22e Zondag door het jaar

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022


Begroeting

Welkom bij Diegene die wij onze God noemen
en die we schroomvol mogen aanspreken
met de meest nabije en intieme woorden:
+ Vader én Moeder,
Zoon en Broeder
en Heiligende Geestkracht in ons midden. Amen. 

Openingswoord 1

'Hij staat aan de kant van de armen
en trekt zich het lot van de zwakken aan'.
Zo wordt God getypeerd in de Bijbel.
Hij geeft voorrang aan wie achterop loopt,
aan wie achteruit wordt gesteld.
Vandaag vraagt Hij ons te kiezen zoals Hij kiest,
en ons het lot aan te trekken van hen die niet aan de bak komen.
Hij daagt ons uit om zo goed als God te zijn.

'Goed als God zijn'.
Het klinkt pretentieus,
maar het vergt veel bescheidenheid,
zo veel dat wij die vaak niet kunnen of niet willen opbrengen.
Daarom doen wij er goed aan
om in alle nederigheid
voor Hem en voor elkaar ons tekortkomen te erkennen.


Openingswoord 2

Allemaal nodigen wij wel eens gasten uit voor een feestje.
Meestal zijn dat degenen die ook ons uitnodigen
of bij wie wij wel eens willen uitgenodigd worden.
Maar Jezus wil ons vandaag in het evangelie
een andere levenshouding meegeven.
Hij vraagt ons om gastvrij te zijn voor de minsten,
voor hen die niets kunnen terug doen.
naar Beveren 

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij vaak af van de weg die Gij ons toont in uw Boodschap.
We laten ons al te gemakkelijk meedrijven
op wat ‘de mode’ is van onze tijd:
feesten met gelijkgestemden, met mensen van aanzien…
aan de anderen schenken we gewoon geen aandacht.
Voor onze laksheid, bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep
om er te zijn voor iedereen,
vooral voor de zwaksten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Luister, God, naar wat leeft in ons hart,
en wees ons dit uur nabij
met de warmte van uw menslievendheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij die ons pogen en ons falen kent,
aanvaard ons zoals wij zijn
en help ons medemensen in hun anders-zijn te respecteren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, die in een Mensenzoon
God-met-ons geworden zijt,
houd zijn Woorden onder ons levend
en zeg ons daarin dat wij U ter harte gaan
met ons goed en kwaad,
met alles wat menselijk in ons is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn,
opdat wij in woorden en brood van leven
Hem ontmoeten zullen
die uit God vandaan
ons zijn vriendschap en vrede toezegt. Amen.
vrij naar J. Verhees 

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
bij U is iedereen van harte welkom.
Gij nodigt elke mens uit aan de tafel van uw Zoon, 
om ons te ontmoeten in zijn Woord en zijn Brood. 
Geef ons de kracht deze uitnodiging 
in geloof en vertrouwen te beantwoorden.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
vervul ons met uw wijsheid
opdat wij een scherp inzicht krijgen
in de wijze waarop aan mensen kan worden recht gedaan
en zij met respect worden bejegend.
Leer ons onze verantwoordelijkheid niet te ontlopen
waar we vaststellen dat mensen worden opgeofferd
aan de machten en de belangen van deze wereld.
Moge het leven dat uw Zoon ons voorleefde,
ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.
naar Ben Velthuis 

Lezingen

In onze eerste lezing is een wijze man aan het woord.
Hij roept op tot bescheidenheid.
Niet te verstaan als ‘maak je kleiner dan je bent’ maar:
‘Ken je grenzen.
Schat je relatie tot anderen juist in.
Besef de implicaties van je gedrag.
Weet waar het in het leven op aankomt.’
Ook in het evangelie spoort Jezus zijn leerlingen aan tot bescheidenheid.


Eerste lezing (Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17 Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18 Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20 Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28 Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29 Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18 U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19 waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22 Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23 vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7 Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8 `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9 en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.''
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10 Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.''
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11 Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.'
12 Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13 Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14 Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.'
KBS Willibrord 1995 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Voor Jezus van Nazareth waren alle mensen even belangrijk:
jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm.
Zij gingen Hem allemaal ter harte.
Allen zijn ze even welkom aan "de feestmaaltijd".
Wij mogen allen toevertrouwen aan zijn grenzenloze gastvrijheid
en voor hen bidden.

-Bidden we voor allen die "gezag" dragen.
Dat zij niet "heersen" maar "dienen",
zoals Jezus zelf, niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die
niet gezien, niet gehoord worden, niet meetellen.
Dat zij erkenning, aandacht en liefde mogen ervaren
van U, van mij, van ons.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we als Kerk, als volk van God onderweg,
een gastvrije en laagdrempelige gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen, de zwaksten eerst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze zieken
en voor wie hen verzorgen en nabij zijn.
Bidden we voor mensen die dreigen te vereenzamen
en voor hen die worstelen met een onuitspreekbaar probleem.
Laten we bidden…

God van alle mensen, voor U zijn wij allemaal gelijk,
"eigen-aardig" maar "even-waardig".
Moge uw gastvrijheid in ons groeien,
zodat we herbergzame mensen worden
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Puurs

Voorbeden 2

-Liefdevolle God,
velen zijn enkel nog begaan met hun eigen ik.
Laten we daarom bidden voor onszelf.
Leer ons onze blik zo naar binnen te richten
dat we in de diepte van onze ziel
de waarden mogen vinden
die voor onszelf en voor allen om ons heen
een zinvol samenleven mogelijk maken.
Laten we bidden...

-God, we bidden voor elkaar.
Dat we leren werkelijk open te staan
voor wat de ander te zeggen heeft.
Help ons te leren luisteren zonder te oordelen,
zodat we in staat zijn elkaar te accepteren
om zo samen te bouwen aan een betere wereld.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor de religieuze leiders, van welke religie ook.
Dat zij zich niet laten leiden door macht.
Dat zij de waarden van hun geloof
niet als systemen beschouwen,
maar als ruimte-scheppende voorwaarden
voor een geloofwaardig religieus leven.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor onze politieke leiders.
Dat zij zich in het nemen van belangrijke beslissingen
laten leiden door principes van rechtvaardigheid.
Dat zij werkelijk de belangen dienen van de mensen
waarvoor zij beslissingen nemen
en zich niet laten beïnvloeden door zucht naar macht.
Laten we bidden…
naar Corry M.A. Schellekens

Voorbeden 3

-Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap. 
Dat we een hartelijke gemeenschap zouden zijn 
waar iedereen zich kan thuis voelen, 
een gemeenschap waar ook 
zieke, arme of gekwetste mensen 
van harte welkom zijn.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor alle mensen 
die veel talenten kregen en die geluk hebben in het leven. 
Dat ze altijd aandacht zouden hebben 
voor de mensen met minder kansen en minder geluk 
en dat ze hun talenten in dienst zouden stellen van anderen.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor allen 
die terug naar school gaan: 
voor kinderen, leerkrachten en directies. 
Dat ze het nieuwe schooljaar 
hoopvol en met vreugde tegemoet zien. 
Dat elk kind, elke jongere zich echt welkom mag voelen op school.
Laten wij bidden… 
 

Gebed over de gaven 1

Goede God,
geef ons een plaats aan uw tafel
om Hem te gedenken
die onze Broeder en Lotgenoot is geworden tot in de dood:
Jezus, uw beminde Zoon.
Om Hem zeggen wij U dank,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij kent de gezindheid waarmee wij deze gaven hier op uw altaar plaatsen.
Geef nu aan ieder van ons zijn plaats en taak.
Maak onze gemeenschap tot een 'levende offergave',
waarin wij het offer opdragen van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Dadizele

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
"Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken."

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
"Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij."

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Om niet ontvingen wij onszelf uit de handen van onze God van Liefde.
Tot Hem leerde Jezus ons bidden:
Onze Vader,...

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,....

Vredeswens 1

Heer,
zend uw Geest over jong en oud,
over de huizen van mensen,
over de wereld van mensen.
Zend uw Geest over onze geloofsgemeenschap
die wil leven vanuit uw Goede Geest,
opdat er vrede zou zijn overal waar mensen wonen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 2

"Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze tegenover de mensen.
Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf:
vrij, bevrijd, bevrijdend,
zoals Jezus zelf was."
Ward Bruyninckx
Zo' n mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers
Moge wijzelf zulke mensen worden en zijn.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
En geven wij die vrede door aan elkaar.
naar Puurs 

Lam Gods

Communie

Aan de tafelgemeenschap met de Heer 
is iedereen welkom,
de zwaksten het eerst.
Wie dit gebroken Brood aanvaardt,
aanvaardt ook wat het werkelijk is:
Jezus Christus die, in zijn grenzeloze gastvrijheid,
Zichzelf aan ieder van ons schenkt.
Dit is werkelijk het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer ik ben niet waardig...
Puurs

Bezinning 1

Soms probeer ik me
groter of beter voor te doen
dan ik eigenlijk ben, God,
ook tegenover U. 
Diep in mijn binnenste 
weet ik wel
dat dit geen zin heeft,
maar toch …
Help mij daarom
mezelf te aanvaarden
zoals ik ben. 
Laat me geloven 
dat Jezus van mij houdt,
zo maar, uit pure liefde.
En geef mij de durf
op mijn beurt 
ook van anderen te houden
en heel mijn leven
in dienst te stellen 
van armen en kleinen.
naar Erwin Roosen

Bezinning 2

God herkennen
in de heldere oogopslag van een kind
- dat is niet zo moeilijk.

Hem aanwezig weten
in de kring van hen
die gemakkelijk vrienden maken
- dat lijkt vrij logisch.

Hem ontwaren
in de vreemde die voorbijgaat,
in het droeve zwijgen
van wie tussen de plooien valt
- dat valt ons zwaar.

Hem erkennen
in de troebele ogen
en de wankele gang
van een verslaafde
- dat lijkt godsonmogelijk.

Maar misschien
bedelt Hij juist daar,
mateloos verlaten,
om mijn aandacht.
naar Kees Pannekoek

Bezinning 3

In Gods ogen

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.
Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.
De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.
In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor het leed van de wereld.
Wim Holterman osfs 

Slotgebed 1

Wees voor ons een licht, Heer,
opdat wij onszelf leren kennen
zonder zelfoverschatting,
zonder zelfonderschatting.

Wees voor ons het licht, Heer,
dat ons openbreekt uit onze zelfgenoegzaamheid,
dat ons openbreekt naar elkaar.

Geef ons uw kracht, Heer,
om de wereld om te vormen tot uw tafel,
waar plaats is voor allen,
waar mensen gewoonweg mensen mogen zijn
- elkeen even hoog in aanzien -
waar niet hij die gediend wordt de grootste is,
maar hij die dient. Amen. 

Slotgebed 2

Uw Woord wijst wegen, God,
naar een wereld waarin de ene mens
zich thuis mag weten bij de ander.
Houd dat Woord in ons levendig
opdat wij elkaar gaan zien met uw ogen:
mensen,
aangewezen op elkaars genade,
bestemd tot elkaars vrede,
door U bezield tot elkaars levensvreugde. Amen.

Zending en zegen

Moge wij door deze viering
bemoedigd zijn in ons geloof,
gesterkt zijn in ons vertrouwen,
gegroeid zijn in liefde,
en gezegend worden door de goede God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.