaltijd
elkaar het brood van vergeving
en de beker van gemeenschap
aan te bieden,
omwille van Hem die Gij ons tot voorbeeld hebt gegeven:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
zoals de barmhartige vader in onze parabel zijn teruggekeerde zoon naar de feesttafel leidde,
zo nodigt Gij ons nu uit aan uw tafel van brood en wijn.
Brood dat niet eetbaar is als we het niet breken en delen,
wijn die niet te genieten is als hij slechts gedronken wordt voor eigen genoegen.
Leer ons breken en delen, God,
leer ons gemeenschap te vormen en feest te vieren,
leer ons thuiskomen bij elkaar,
en bij U, ons aller Vader. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.
Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die Brood en Wijn voor ons geworden is,
Voedsel en Vreugde,
Vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
"Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u."

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
"Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij."

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vanuit ons geloof in Jezus als Gods Zoon,
maken wij zijn Woorden tot de onze
en bidden tot zijn en onze Vader:
    Onze Vader…

Laat uw barmhartigheid over ons stralen, God.
Keer U naar ons en wacht ons op met open armen.
Stimuleer het goede dat in ons sluimert
en maak ons even liefdevol en attent tegenover de anderen
zoals Jezus ons voordeed,
Hij, uw Zoon, de Messias.
    Want van U is het Koninkrijk…

Vredewens

Vrede betekent: het weer goed maken met je broer en je zus.
Vrede betekent: een ander net zoveel ruimte gunnen als jijzelf nodig hebt.
Vrede betekent: een hand uitsteken om een ander te helpen,
ook al denk je dat het niet zal helpen.
Heer, schenk ons uw vrede
opdat wij, op onze beurt,
vrede kunnen zijn voor anderen.
    Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vreugde.

Lam Gods

Communie

Jezus gaf Zichzelf aan ons tot voedsel voor onderweg.
Wanneer wij de weg gaan
van oog om oog en tand om tand
naar oog in oog en hand in hand,
dan gaan wij de weg die leidt naar het beloofde land.
Dit is het Lam Gods...

Bezinning 1

Onderweg
en niet weten waarheen.
Maar ergens staat in mij gegrift:
dit is de weg die je moet gaan,
en Gij gaat voor mij uit.

Onderweg
en geen spoor, geen kompas.
Maar ergens staan tekens in mens en natuur:
tekens van leven die spreken van U.

Onderweg
en nauwelijks wetend waarom.
Maar als ik luister naar de stilte
en rust in mijn binnenste,
dan hoor ik U in mijn lief en leed,
dan weet ik U in mijn tijd en eeuwigheid. Amen.

Bezinning 2

Soms verstop ik me voor Jou, God.
Waarom?
Ik weet het niet.
Is het omdat ik aan jouw liefde twijfel?
Of heb ik veeleer schrik voor mezelf
en wil ik Je mijn kwetsbaarheid niet tonen?
Wat er ook van zij,
neem mij alsjeblieft op je schouders
als ik zelf mijn weg niet meer vind.
En geef ook mij
een hart dat op zoek durft gaan
naar al wie verloren is
en zich eenzaam voelt.
Thomasvieringen

Slotgebed 1

God, onze Vader,
help ons te leven in het besef dat Gij genadig naar ons op zoek zijt.
Sterk ons vertrouwen in uw zorg en barmhartigheid
die groter zijn dan ons falen.
Wijs ons - elke dag opnieuw -
de weg van Jezus, uw Zoon,
die ons thuis doet zijn bij U,
onze Vader tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Wat je ook gedaan hebt en welke wegen je ook bent ingeslagen,
als je terug naar ‘huis’ wil komen,
weet dan dat Ik op jou sta te wachten
en dat je welkom bent bij Mij - zegt God.
Ik wil je omarmen en liefhebben, net zoals voorheen,
omdat je mijn kind bent én blijft, wat er ook gebeurt.
Alhoewel je Mij hebt pijn gedaan en Mij ontgoocheld hebt,
wil Ik je toch een nieuwe kans geven
en opnieuw een toekomst voor je openen.
Ik wil je laten delen in de warmte van mijn hart
en Ik hoop dat je ook zelf barmhartig kunt zijn voor anderen.
Alleen op die manier maak je duidelijk
dat Ik jouw Vader ben! - zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wie Gods liefde en vergeving heeft mogen ervaren,
wordt milder voor anderen.
Moge wij ons zo gezegend weten door God die is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.


 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.